0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2022 roku założyłam działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług architektonicznych. Z uwagi na znikomą ilość kosztów zdecydowałam się na formę opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 lipca 2022 roku na skali podatkowej obowiązuje 12 % stawka podatku. Przepisy poprawiające Polski Ład pozwalają również na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową. Jakie skutki ma przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty podatkowe? Czy koszty poniesione przed przejściem na ryczałt mogę ująć w ewidencji KPiR? Czy muszę korygować odliczenie składki zdrowotnej?

Marlena, Choszczno

 

Przepisy wprowadzające Polski Ład 2.0 umożliwiają podatnikom w 2022 roku zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową na dwa sposoby. Pierwszą możliwością jest rozliczenie zaliczek ustalanych w 2022 roku ryczałtem, a następnie w skali roku dokonanie rozliczenia za pomocą skali podatkowej czyli zmiana formy opodatkowania na skale wstecz za cały 2022 rok. Natomiast druga opcja obejmowała zmianę formy opodatkowania na pół roku, czyli pół roku jest opodatkowane ryczałtem, a drugie pół roku za pomocą skali podatkowej.

W przypadku skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód. W razie chęci zmiany formy opodatkowania posiadaną dokumentację firmową należałoby więc uzupełnić o dowody dokumentujące poniesienie kosztów podatkowych w trakcie roku podatkowego.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty podatkowe – na koniec roku

W przypadku pierwszej możliwości sprawa jest stosunkowo prosta, bowiem w momencie podjęcia decyzji o rocznej zmianie opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową podatnik zobowiązany jest do:

  1. sporządzenia remanentu na 1 stycznia 2022 roku,
  2. założenia KPiR i uwzględnienia w nim zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w 2022 roku,
  3. sporządzenia remanentu na 31 grudnia 2022 roku.

Zaliczek na podatek dochodowy nie należy przeliczać na skalę podatkową, ponieważ w zeznaniu rocznym PIT-36 wystarczy wykazać wyliczone zaliczki zgodnie z formą opodatkowania ryczałtem. Poniesione koszty w trakcie roku podatkowego udokumentowane fakturami wystawionymi w 2022 roku mogą być wówczas ujęte w KPiR za 2022 rok.

Omówione wyżej postępowanie wynika z tego, że zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury m.in. na dzień 1 stycznia oraz na koniec każdego roku podatkowego.

Jak wynika z § 26 ust. 1 i ust. 4 omawianego rozporządzenia, podatnik jest zobligowany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Natomiast na gruncie ujęcia kosztu powołać się należy na art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, który wskazuje, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników rozliczających się przy pomocy KPiR uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Przy czym zgodnie z ust. 4 należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Jeśli więc przejście z ryczałtu na zasady ogólne będzie miało miejsce dla całego roku podatkowego, należy odtworzyć KPiR dla całego roku 2022. W związku z odtworzeniem KPiR trzeba się kierować zasadami omówionymi w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poniesione koszty z datą wystawienia z 2022 roku (o ile mają związek z działalnością gospodarczą) można ująć w odtwarzanej KPiR.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową a składka zdrowotna

Decydując się na przejście z ryczałtu na zasady ogólne wstecz w 2022 roku, podatnik traci prawo do odliczenia składek zdrowotnych za ten okres. Ma to związek z tym, że zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, odliczeniu podlegają zapłacone składki zdrowotne do limitu 50% ich wartości. Odliczenie to stosuje się od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Zmieniając formę opodatkowania na zasady ogólne, przychody traktowane są jak te uzyskane w okresie opodatkowania skalą podatkową.

Przedsiębiorca, który przechodzi z ryczałtu na zasady ogólne wstecz za 2022 rok, nie przelicza zaliczek na podatek dochodowy za 2022 rok. Natomiast ostateczne rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok będzie miało miejsce w ZUS DRA za kwiecień 2023. Deklaracje ZUS DRA/RCA złożone w trakcie 2022 roku na ryczałcie nie podlegają korekcie.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty podatkowe – w trakcie roku

W przypadku drugiej możliwości sytuacja się komplikuje. Wynika to z faktu, że zmiana formy opodatkowania następuje na okres półroczny: podatnik pół roku rozlicza się ryczałtem, a drugie pół roku za pomocą skali podatkowej. W związku z tym powstaje wątpliwość, jakie koszty mogą być uwzględnione w okresie, w którym obowiązuje skala podatkowa. Wynika to z tego, że co do zasady obowiązuje wtedy zasada mówiąca, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast Ministerstwo Finansów w mediach podkreśla, że po przejściu na skalę podatkową w trakcie roku (w związku z możliwością daną przez Polski Ład 2.0) możliwe jest ujęcie w kosztach wydatków poniesionych po 1 lipca 2022 roku. Przeanalizujemy tę kwestię.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku takiej zmiany podatnik również ma obowiązek:

  1. sporządzenia remanentu na 1 lipca 2022 roku,
  2. założenia KPiR i uwzględnienia w nim zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce od 1 lipca 2022 roku,
  3. wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 roku według skali podatkowej i odpowiedniego jego wpłacania z identyfikatorem PIT,
  4. sporządzenia remanentu na 31 grudnia 2022 roku,
  5. złożenia jednocześnie PIT-28 za rozliczany okres styczeń–czerwiec i PIT-36 za rozliczany okres lipiec–grudzień.

Jak widać, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia remanentu początkowego na dzień 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że przy pomocy remanentu musi uwzględnić posiadane na dzień spisu towary, materiały, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową i następnie dokonać ich wyceny. Trzeba to zrobić do 15 lipca 2022 roku (wynika to z faktu, że wycena powinna się odbyć w terminie do 14 dni po sporządzeniu spisu z natury). Dzięki temu w KPiR będą ujęte dokonane zakupy wyżej omówionych składników.

Przy czym samo w sobie ujęcie towarów remanentem nie powoduje zmniejszenia podstawy opodatkowania, a dopiero ewentualna różnica remanentowa, czyli różnica pomiędzy remanentem początkowym a końcowym.

Odpisy amortyzacyjne naliczone w okresie bycia ryczałtowcem nie podlegają księgowaniu w KPiR w czasie, w którym obowiązuje skala podatkowa. Wynika to z art. 22n ust. 5 ustawy o PIT. Nie można więc tak zwiększyć kosztów, mimo że odpisy amortyzacyjne liczone na ryczałcie w żaden sposób nie zmniejszały zobowiązania podatkowego.

Omówiona wyżej kwestia z amortyzacją swoje potwierdzenie ma w orzecznictwie, m.in w piśmie Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 września 2015 roku o sygn. ILPB1/4511-1-803/15-4/AG, w której przeczytać można:

„[...] w przypadku rezygnacji z opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub utraty prawa do opodatkowania w tej formie i przejścia na opodatkowanie dochodów w oparciu o tzw. zasady ogólne, odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem należy uwzględnić w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym wskazać należy, że odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem, po przejściu na tzw. zasady ogólne, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu”.

Z kolei w przypadku kosztów pośrednich, jak wskazało samo Ministerstwo Finansów, ujęciu w ewidencji podatkowej będą podlegały koszty poniesione po 1 lipca 2022 roku włącznie, stąd koszty poniesione przed tym okresem nie będą ujmowane w ewidencji podatkowej. Przy czym jeżeli można by było jednoznacznie i niewątpliwie powiązać poniesiony koszt z uzyskanym przychodem, który był opodatkowany już na zasadach ogólnych, to nie ma przeszkód, aby uznać go za koszt uzyskania przychodu, nawet jeśli poniesiony został jeszcze w okresie opodatkowania ryczałtem. Taki sam wniosek można wysnuć w przypadku kosztów podatkowych, które obejmują dłuższy okres. Na przykład polisa ubezpieczeniowa, która zawarta została na rok, mimo iż wystawiona w okresie opodatkowania ryczałtem, jeśli obowiązuje również na czas opodatkowania skalą podatkową, wówczas proporcjonalnie koszt ten mógłby zostać ujęty w KPiR – pod warunkiem, że polisa została wystawiona w 2022 roku. Koszty bowiem powinny posiadać związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz być uzasadnione ekonomicznie i obiektywnie, a także właściwie udokumentowane.

Zestawienie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 znajduje się w artykule: Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Jak przejść z ryczałtu na zasady ogólne w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę możliwa jest w trakcie roku w ramach jednego konta. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i jako:

  • Rodzaj Ewidencji wybrać opcję Księga Przychodów i Rozchodów,
  • Forma opodatkowania wybrać opcję Zasady ogólne.

przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty

Przedsiębiorcy, którzy przeszli na skalę podatkową w połowie roku mają możliwość wygenerowania zaliczek na podatek w obu formach opodatkowania w 2022 roku. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty

Aby wygenerować zeznanie roczne PIT-36 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJE PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36).

przejście z ryczałtu na zasady ogólne a koszty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów