Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot AC - rozliczenie przy sprzedaży firmowego samochodu

Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z możliwością otrzymania przez przedsiębiorcę zwrotu składek OC i AC od ubezpieczyciela, które poniósł w związku z ubezpieczeniem składnika majątku. Czy konieczne jest wykazanie przez właściciela firmy tego rodzaju przychodu? Czy w takiej sytuacji należy skorygować koszty uzyskania przychodu? Na postawione pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Polisa OC i AC może być kosztem

Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami może ująć w kosztach podatkowych wydatki spełniające wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodów są zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów – wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23.

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia AC samochodu osobowego przedsiębiorca nie może zakwalifikować jego części  w wysokości przekraczającej część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Kiedy można otrzymać zwrot AC i OC samochodu firmowego?

Ustawa o PIT nie odnosi się bezpośrednio do kwestii, w której podatnik otrzymuje zwrot opłaconych składek OC i/lub AC z tytułu sprzedaży samochodu. Z tego powodu pojawiają się pewne wątpliwości, gdyż przepisy nie nakazują wprost wykazania przychodu czy korygowania kosztów uzyskania przychodów. Jak należy zatem postąpić, aby prawidłowo rozliczyć otrzymaną kwotę?

Odpowiedzi warto poszukać w regulacji zawartej w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Zgodnie z ich treścią, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca powinien wykazać zwrócone wydatki ujęte wcześniej w kosztach uzyskania przychodów jako przychód w dacie jego otrzymania. Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów powinni zaksięgować ten przychód w kolumnie 8 księgi – pozostałe przychody.

Należy podkreślić, że jeżeli w ramach stosowania ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT część ubezpieczenia nie została przez podatnika rozliczona w kosztach, to analogicznie zwrot, który przypada na tę część nie będzie stanowić przychodu.