Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Po zakończeniu stosunku pracy za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent. Czy w okresie wypowiedzenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, by uniknąć konieczności wypłaty ekwiwalentu? Na to pytanie uzyskasz odpowiedź, czytając poniższy artykuł.

Prawo do urlopu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

Prawo do urlopu ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik nie pracuje, ale dostaje od pracodawcy wynagrodzenie. Pracownik za okres urlopu powinien mieć zagwarantowane takie samo wynagrodzenie, jak gdyby w tym czasie pracował.

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych urlop wypoczynkowy nie przysługuje na mocy przepisów prawnych.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Często zdarza się tak, że pracownik nie zdąży wykorzystać przysługującego mu urlopu przed rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca często chce, żeby pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie pojawiał się w pracy z przyczyn dla niego obiektywnych lub też po prostu nie chce wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z przyczyn finansowych.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym czasie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim wypadku pracodawca ma prawo w drodze jednostronnej decyzji postanowić, by pracownik wykorzystał zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik nie musi wyrazić zgody na udzielenie mu urlopu wypoczynkowego oraz na termin, w którym urlop został rozdysponowany. Urlop w okresie wypowiedzenia jest udzielany bez wniosku pracownika.

Nie ma także znaczenia ani długość okresu wypowiedzenia, ani która ze stron zainicjowała rozwiązanie stosunku pracy we wskazanym trybie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Urlopami, które może udzielić pracodawca w okresie wypowiedzenia, są nie tylko urlopy bieżące, ale również urlopy zaległe. Jednak urlop bieżący przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, a urlop zaległy w całości.
Również tylko od woli pracodawcy zależy, czy pracownik będzie mógł w okresie wypowiedzenia wykorzystać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Pracownik nie może zatem żądać, aby pracodawca udzielił mu w okresie wypowiedzenia urlopu.

Kwestie dotyczące urlopu, do którego pracownik nabył prawo podczas zatrudnienia u danego pracodawcy, muszą być definitywnie zakończone przed całkowitym ustaniem stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik ma możliwość wykorzystania należnego urlopu wypoczynkowego przed zakończeniem umowy o pracę lub zostanie wypłacony mu ekwiwalent za urlop.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia warunków umowy o pracę

Kwestia udzielania urlopu w okresie definitywnego wypowiedzenia nie stanowi dopuszczalności skierowania pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy w trybie art. 42 K.p. W przypadku, gdy pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych warunków, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne wypowiedzenie umowy i pracodawca w takim wypadku może wysłać pracownika na zaległy i bieżący urlop.

Przykład 1.

Pracodawca wypowiedział pracownikowi zatrudnionemu od 10 lat w tym samym zakładzie w ramach umowy o pracę  na czas nieokreślony z dniem 30.01.2022 r warunki płacy, proponując znacznie obniżone wynagrodzenie zasadnicze. W treści oświadczenia woli w tej sprawie poinformował pracownika o prawie do złożenia oświadczenia o odmowie ich przyjęcia przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia, tj. do dnia 15 marca br. oraz że w razie odmowy umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące, tj. z dniem 30 kwietnia 2022 r. Pracownik w dniu 10 marca br. odmówił przyjęcia nowych warunków pracy, czego konsekwencją było przekształcenie się wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie definitywne umowy. W tej sytuacji pracodawca po tym okresie może skierować pracownika na bieżący i zaległy urlop wypoczynkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów