0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługa konserwacji i przeglądu instalacji w budynku a obniżona stawka VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku świadczenia usług związanych z budynkami mieszkalnymi objętymi społecznym programem mieszkaniowym czynni podatnicy podatku VAT mają możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku VAT. Katalog domniemanych usług, które można wykonywać w takich budynkach, jest bardzo obszerny. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy usługa konserwacji i przeglądu mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku.

8-procentowa stawka podatku VAT

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy VAT 8-procentową stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy VAT – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Z tym że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Dodatkowe informacje na temat możliwości stosowania obniżonej stawki VAT w zakresie usług świadczonych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W dalszej kolejności wskazać należy, że w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia przez roboty konserwacyjne, o których mowa, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Usługi konserwacji jako korzystające z 8-procentowej stawki VAT

Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów, usługa konserwacji mająca na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inna niż remont w zakresie, w jakim dotyczy budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, korzysta z niższej stawki podatku VAT. Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 21 czerwca 2013 r., nr IBPP2/443-217/13/WN, gdzie czytamy:

Natomiast usługi konserwacji tej instalacji polegające na wymianie obudowy gniazdka/wyłącznika, wymianie bezpieczników, złączy kontrolnych, zacisków ochronnych, gniazd elektrycznych, dokręcaniu, czyszczeniu, malowaniu i uzupełnianiu oznaczeń przewodów, kabli i tablic bezpiecznikowych, mające na celu utrzymanie sprawności technicznej ww. instalacji, wykonywane w obiektach budowlanych lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku.

Usługa konserwacji i przeglądu

Nie ulega zatem wątpliwości, że świadczenie usług konserwacji w opisanych warunkach daje prawo podatnikom do zastosowania 8-procentowej stawki podatku VAT. Warto zatem w dalszej kolejności zastanowić się, czy również usługa przeglądu korzysta z tej preferencji.

Trzeba mieć na uwadze, że choć pojęcia te są bardzo podobne, to wyraźnie rozgraniczana jest usługa konserwacji i przeglądu. W swoich rozważaniach fiskus odnosi się do pojęć z prawa budowlanego.

W myśl § 3 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, naprawa główna to remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu budynku, z kolei naprawa bieżąca to okresowy remont elementów budynków, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. Natomiast z zapisu § 3 pkt 4 tego rozporządzenia wynika, że konserwacja to wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

W myśl § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia częstotliwość przeglądów powinna być ustalona przez właściciela budynku. Zakres robót konserwacyjnych powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali, o czym stanowi z kolei § 10 ust. 3. Jak zatem widać, roboty konserwacyjne ustalane są na podstawie przeprowadzanych przeglądów, co oznacza, że prawo budowlane wyraźnie odróżnia pojęcie konserwacji od pojęcia przeglądu.

Na podstawie tak wyprowadzonych wniosków organy podatkowe uznają, że wyłącznie usługi konserwacji dają uprawnienie do zastosowania 8-procentowej stawki podatku VAT. W przypadku natomiast gdy podatnik świadczy usługi przeglądu stawka podatku wynosi 23%. Tak orzekł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 23 kwietnia 2015 r., nr ILPP1/4512-1-92/15-2/MK:

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 12), ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (§ 3 ust. 1). Zatem podlegają one opodatkowaniu wg stawki 23%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów