0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przegląd instalacji elektrycznych a stawka VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorstwa świadczące usługi montażu i serwisu instalacji elektrycznych napotykają na sytuacje, w których owe usługi będą świadczone w budynkach mieszkalnych jak i nie mieszkalnych mogą skutkować koniecznością zastosowania różnych stawek VAT. Kiedy więc należy zastosować stawkę podstawową VAT 23% a kiedy obniżoną 8%? Przegląd instalacji elektrycznych a stawka vat - sprawdź! 

8% VAT dla obiektów budowlanych objętych SPM

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT ustawodawca umożliwił zastosowanie stawki 8% podatku VAT dla robót typu:

 1. dostawa,

 2. remont,

 3. modernizacja,

 4. termomodernizacja,

 5. przebudowa

- obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Co jest zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

W skład budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wchodzą:

 1. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

 2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych

- sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

oraz

 1. obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Wyłączenia z budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT stawka 8% podatku VAT na dostawę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowych nie znajdzie zastosowania dla:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W sytuacji, gdy powierzchnia budynku przekroczy powyższe limit, wówczas stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przegląd instalacji elektrycznych a stawka vat 23% 

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - stawka 8% podatku VAT znajduje zastosowanie dla robót dotyczących budownictwa (z wyłączeniem lokalów użytkowych) objętego społecznym programem mieszkaniowym a mianowicie:

 1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

 2. robót konserwacyjnych dotyczących:

 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, lub ich części,
  z wyłączeniem lokali użytkowych,

 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

-w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie innego punktu rozporządzenia.

Ponadto przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Natomiast czynności polegające na przeglądzie, pomiarze instalacji elektrycznych polegają na okresowej kontroli stanu instalacji i stanowią odrębną usługę nie mieszczącą się w zakresie remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy oraz nie są to roboty konserwacyjne a zatem do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 23%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane.

Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12.08.2012r. o sygn. IBPP2/443-450/12/KO

Przegląd instalacji elektrycznych a stawka vat 8% 

W praktyce gospodarczej istnieją także sytuacje, w których dla czynności przeglądów lub pomiarów instalacji elektrycznych znajdzie zastosowanie stawka 8% podatku VAT.

Przykładowo przedsiębiorca wykonuje usługi konserwacji instalacji elektrycznej polegające na drobnych naprawach, wymianie bezpieczników, złączy kontrolnych, zacisków ochronnych, gniazd elektrycznych w mieszkaniach, dokręcaniu, czyszczeniu, malowaniu i uzupełnianiu oznaczeń przewodów, kabli i tablic bezpiecznikowych, czyli na utrzymaniu ww. instalacji w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną jej eksploatację.

Ponadto w ramach kompleksowej usługi konserwacji przedsiębiorca będzie wykonywał przeglądy, pomiary oraz kontrolę instalacji elektrycznej jak i ochrony przeciwpożarowej a usługa będzie świadczona w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Wobec powyższego cała usługa będzie opodatkowana stawką VAT 8% ponieważ wykonywana usługa będzie miała charakter złożony, czyli będzie składać się z dwóch lub więcej usług ściśle ze sobą powiązanych oraz tworzących jedną całość.

Gdy przegląd, pomiar instalacji elektrycznej będzie stanowić integralny element całej usługi konserwatorskiej to daną usługę należy traktować jako jednolite świadczenie. Dzielenie wykonywanej, kompleksowej usługi na dwie odrębne usługi będzie natomiast niezgodne z powszechnie przyjętą praktyką gospodarczą.

Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o sygn. C-349/96.

Potwierdza to również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej
z 12.08.2012r. o sygn. IBPP2/443-450/12/KO

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów