0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu zdobycia szerszego grona potencjalnych klientów, sprzedawcy często oferują przedłużoną gwarancję na dany towar. Takie działanie jest elementem strategii marketingowej, należy się jednak zastanowić jakie wywołuje konsekwencje na gruncie podatkowym. W poniższym artykule przeanalizujemy, jakie skutki wywołuje przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar na gruncie podatku od towarów i usług.

Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar - jak dokonać?

Zanim jednak przejdziemy do kwestii ściśle podatkowych, warto w pierwszej kolejności odnieść się do samej gwarancji. Otóż zgodnie z art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamacji. Z kolei w myśl art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego, obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy, bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jak stanowi art. 577 § 3 Kodeksu cywilnego – jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, w razie wątpliwości zakłada się, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Ponadto zgodnie z art. 577 § 4 ww. ustawy, jeżeli nie zastrzeżono innego okresu czasu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Przepisy kodeksowe nie przewidują obligatoryjności przedłużenia gwarancji na towary, ale też jej nie zakazują. W rezultacie działanie sprzedawcy polegające na wyznaczeniu dodatkowego okresu gwarancyjnego, jest zgodne z prawem.

Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar jako świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług. W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Czynności naprawcze realizowane w ramach gwarancji, mają niewątpliwie charakter usługowy, co w rezultacie powoduje, że również samo przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar ma charakter świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co równie istotne, przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar stanowi czynność odrębną od dostawy samego towaru. Powoduje to, że sprzedawca nie powinien traktować sprzedaży oraz przedłużenia gwarancji jako jednej, kompleksowej czynności.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2015r. nr IPTPP2/443-911/14-2/AJB:

Wobec powyższego, udzielenie przedłużonej gwarancji na oprawy oświetleniowe stanowi odrębną usługę od dostawy opraw oświetleniowych i stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji przedmiotowa usługa przedłużenia gwarancji nie może być traktowana jako element dostawy opraw oświetleniowych, skutkiem czego odpłatność za przedłużenie gwarancji nie zwiększa wynagrodzenia za dostawę opraw oświetleniowych, a co z tym się wiążę, nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy.

Konsekwencją powyższego, jest przyjęcie stanowiska, że usługa przedłużenia gwarancji nie może stanowić elementu dostawy towaru. Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar należy zatem opodatkować osobno, jako odpłatne świadczenie usług, z zastosowaniem podstawowej stawki 23% VAT.

Przykład 1.

Podatnik dokonał sprzedaży towaru. Dodatkowo udzielił odpłatnej przedłużonej gwarancji na okres kolejnych 4 lat. W takim układzie mamy do czynienia z dostawą towaru oraz świadczeniem usługi. Są to dwie odrębne czynności podatkowe, które osobno powinny zostać wykazane na fakturze. Od każdej z tych czynności, należy odprowadzić podatek VAT.

Nieodpłatne przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar

Możliwa jest również sytuacja, w której sprzedawca udzieli przedłużonej gwarancji bez wynagrodzenia tj. w sposób nieodpłatny. Takie zachowanie może wynikać z dobrej woli przedsiębiorcy, dbałości o klienta, czy też aktualnej oferty promocyjnej. Jakie skutki w ramach podatku VAT wywoła takie działanie?

W celu odpowiedzi, należy sięgnąć do treści art. 8 ust. 2 ustawy VAT. Przepis stanowi, że opodatkowaniu podlega:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika, do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z uwagi na fakt, iż nieodpłatne przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar, jest ewidentnie związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, nie wystąpi w tym przypadku konieczność zapłaty podatku VAT z tego tytułu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów