0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT z tytułu importu towarów - czy można uregulować z rachunku VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mechanizm podzielonej płatności został udostępniony do stosowania podatnikom w Polsce od lipca 2018 roku i cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Wprowadzenie split payment spowodowało znaczne ograniczenia w dysponowaniu pieniędzmi z tytułu VAT zgromadzonymi na specjalnym rachunku VAT, tymi środkami można bowiem opłacać jedynie ściśle określone zobowiązania. Okazuje się, że nie każde zobowiązanie podatkowe może zostać uregulowane z rachunku VAT. Czy można z niego wpłacać VAT z tytułu importu towarów? Odpowiedź w artykule.

Zakres dysponowania środkami na rachunku VAT

Split payment zakłada dokonywanie płatności za towar lub usługę za pomocą komunikatu przelewu, w wyniku czego płatność zostaje podzielona. Wartość netto trafia na rachunek rozliczeniowy podatnika, a kwota VAT na specjalnie utworzony rachunek VAT. Dostęp do niego jest jednak znacznie ograniczony, środki na nim zgromadzone można bowiem przeznaczyć jedynie na:

 • kwotę podatku VAT za usługi lub towary przekazywaną na rachunek VAT kontrahenta,
 • zobowiązania podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Szczegółowa lista czynności, w których wyniku może zostać obciążony rachunek VAT, znajduje się w art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą rachunek VAT można obciążyć wyłącznie w celu:

 • dokonania na rachunek VAT dostawcy zapłaty części lub całości kwoty podatku VAT z tytułu dostawy towarów lub nabycia usług;
 • dokonania na rachunek VAT nabywcy zwrotu kwoty podatku VAT otrzymanej w wyniku wystawienia faktury korygującej;
 • uregulowania na rachunek urzędu skarbowego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT, a także odsetek podatkowych z tytułu niedopłaty podatku VAT;
 • zapłaty zobowiązania podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych;
 • dokonania przelewu kwoty podatku VAT, jaka błędnie wpłynęła na specjalny rachunek VAT na rzecz faktycznego dostawcy towarów – w sytuacji przypadkowego otrzymania VAT za fakturę (w wyniku błędu nabywcy), której podatnik nie jest wystawcą w przypadku nienależnej płatności dokonania zwrotu kwoty VAT na rachunek VAT nabywcy; 
 • przekazania środków na inny (własny) rachunek VAT;
 • przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w wyniku postanowienia o uwolnieniu środków zgromadzonych na rachunku VAT;
 • przekazania środków z tytułu VAT na rachunek państwowej jednostki budżetowej;
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

Przepisy ustawy przewidują szereg sytuacji, w których płatność może odbywać się za pomocą specjalnego rachunku VAT. Wśród wymienionych czynności nie znajdują się jednak zobowiązania celno-skarbowe z tytułu importu towarów z krajów spoza UE.

Płatności VAT z tytułu importu towarów

Rozliczenia VAT z tytułu importu towarów przebiegają nieco inaczej niż w przypadku pozostałych transakcji zagranicznych, towarzyszy im bowiem dodatkowa procedura celna. Dokonując zakupu z kraju trzeciego, podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia celnego towaru na druku SAD lub poświadczonego zgłoszenia celnego PZC. Podatnik jako importer samodzielnie nalicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwoty podatku VAT z uwzględnieniem stawek podatku obowiązujących dla danego towaru w Polsce.
Na mocy art. 30b ust. 1 ustawy o VAT na podstawę opodatkowania w VAT przy imporcie towarów składa się wartość celna, tj. wartość otrzymanego towaru powiększona o należne cło oraz akcyzę, o ile przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Na podstawę opodatkowania przy imporcie towarów wpływają także zgodnie z art. 30b ust. 3 i 4 ustawy o VAT koszty dodatkowe, m.in. prowizje, opakowania, transport, ubezpieczenia niewłączone do należności celnej, a także inne należności wymagane przez organy celne z tytułu importu towarów.
Organ celny dokonuje weryfikacji złożonego dokumentu, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości wydaje decyzję i samodzielnie określa podatek naliczony we właściwej wysokości. Tak ustalona wysokość zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz cło i ewentualna akcyza powoduje powstanie długu celnego, który podlega wpłacie do urzędu skarbowego, a nie na rachunek urzędu celno-skarbowego, co niejednokrotnie jest błędnie interpretowane przez część podatników.
Art. 33 ust. 6 ustawy o VAT:
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.
Przelew z tytułu długu celnego wykonuje się za pomocą właściwego symbolu formularza:

 • SADN – wpłata dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia, 
 • SADNW – wpłata dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia.

Czy z rachunku VAT można zapłacić VAT z tytułu importu towarów?

Początkowo doradcy podatkowi wskazywali, że można dokonać przelewu z rachunku VAT w celu uregulowania długu celnego z tytułu importu towarów, mimo że przelew trafia na rachunek urzędu skarbowego, jednakże obecnie zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów nie jest to możliwe. Przepisy ustawy Prawo bankowe jasno definiują, że rachunek VAT może zostać obciążony w celu pokrycia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Dokonując przelewu z wykorzystaniem symbolu formularza SADN lub SADNW, dokonuje się uregulowania całości długu celnego, tj. podatku VAT oraz cła. W związku z tym zapłata może odbyć się wyłącznie z rachunku rozliczeniowego podatnika. Takie stanowisko potwierdza także Krajowa Informacja Skarbowa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów