Poradnik Przedsiębiorcy

Import towarów w procedurze uproszczonej - warunki rozliczania

Podatnicy mogą dokonywać importu towarów w procedurze uproszczonej. Pozwala to dokonującym transakcji rozliczyć podatek należny od towarów i usług bezpośrednio w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym. Rozliczenie VAT należnego, w przypadku, gdy ma miejsce import towarów w procedurze uproszczonej musi być dokonane za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jak rozliczany jest import towarów w procedurze uproszczonej?

Import towarów w procedurze uproszczonej - warunki

Podatnicy mają możliwość rozliczać VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 a ustawy o VAT. Sposobność taką dają uproszczone procedury celne.

Żeby można było wykazać import towarów w procedurze uproszczonej i tym samym skorzystać z rozliczenia podatku VAT poprzez wykazanie w deklaracji VAT zarówno podatku należnego jak i naliczonego, należy spełnić pewne warunki:

  1. zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego naczelnika urzędu celnego w formie pisemnej, o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania nowych zasad rozliczania VAT;
  2. przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
  • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Oprócz powyższych warunków należy mieć również na uwadze, że:

  • podatnik nie ma obowiązku przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego wskazanych powyżej dokumentów w przypadku, gdy posiada on już dokumenty aktualne, czyli wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu,
  • wymóg przedstawienia stosownych dokumentów uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści,
  • podatnik musi przedstawić organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W przypadku braku zastosowania się do powyższych warunków oraz braku przedstawienia stosownych dokumentów, podatnik traci prawo do możliwości rozliczenia podatku, stosując uproszczone procedury celne w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w danej deklaracji podatkowej.

Dodatkowo nieprzedstawienie dokumentów może skutkować utratą na okres 36 miesięcy prawa do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej. Jednakże wydanie takiej decyzji jest fakultatywne i zależy od uznania naczelnika urzędu skarbowego.

Import towarów w procedurze uproszczonej - opodatkowanie 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w podatku VAT powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego. Zatem w przypadku, gdy ma miejsce import towarów w procedurze uproszczonej, podatek należny z tytułu importu towarów, wykazuje się w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc, w którym powstał dług celny.