0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy zakup publikacji elektronicznej jest importem usług?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z otwarciem granic i rozwojem technologii na popularności zyskują transakcje zagraniczne oraz zakup publikacji elektronicznych. Czy zakup publikacji elektronicznej od zagranicznego kontrahenta traktowane jest jako import usług? Sprawdź!

Import usług - definicja

Import usług jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest nabywca wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Co do zasady, w przypadku importu usług obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na usługobiorcy, czyli na podmiocie, który usługę nabył. W celu zakwalifikowania zakupionych usług jako importu usług konieczne jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:

  • miejscem rozporządzania usługami jest terytorium Polski,

  • usługodawca musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza Polską,

  • usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski oraz jest zobowiązania do rozliczania w polskim US,

  • w Polsce nie został przez usługodawcę rozliczony podatek VAT należny z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługodawcy z Polski.

Usługi kwalifikowane jako usługi elektroniczne

Za usługi świadczone drogą elektroniczną uznawane są usługi świadczone drogą internetową lub przy pomocy sieci elektronicznej, których świadczenie co do zasady jest zautomatyzowane i wymaga jedynie minimalnej ingerencji człowieka, a ich wykonanie bez udziału technologii byłoby niemożliwe.

Art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady UE o numerze 282/2011 zawiera listę usług elektronicznych, są to w szczególności:

  • ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami,

  • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa,

  • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę,

  • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer,

  • pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny, to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych,

  • usługi wyszczególnione w załączniku I.

Należy pamiętać, że wymieniony w załączniku I katalog nie jest zamknięty, zawiera jedynie przykładowe usługi elektroniczne.

Zakup publikacji elektronicznej - import usług

Zakup publikacji elektronicznej traktowany jest jako import usług. Zgodnie z tym obowiązek rozliczenia podatku należnego leży po stronie nabywcy usługi, a nie sprzedawcy.

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zakupione publikacje, artykuły prasowe czy też opracowania w formie online od zagranicznego kontrahenta można zaliczyć do usług elektronicznych.

Jeżeli zostały one ściągnięte ze strony zagranicznego kontrahenta, sposób ich dostarczenia wskazuje na to, że mamy do czynienia z usługą elektroniczną. Zgodnie z tym obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na nabywcy.

Przykład 1.

Polska firma X pobrała ze strony internetowej zagranicznej firmy Y za opłatą oprogramowanie specjalistyczne.

Transakcja ta może zostać uznana za import usług, w związku z czym obowiązek naliczenia i zapłaty podatku leży po stronie polskiego przedsiębiorstwa. Kwotę z faktury należy przyjąć jako podstawę do opodatkowania krajową stawką podatku VAT przeznaczonej dla tego typu transakcji w obrocie krajowym - co do zasady będzie to 23%.

Przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT, który nabył od przedsiębiorcy z zagranicy artykuły prasowe albo opracowania w formie elektronicznej mające służyć w całości jego działalności opodatkowanej, powinien wykazać podatek VAT od importu usług w deklaracji VAT zarówno po stronie podatku naliczonego, jak i należnego.
Istotną kwestią przy imporcie usług jest również kraj, z którego podatnik nabywa tego typu usługi.

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje zakupu usługi z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, nie jest konieczna rejestracja do VAT-UE. Jeśli zakup miał miejsce w kraju członkowskim UE, konieczne będzie zarejestrowanie firmy do transakcji unijnych na formularzu VAT-R. Rejestracja skutkuje nadaniem europejskiego numeru NIP (przed numerem NIP zostanie dodany prefiks PL w przypadku przedsiębiorców polskich oraz odpowiedni prefiks w przypadku pozostałych państw członkowskich.

Obowiązek podania kodu PL w transakcjach usługowych ciąży na polskich podatnikach w każdym przypadku, gdy kupują usługi od kontrahentów z zagranicy, dla których są podatnikami z tytułu importu usług, czyli w przypadku kiedy nabywają usługi, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy – art. 28b.

Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług powstaje w momencie wykonania usługi lub dokonania zapłaty, w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów