0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Jeżeli w bieżącym miesiącu przedsiębiorca wie, że nie będzie miał środków aby w określonym ustawowo terminie opłacić zobowiązania może ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności. Korzyścią przesunięcia obowiązkowego terminu płatności składek jest możliwość uiszczenia należności w odroczonym terminie bez narażenia na konsekwencje związane z naliczaniem odsetek za zwłokę (naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości jednak niższej niż odsetki) oraz bez narażania na wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przedsiębiorca powinien jednak złożyć wniosek o odroczenie terminupłatności składek ZUS. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udziela pomocy w formie pieniężnej przedsiębiorcom ale może wyrazić zgodę na:

 • odroczenie terminu płatności składek bieżących,
 • rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty,
 • umorzenie należności z tytułu składek.

Pobierz darmowy wzór wniosku o odroczenie płatności składek ZUS w formacie PDF oraz DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS - wzór.pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS - wzór.doc

Termin których składek można odroczyć?

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie w stosunku do całości należności za bieżące lub przyszłe składki może odroczyć płatność. Jednak gdy firma zatrudnia pracowników (w tym zleceniobiorców) ZUS może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności bieżących lub przyszłych składek, z wyłączeniem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego za pracowników, które muszą zostać opłacone od razu.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS - wzór z omówieniem

X - składki nie podlegające umorzeniu

√ - składki podlegające umorzeniu

Jak ubiegać się o odroczenie terminu płatności?

Przede wszystkim należy wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu. Dodatkowo należy pamiętać o uiszczeniu zapłaty za składki bieżące które nie mogą podlegać odroczeniu - składki emerytalne i zdrowotne za pracowników.

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS?

Wniosek powinien określać tytuł składek jakie mają być odroczone, ich wartość oraz okres składek (bieżące czy przyszłe), a także informację o przyczynie braku możliwości uiszczenia składek w terminie. Przedsiębiorca w składanym wniosku przedstawia również propozycję spłaty zadłużenia podając termin płatności.

Konieczne jest również wskazanie rodzaju pomocy publicznej z tytułu której przedsiębiorca ubiega się odroczenie płatności. Czy jest to:

 • pomoc de minimis, czy
 • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację, czy
 • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Przedsiębiorca powinien poprzeć dowodami przedstawioną we wniosku swoją sytuację. W związku z tym ma możliwość dołączenia dokumentów poświadczających o obecnej sytuacji finansowej. Przykładowe dokumenty:

 • potwierdzające istnienie, bądź nie istnienie przedsiębiorstwa i zakres działania:

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • potwierdzające sytuację finansową firmy:

  • Oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,

  • Oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych,

  • Deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),

  • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,

 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

  • Otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis,

  • Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

 • inne:

  • Harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,

  • Wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS w formie pisemnej przedsiębiorca może złożyć osobiście w placówce lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego  lub platformy ePUAP z tym, że elektroniczna wysyłka wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego.

Kiedy przedsiębiorca otrzyma odpowiedź z ZUS?

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS wyda odpowiedź pozytywną podpisywana jest z przedsiębiorcą umowa cywilno-prawna, w której określony jest m.in. ostateczny termin zapłaty składek. Niedotrzymanie umowy grozi natychmiastowym jej zerwaniem i poniesieniem konsekwencji w szczególności finansowych. Należy pamiętać, że sam wniosek o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia konieczne będzie zapłacenie należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów