0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT – darmowy wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Z uwagi na fakt, że mechanizm podzielonej płatności staje się popularniejszy – głównie poprzez wymogi ustawowe – coraz większy odsetek przedsiębiorców korzysta już z rachunku VAT. U podatników, na których został nałożony obowiązek stosowania split payment, może wystąpić sytuacja, w której środki zgromadzone na rachunku VAT będą wyższe niż bieżące rozrachunki i zobowiązania podatkowe. W takiej sytuacji podatnicy,  aby dysponować zgromadzonymi środkami, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Czym jest wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT i kto może go złożyć?

Wniosek służy „uwolnieniu” zgromadzonych na rachunku VAT środków, które są własnością przedsiębiorcy, ale dysponowanie nimi podlega ograniczeniu. Rachunek VAT tworzony jest on dla przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT i posiadają firmowy rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u. Zbierane są na nim między innymi środki wynikające z przelewów w split payment przez nabywców usług bądź dostaw towaru czy zwrot nadwyżki VAT wynikającej z deklaracji VAT (na rachunek VAT w terminie 25 dni). Środki zwrócone podatnikowi są wówczas jego własnością i może nimi swobodnie obracać.

Do pobrania:

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.pdf
Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.docx

Split payment jest formą płatności polegającą na przelewie środków za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Dzieli on jeden przelew na dwie płatności – wartość netto przekazuje na rachunek rozliczeniowy, a podatek VAT na rachunek VAT otwarty dla wymienionego rachunku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Split payment, czyli podzielona płatność – na czym polega?

Co powinien zawierać i gdzie złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Składany wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane firmowe podatnika;

 • numer rachunku VAT, na którym znajdują się  środki; 

 • numer rachunku rozliczeniowego lub rachunku w SKOK-u, na który mają być przekazane środki z rachunku VAT;

 • wysokość środków, jaka ma zostać przekazana ze zgromadzonych środków na rachunku VAT.

Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym:

 • właściwym dla miejsca zamieszkania – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej;

 • właściwym dla siedziby firmy – w przypadku osoby prawnej (np. spółka z o.o.) lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. stowarzyszenie);

 • Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście – w przypadku, gdy podatnik nie ma miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce; 

 • właściwym dla stałego miejsca prowadzenia działalności – w przypadku gdy podatnik nie ma siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzi działalność gospodarczą.

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT – jak złożyć?

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT można złożyć:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,

 • listem poleconym,

 • elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pomocą platformy biznes.gov.pl.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 roku zniesiona została opłata skarbowa z tytułu zgody na złożenie wniosku o przekazanie środków, która dotychczas wynosiła 30 zł.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku przez urząd skarbowy?

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT rozpatrywany jest przez urząd w terminie 60 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku. Po rozpatrzeniu wniosku urząd skarbowy wydaje postanowienie pozytywne lub odmowne.

Decyzja o odmowie przekazania środków wydawana jest, gdy:

 • podatnik ma zaległości podatkowe w podatku VAT, np. niezapłacone deklaracje VAT z poprzednich okresów rozliczeniowych;

 • zaistnieje uzasadniona obawa, że bieżące zobowiązania podatkowe nie zostaną przez podatnika uregulowane i powstanie zaległość podatkowa. Taka obawa może powstać w przypadku, gdy podatnik nie wpłaca zobowiązania podatkowego bądź dokonuje czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywanie majątku;

 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi u podatnika zaległość w VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja, grzywna).

Podkreślić należy, że w przypadku posiadania zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana, naczelnik urzędu skarbowego może wydać pozwolenie na przekazanie części wnioskowanej kwoty.

Postanowienie w zakresie wnioskowanej kwoty urząd skarbowy przekazuje zarówno podatnikowi, jak i instytucji banku, w którym podatnik posiada firmowe konto wskazane we wniosku. Po otrzymaniu informacji od urzędu skarbowego bank albo SKOK (w zależności od tego, w której instytucji posiadane jest konto) powinien niezwłocznie przekazać środki do wysokości kwoty wskazanej w otrzymanym postanowieniu.

W przypadku odmowy przekazania środków z rachunku VAT podatnik ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

Oprócz wnioskowania o wypłatę zgromadzonych środków na rachunku VAT podatnik może za jego pomocą dokonywać płatności m.in. za faktury zakupu, należności z tytułu VAT wynikające z deklaracji VAT lub innych tytułów. Ponadto od listopada 2019 roku rachunek VAT będzie można obciążyć w celu zapłaty:

 • na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatku od towarów i usług, w tym z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego także odsetek za zwłokę,

  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę,

  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę,

  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę,

  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności;

 • na rachunek indywidualny ZUS należności z tytułu składek ZUS, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów