Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca opłacający preferencyjne składki ZUS musi opłacać fundusz pracy

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają uprawnienia do skorzystania z ułatwień, ulg i rozwiązań wspierających przedsiębiorczość. Duże grono firm liczy jednak przede wszystkim na niższe składki ZUS, co dla nowych a jednocześnie małych firm stanowi znaczną pomoc finansową. Kto i na jakich zasadach może opłacać preferencyjne składki ZUS? Odpowiadamy poniżej.

Czym są preferencyjne składki ZUS?

Przedsiębiorcy otwierający po raz pierwszy swoją działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS przez pierwsze 2 lata działalności, bowiem przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Nie każdy może opłacać mały ZUS

Nie każdy nowy przedsiębiorca będzie mógł zaoszczędzić przez pierwsze 2 lata opłacając preferencyjne składki ZUS, bowiem nie będą one przysługiwać przedsiębiorcom, którzy:

  1. prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli prowadzili kiedyś działalność gospodarczą, ale powyżej okresu 5 lat, licząc od dnia powtórnego rozpoczęcia działalności, wówczas będą mogli ponownie skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,

  2. prowadzą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,

  3. wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w skład prowadzonej działalności gospodarczej przed dniem rozpoczęcia tej działalności,

  4. prowadzili działalność będąc wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzają rozpocząć własną, indywidualną działalność gospodarczą. Składki ZUS z tej drugiej działalności będą stanowić minimalne składki  w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Preferencyjne składki ZUS i zwolnienie z opłacania funduszu pracy

Przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS nie muszą opłacać składki na fundusz pracy, bowiem składki ustalane są począwszy od kwot, które w okresie miesiąca stanowią łącznie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na rok 2018 minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100 zł brutto.