Poradnik Przedsiębiorcy

Składka zdrowotna pracodawcy, składka zdrowotna pracownika

Zakładając działalność, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak rozwijająca się firma będzie potrzebowała większych zasobów ludzkich, w związku z czym konieczne będzie zatrudnienie pracowników. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, czy składki ZUS w tym składka zdrowotna pracodawcy i pracownika rozliczane są w taki sam sposób? Sprawdźmy.

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy i pracownika

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. Dotyczy to zarówno składki zdrowotnej pracodawcy, jak i pracownika.

Ważne!

W sytuacji gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

Ważne!

Obowiązująca minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 to 319,94 (75% x 4739,91 = 3554,93 * 9%). W stosunku do roku 2017 jest to wzrost składki o 7,6%.

Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć wysokość składki zdrowotnej za pracownika. Ustalając podstawę wymiaru składki, należy pamiętać, że nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Do obliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika (łącznie 13,71%):

  • 9,76% na ubezpieczenie emerytalne,

  • 1,5% na rentowe,

  • 2,45% na chorobowe.

 

Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika a zaliczka na podatek

Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika w wysokości podlegającej odliczeniu od podatku, czyli 7,75% podstawy wymiaru, odliczana jest odpowiednio od zaliczki na podatek dochodowy pracodawcy i pracownika. Podstawowym warunkiem umożliwiającym odliczenie zarówno składek społecznych, jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ich uregulowanie w terminie.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatności składek ZUS dokonuje się w terminie:

  • do 10. dnia każdego miesiąca - za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,

  • do 15. dnia każdego miesiąca - za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Ważne!

  1. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, nie ma obowiązku składania comiesięcznej deklaracji ZUS DRA, pod warunkiem że opłaca minimalne składki ZUS.

  2. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ale zdecydował się opłacać  wyższe składki ZUS niż minimalne, ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA.

  3. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, zobowiązany jest co miesiąc składać deklarację ZUS DRA wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci raportów imiennych, które podatnik musi złożyć zarówno za siebie, jak i za wszystkich pracowników.

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika będzie wyższa niż zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, to składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Oznacza to, że gdy pracownik np. zatrudniony jest na część etatu, może pojawić się sytuacja, w której przedsiębiorca nie zapłaci zaliczki na podatek za pracownika, bowiem składka zdrowotna, którą można odliczyć od podatku, będzie przewyższać jego wartość. W takiej sytuacji wysokość składki zdrowotnej podlegająca wpłacie do ZUS zostanie obniżona do wysokości obliczonego podatku dochodowego.

Przykład 1.

Jan Kowalski jest zatrudniony w firmie XYZ na ¼ etatu w miejscowości, w której mieszka i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł. Dodatkowo pan Jan podpisał oświadczenie PIT-2. Czy właściciel firmy XYZ ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za pracownika?

Obliczenie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego:

Przychód - 500 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika - 13,71% * 500 zł = 68,55 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - 500 - 68,55 = 431,45 zł

Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

  1. 9% * 431,45 = 38,83 zł (składka podlegająca wpłacie do ZUS)

  2. 7,75% * 431,45 = 33,44 zł (składka podlegająca odliczeniu od podatku)