Poradnik Przedsiębiorcy

Składka zdrowotna pracodawcy, składka zdrowotna pracownika

Zakładając działalność, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak rozwijająca się firma będzie potrzebowała większych zasobów ludzkich, w związku z czym konieczne będzie zatrudnienie pracowników. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, czy składki ZUS w tym składka zdrowotna pracodawcy i pracownika rozliczane są w taki sam sposób? Sprawdźmy.

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy i pracownika

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. Dotyczy to z składki zdrowotnej pracownika. Natomiast od 2022 r. składka zwrotna przedsiębiorcy będzie wynosić 9% w przypadku osób rozliczających się na ryczałcie, karcie podatkowej oraz skali podatkowej, a w przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym składka zdrowotna będzie wynosić 4,9%

W sytuacji gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Do końca 2021 roku podstawę wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

Jednak Polski Ład wprowadził w tym zakresie zmianę i podstawę ustala się w zależności od formy opodatkowania i tak przy:

 • skali podatkowej i podatku liniowy, podstawą jest osiągnięty dochód,
 • karcie podatkowej podstawa to minimalne wynagrodzenia
 • przy ryczałcie podstaw zależy od osiąganego przychodu:
  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowy sposób wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców można znaleźć w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku

Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć wysokość składki zdrowotnej za pracownika. Ustalając podstawę wymiaru składki, należy pamiętać, że nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Do obliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika (łącznie 13,71%):

 • 9,76% na ubezpieczenie emerytalne
 • 1,5% na rentowe,
 • 2,45% na chorobowe.

Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika a zaliczka na podatek

Do końca 2021 roku składka zdrowotna pracodawcy i pracownika w wysokości podlegającej odliczeniu od podatku, czyli 7,75% podstawy wymiaru, odliczana jest odpowiednio od zaliczki na podatek dochodowy pracodawcy i pracownika.Jednak Polski Ład wprowadził zmianę i od 2022 składka zdrowotna pracodawcy i pracownika nie będzie już odliczana od podatku.

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Wyliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów pracowniczych trzeba pamiętać, że:

 • w razie nieobliczania zaliczki podatkowej, składkę zdrowotną redukuje się do wysokości 0 zł;
 • jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy ustalonej od uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy stanowiących podstawę wymiaru tej składki, wówczas składkę tę należy obniżyć do wysokości zaliczki.

Mówi o tym art. 83 ustawy zdrowotnej. W ramach Polskiego Ładu przewidziano nowelizację tego przepisu. Po jej wprowadzeniu, od 2022 r. nadal w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 tej ustawy będzie wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, składkę obliczoną za poszczególne miesiące będzie obniżało się do wysokości zaliczki podatkowej. Przy czym zmieniono to, że kwotę tej zaliczki dla celów obniżenia składki zdrowotnej będzie należało obliczyć zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Przykład 1.

Jan Kowalski jest zatrudniony w firmie XYZ na 1/6 etatu w miejscowości, w której mieszka i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. Dodatkowo pan Jan podpisał oświadczenie PIT-2 i nie jest uczestnikiem PPK. Czy właściciel firmy XYZ ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za pracownika?

Składniki2022 r.2021 r.
Wynagrodzenie za pracę1 000,001 000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych1 000,001 000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76%97,6097,60
Składki na ubezpieczenia rentowe 1,5%15,0015,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe2,45%24,5024,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne137,10137,10
Koszty uzyskania przychodu250,00250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej - nie przysługuje0,000,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych613,00613,00
Kwota zmniejszająca425,0043,76
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem0,00 [(613 zł × 17%) – 425 zł]60,45 [(613 zł × 17%) – 43,76 zł]
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1000 zł – 137,1 zł)862,90 (1000 zł – 137,1 zł)862,90
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. {1000 zł – 250 zł – 137,10 (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)} = 613 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł60,45 60,45
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku0,0060,45
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych0,000,00
Kwota netto802,45802,45

Składka zdrowotna pracodawcy - rozliczenie w systemie wFirma.pl

Przed wygenerowaniem zaliczki na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy wygenerować deklarację ZUS DRA. Po opłaceniu składek ZUS należy informację o dokonanych płatnościach wprowadzić do systemu. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, następnie zaznaczyć deklarację na liście oraz z górnego paska menu wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ.

Składka zdrowotna pracodawcy i składka zdrowotna pracownika w systemie

Jeżeli przedsiębiorca nie chce księgować składek/ujmować w zaliczce w systemie możliwe jest dodanie Neutralnych płatności. Po rozliczeniu składek społecznych metodą neutralnej płatności nie będą uwzględniane w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Schemat dodawania płatności neutralnych znajduje się w artykule: Neutralna płatność - rozliczenie nadpłaty składek ZUS.

Po rozliczeniu deklaracji ZUS DRA można wyliczyć zaliczkę w tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. System automatycznie uwzględni w wyliczeniu rozliczone składki na ubezpieczenie społeczne (których płatność nie została dodana metodą neutralnej płatności)