0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsparcie finansowe z urzędu pracy dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nowy przedsiębiorca powinien dysponować własnym kapitałem początkowym. W praktyce nie jest to zbyt często spotykane, w związku z czym na rynku istnieje szereg różnych form pomocy dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w biznesie. Jedną z nich jest wsparcie finansowe z urzędu pracy dla przedsiębiorcy.

Powiatowy urząd pracy a wsparcie przedsiębiorców

Urzędy pracy istnieją nie tylko po to, by rejestrować osoby bezrobotne oraz doprowadzać do ich aktywizacji zawodowej, lecz także aby pomagać tym wszystkim, którzy chcą wykonywać działalność na własny rachunek. Oferują one różne formy wsparcia, nie tylko finansowego. Trzeba jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, aby otrzymać pomoc z urzędu pracy, należy spełnić szereg ważnych warunków, w tym przejść przez odpowiednią procedurę administracyjną.

Wsparcie przedsiębiorców oferowane przez PUP ma zawsze charakter publiczny, tzn. urząd ogłasza kto, kiedy i na jakich warunkach może skorzystać z określonej pomocy – takie podejście ma zapewnić równe szanse wszystkim przyszłym oraz aktualnym przedsiębiorcom. Pamiętajmy jednak, że wsparcie finansowe z urzędu pracy nie będzie pojawiało się w jednym czasie we wszystkich takich placówkach w Polsce. Co więcej, pomoc nie jest oferowana zbyt często, w praktyce ma to miejsce zaledwie kilka razy w roku kalendarzowym. Konieczne staje się więc bieżące śledzenie informacji podawanych przez urzędy pracy, czy to na ich stronach internetowych, czy też na tablicach ogłoszeń lub w prasie.

Wsparcie finansowe z urzędu pracy

Pomoc finansowa oferowana przez PUP może przybierać różne formy, do najczęstszych należą jednak dofinansowanie:

 • zakupu sprzętu biurowego;

 • stworzenia nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie;

 • kosztów związanych z korzystaniem z pomocy prawnej i księgowej przez przedsiębiorcę;

 • promocji przedsiębiorstwa lub jego rozbudowy, względnie przebranżowienia.

Wsparcie finansowe z urzędu pracy występuje najczęściej pod postacią jednorazowej dotacji zwrotnej lub bezzwrotnej. W zależności od oferty PUP oraz możliwości przedsiębiorcy, otrzymuje on konkretną kwotę pieniężną przeznaczaną na rozpoczęcie pierwszej działalności lub kontynuację już istniejącej. Pamiętajmy jednak, że w żadnym przypadku otrzymane sumy nie powinny być przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy – jeśli urząd pracy dowie się o niewłaściwym wykorzystaniu uzyskanych środków, zażąda zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami.

Urzędy pracy, które oferują pomoc przedsiębiorcom, wymagają zawarcia stosownej umowy, na podstawie której przekazywane są właściwe środki finansowe. Dotyczy to każdego rodzaju oferowanego wsparcia – PUP jest ostatecznie instytucją publiczną i nie posiada własnych funduszy (korzysta z pieniędzy samorządowych lub tych, które pochodzą z budżetu państwa).

Wsparcie finansowe z urzędu pracy na założenie własnej firmy

Najpopularniejszą formą wsparcia finansowego z urzędu pracy jest dotacja na rozpoczęcie własnej działalności. Przysługuje ona w wartości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W lutym 2021 roku kwota takiego wynagrodzenie wynosiła dokładnie 5568,75 zł, co oznacza, że omawiana dotacja może być przyzna do nawet 33 412,15 zł. W praktyce dotacje na rozpoczęcie pierwszej działalności są dosyć spore, wynoszą bowiem kilkanaście tysięcy złotych.

Aby uzyskać dotację z PUP, należy złożyć odpowiedni wniosek, konieczne jest przy tym sprawdzenie aktualnego stanu ofert we właściwym urzędzie pracy. Mimo że każdy urząd przynajmniej raz w ciągu roku oferuje takie wsparcie, decydujące znaczenie ma tutaj miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz konieczność posiadania:

 • statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna w danym PUP;

 • osoby poszukującej pracy i niepozostającej w żadnym zatrudnieniu, i niewykonującej innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia);

 • statusu opiekuna osoby niepełnosprawnej – ten wymóg nie jest jednak obowiązkowy w każdym przypadku.

Wniosek o przyznanie jednorazowego dofinansowania powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie. Przyszły przedsiębiorca musi w nim opisać rodzaj planowanej działalności, termin jej planowanego podjęcia, miejsce jej wykonywania oraz to, czy dysponuje własnym wkładem finansowym. Równie istotne jest wykazanie tego, na co zostaną przeznaczone pieniądze z urzędu – może to być np. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia określonej działalności, organizacja miejsca pracy dla dodatkowej osoby, opłacenie czynszu lub mediów (ale nie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).

Terminy i forma składania wniosków są oznaczane zawsze na stronach internetowych PUP i tablicach ogłoszeń znajdujących się przed urzędem. Podania są rozpatrywane w terminie 30 dni od chwili złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Warto pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków wnioskodawca musi przedłożyć biznesplan – dokładną charakterystykę swojej działalności wraz z odpowiednim kosztorysem uwzględniającym opłaty wiążące się z prowadzeniem przedsiębiorstwa na co najmniej rok. 

Wnioski powinny zawierać dodatkowo:

 • wskazanie kwoty, którą chce otrzymać przyszły przedsiębiorca – oczywiście trzeba wcześniej sprawdzić, jakie są w tym zakresie aktualne możliwości urzędu, tj. ile w danym roku wynosi maksymalna dotacja na założenie działalności gospodarczej;

 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu;

 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji – np. poręczenie, zastaw, weksel.

Dotacja z urzędu pracy jest przyznawana w formie bezzwrotnej, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność przez co najmniej 1 rok kalendarzowy. Jeśli firma zostanie zamknięta wcześniej, urząd upomni się o zwrot przydzielonej kwoty i możliwe, że zażąda dodatkowych odsetek. Przedsiębiorca jest zobowiązany co prawda do prowadzenia swojej działalności, może ją jednak zawiesić, jeśli będzie taka konieczność – wówczas urząd pracy nie żąda zwrotu dotacji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od 21 stycznia 2021 roku zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej.

Wsparcie finansowe z urzędu pracy dla przedsiębiorców

Inną formą pomocy oferowaną przez PUP jest dofinansowanie dla obecnych przedsiębiorców. Urzędy pracy działają tutaj niejako jak pośrednicy przy załatwianiu formalności związanych ze składaniem wniosków o przyznanie pieniędzy z funduszy europejskich. Pieniądze oferowane w tym zakresie przez UE są naprawdę spore, jednak aby je otrzymać, należy dopełnić wielu, często rygorystycznych, formalności.

Obecnie najpopularniejszą formą wsparcia jest pomoc antykryzysowa związana z pandemią COVID-19. Przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie z funduszy europejskich (nie mylić z polską Tarczą antykryzysową), gdy spadek obrotów wyniesie:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;

 • co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;

 • co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 

Spadek obrotów jest obliczany na podstawie 2 kolejnych miesięcy w 2020 roku dowolnie wybranych przez wnioskodawcę lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Zestawia się je z tymi samymi miesiącami w 2019 roku i zapisuje, w jak dużym stopniu spadły dochody danej firmy. 

Omawiane wsparcie finansowe jest niestety okresowe i obecnie wynosi maksymalnie 3 miesiące. Rząd każdego kraju członkowskiego może jednak wydłużyć ten czas. Wnioski o dotację z funduszy europejskich należy składać do PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, można to też zrobić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Pamiętajmy, że otrzymanie wsparcia zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia swojej firmy przez okres, na który zostały przyznane pieniądze (np. jeśli dofinansowanie zostało przyznane na 2 miesiące, to należy prowadzić firmę przez co najmniej 2 miesiące od daty uzyskania wsparcia, nie wolno przy tym zawiesić takiej działalności).

Podsumowanie

Wsparcie finansowe z urzędu pracy dla przedsiębiorcy może przybierać różne formy, najpopularniejszymi są jednak dotacja na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej oraz dofinansowanie w ramach unijnej tarczy antykryzysowej. W obu przypadkach konieczne jest skontaktowanie się z właściwym miejscowo PUP oraz złożenie odpowiedniego wniosku w wyznaczonym terminie. Oba dofinansowania są bezzwrotne, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność przez oznaczony czas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów