0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP i FGŚP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd dokłada wszelkich starań aby przedsiębiorcy w związku z panującą epidemią koronawirusa nie zwalniali pracowników, tylko skorzystali z dostępnych form pomocy, które mają na celu podtrzymanie stanu zatrudnienia. Jedną z dostępnych form pomocy jest dofinansowanie do części wynagrodzenia z PUP i FGŚP. Sprawdźmy, jak wyglądać powinno księgowanie dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP i FGŚP w ewidencjach podatkowych?

Dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP

W sytuacji gdy u przedsiębiorcy nastąpił spadek obrotów może on starać się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy przedsiębiorca korzysta już ze zwolnienia ze składek ZUS, biorąc dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń musi on to uwzględnić. Bowiem nie można wziąć na ten sam cel dwóch “dofinansowań”.

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. 

Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przykład 1. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca planuje złożenie wniosku 5 maja 2020 r., to wówczas jako okres 2 miesięcy bądź 60 dni musi wyznaczyć okres z przedziału od 2 stycznia 2020 do 4 maja 2020 r. Następnie wyznaczony okres należy porównać do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poniższej tabeli przedstawiamy stosunek spadku obrotów do wysokości dofinansowania.

Spadek obrotów

Wysokość dofinansowania

co najmniej 30%

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

co najmniej 50%

dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

co najmniej 80%

może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Otrzymanie dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP jest obwarowane dodatkowymi warunkami a mianowicie:

 • przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty uzyskania przychodów zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,

 • przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości podatkowych oraz związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym. Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą strony - praca.gov.pl (Tarcza antykryzysowa » wniosek PSZ-DKWP) - lub w wersji papierowej w urzędzie pracy.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Otrzymane środki są bezzwrotne o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji na temat dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP w poniższych dokumentach od PUP:
-zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania.
-umowa o wypłatę dofinansowania.
Na stronie Ministerstwa Finansów można rozwiązać krótki “test”, w którym określane jest czy przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z tegoż dofinansowania. Znajduje się on pod adresem: Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowania do części wynagrodzenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy

Z dofinansowania do części wynagrodzenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy może skorzystać przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u którego:

 • nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,

 • nie ma zaległości w płaceniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r,

 • nie przesłanek do ogłoszenia upadłości,

 • zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,

 • te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej bezpośrednio do urzędu. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie do części wynagrodzenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy - kliknij tutaj.

Dofinansowania do części wynagrodzenia - kwestie księgowe

Rozliczenie dofinansowania do części wynagrodzeń zarówno z PUP jak i FGŚP zostało uregulowane w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT zgodnie z którym do przychodów z działalności nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Tak, więc jeśli wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne nie zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to sfinansowanie tych kosztów nie stanowi dla podatnika przychodu podatkowego. Zasada ta również ma zastosowanie w przypadku podatników, którzy wybrali opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli podatnik wykazał koszt w KPIR i następnie otrzymał on dofinansowanie do tego wynagrodzenia i/lub składek społecznych należnych to wówczas zobowiązany jest on do wykazania przychodu podatkowego w dacie otrzymania dofinansowania.

Dofinansowania do części wynagrodzenia w systemie wfirma.pl

W przypadku gdy dofinansowanie części wynagrodzenia otrzymano przed wypłatą wynagrodzeń należy w systemie wfirma.pl odznaczyć opcję automatycznego księgowania listy płac czy rachunków do umów cywilnoprawnych.

W tym celu należy przejść do zakładki: 

 • KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE, gdzie trzeba zaznaczyć listę płac i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie, które się pojawi, należy odznaczyć (pozostawić puste okienko) opcję „automatyczne księgowanie”, po czym kliknąć ZAPISZ.

Dofinansowania do części wynagrodzenia - zakładka kadry

 • KADRY » RACHUNKI, gdzie trzeba zaznaczyć rachunek i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie, które się pojawi, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i następnie odznaczyć (pozostawić puste okienko) opcję „automatyczne księgowanie”, po czym kliknąć ZAPISZ.

Dofinansowania do części wynagrodzenia - rachunki

Wówczas w kolejnym kroku należy dodać zapis w KPIR w wartości zapłaconej przez przedsiębiorcę. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR i skorzystać z opcji DODAJ WPIS. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić pozycje:

 • kontrahent – zaznaczamy opcję BRAK KONTRAHENTA;

 • numer dowodu – numer listy płac lub rachunku;

 • data:

  • ostatni dzień miesiąca, za jaki jest należne wynagrodzenie pod warunkiem, że zostało ono wypłacone maksymalnie do 10. dnia miesiąca kolejnego, np. wynagrodzenie za marzec płatne do 10 kwietnia należy zaksięgować z datą 31 marca;

  • datę faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone później niż 10. dnia miesiąca kolejnego, np. wynagrodzenie za marzec wypłacone 11 kwietnia należy zaksięgować w dacie wypłaty;

  • data faktycznej wypłaty – w przypadku rachunków do umów cywilnoprawnych;

 • opis – księgowanie wynagrodzenia za MM/RRRR.

 • W kolumnie 12 KPiR „wyn. w got. i nat.” należy wprowadzić opłaconą z własnych środków.

Dofinansowania do części wynagrodzenia - zakładka ewidencje

Natomiast jeśli dofinansowanie otrzymano po uwzględnieniu w KPIR wynagrodzenia należy wykazać przychód. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), w oknie które się pojawi uzupełniamy w polu:

 • DATA WYSTAWIENIA - data otrzymania dofinansowania,

 • SCHEMAT KSIĘGOWY - “Pozostałe przychody”,

 • SERIA - domyślna lub inna zdefiniowana przez użytkownika,

 • METODA PŁATNOŚCI - przelew (podatkowo nie ma ona wpływu na rozliczenie),

 • NAZWA PRZYCHODU - Dofinansowanie do części wynagrodzenia pracowników z ... dnia ...

 • RAZEM - wartość otrzymanego dofinansowania.

Dofinansowania do części wynagrodzenia - zakłada inne przychody

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów