Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, może starać się o dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy ze środków Funduszu Pracy lub od pracodawcy.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy od prawodawcy

Podczas zawierania umowy o pracę, strony mogą uzupełnić treść określoną art. 29 Kodeksu pracy o dodatkowe postanowienia. Przy rozszerzeniu zakresu postanowień umowy o pracę o klauzule istotne dla stron, pracodawca powinien pamiętać, że zgodnie z zasadą zawartą w art. 18 k.p., postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Dodatek, który rekompensuje pracownikowi zwrot kosztów dojazdu do pracy jest przychodem ze stosunku pracy, a więc podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy objęto zwolnieniem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli obowiązek ponoszenia kosztów przez zakład pracy jest określony przepisami innych ustaw.

Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy ze środków Funduszu Pracy

W celu ubiegania się o dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu z Funduszu Pracy, pracownik musi złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu w rejonowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Możliwe jest to jednak wtedy, kiedy zatrudnienie zostało podjęte ze skierowania urzędu pracy, a pensja nie przekracza dwukrotności najniższego wynagrodzenia. Pracownik musi także zamieszkiwać na stałe na terenie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (może otrzymać zwrot 90% kosztów przez okres 12 miesięcy). Dodatkowo co miesiąc pracownik musi przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskanym przychodzie za dany miesiąc, listę obecności, a także dokumenty poświadczające dokonanie wydatków na przejazdy (bilety, faktury). Omawiane świadczenie nie jest obligatoryjne, pracownik może spotkać się z odmową np. w przypadku wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do pracy od pracodawcy, możliwość taka występuje tylko wtedy, gdy pracownik został oddelegowany do pracy przez pracodawcę. A więc w przypadku dobrowolnego przyjęcia oferty pracy w miejscowości, która jest oddalona o 20, 50, czy 200 km od miejsca zamieszkania, opłatę za dojazdy należy pokryć samodzielnie. W związku z tym, pracownikowi nie przysługuje możliwość otrzymania odszkodowania czy też zwrotu wydanej kwoty.