Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, może starać się o dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy ze środków Funduszu Pracy lub od pracodawcy.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy od prawodawcy

Podczas zawierania umowy o pracę, strony mogą uzupełnić treść określoną art. 29 Kodeksu pracy o dodatkowe postanowienia. Przy rozszerzeniu zakresu postanowień umowy o pracę o klauzule istotne dla stron, pracodawca powinien pamiętać, że zgodnie z zasadą zawartą w art. 18 k.p., postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Dodatek, który rekompensuje pracownikowi zwrot kosztów dojazdu do pracy jest przychodem ze stosunku pracy, a więc podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy objęto zwolnieniem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli obowiązek ponoszenia kosztów przez zakład pracy jest określony przepisami innych ustaw.

Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy ze środków Funduszu Pracy

W celu ubiegania się o dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu z Funduszu Pracy, pracownik musi złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu w rejonowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Możliwe jest to jednak wtedy, kiedy zatrudnienie zostało podjęte ze skierowania urzędu pracy, a pensja nie przekracza dwukrotności najniższego wynagrodzenia. Pracownik musi także zamieszkiwać na stałe na terenie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (może otrzymać zwrot kosztów przez okres 12 miesięcy). Dodatkowo co miesiąc pracownik musi przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskanym przychodzie za dany miesiąc, listę obecności, a także dokumenty poświadczające dokonanie wydatków na przejazdy (bilety, faktury).

Omawiane świadczenie nie jest obligatoryjne, pracownik może spotkać się z odmową np. w przypadku wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do pracy od pracodawcy, możliwość taka występuje tylko wtedy, gdy pracownik został oddelegowany do pracy przez pracodawcę. A więc w przypadku dobrowolnego przyjęcia oferty pracy w miejscowości, która jest oddalona o 20, 50, czy 200 km od miejsca zamieszkania, opłatę za dojazdy należy pokryć samodzielnie. W związku z tym, pracownikowi nie przysługuje możliwość otrzymania odszkodowania czy też zwrotu wydanej kwoty.