0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności gospodarczej - jakich obowiązków należy dopełnić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą, bądź spółkę niebędącą osobowością prawną według przepisów muszą sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki. Obowiązek ten mają podatnicy prowadzący pełną księgowość a także prowadzący podatkowa księgę przychodów i rozchodów oraz osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Artykuł wyjaśnia, jak przebiega likwidacja działalności.

Rozliczenie z urzędami przy likwidacji działalności

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą, zobligowany jest do zakończenia prowadzonej dokumentacji oraz wypełnienie niezbędnych formalności związanych z jej wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach.

Likwidacja działalności gospodarczej powinna zostać zgłoszona na formularzu CEIDG-1, który jest równocześnie wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Należy go złożyć w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przedsiębiorca powinien dokonać wyrejestrowania za pomocą na formularza VAT-Z, który należy dostarczyć do US w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym zaprzestano wykonywanie działalności.

Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu działalności ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek. Natomiast w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 należy zgłosić formularz ZUS ZWUA (o wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń) i ewentualnie ZUS ZCNA (o wyrejestrowania z ubezpieczeń członków rodziny).

Wykaz składników majątku a likwidacja działalności

Podczas likwidacji działalności należy sporządzić także spisy dla celów:

 • PIT - spis z natury,
 • VAT - wykaz składników majątku oraz spis z natury.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach KPiR na dzień likwidacji działalności muszą sporządzić spis z natury do celów PIT zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Likwidacyjny spis z natury powinien zawierać wszystkie towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, które pozostają na stanie na dzień likwidacji działalności.

W tym spisie z natury ujmuje się dodatkowo towary obce, które na dzień sporządzania spisu znajdują się na stanie firmy. Wobec nich podaje się jedynie ilość i zaznacza, czyją są własnością, bez dokonywania wyceny.

Podatnicy nie posiadający na stanie żadnych towarów, które obejmuje spis z natury są zobowiązani do jego sporządzenia. Wówczas wartość remanentu wynosi "0".

Rozporządzenie MF określa również zakres podstawowych informacji i elementów, jakie muszą znaleźć się w spisie z natury. Jak wskazuje § 25, spis z natury powinien zawierać co najmniej dane takie jak:

 • "imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)".

Wpis do KPiR odnoszący się do spisu powinien stanowić ostatnią pozycję księgi i zostać wprowadzony w dacie likwidacji działalności gospodarczej.

Natomiast czynni podatnicy VAT powinni również sporządzić oddzielny spis z natury dla celów VAT, zwany również remanentem likwidacyjnym.

W remanencie dla celów VAT ujmuje się wszystkie rzeczowe składniki majątku pozostające w firmie na dzień likwidacji, które mają określoną wartość rynkową i od których przy zakupie podatnik miał prawo odliczyć VAT (nawet wtedy, gdy dobrowolnie zrezygnował z odliczenia VAT mimo tego, że miał do tego prawo). Zatem należy w nim zawrzeć:

 • materiały i towary handlowe,
 • wyposażenie,
 • środki trwałe.

Podstawą opodatkowania składników objętych remanentem dla celów VAT jest ich cena rynkowa.

Należy pamiętać, że zamiaru sporządzenia remanentu dla celów VAT nie zgłasza się do urzędu skarbowego. Informację o jego dokonaniu dołącza się do ostatniego pliku JPK V7M lub JPK V7K (za okres, na który przypada data likwidacji działalności). Natomiast wartość wynikającą z remanentu wykazuje się w odpowiedniej pozycji pliku JPK V7.

Sprzedaż składników majątku po likwidacji

W przypadku sprzedaży składników majątku objętych wykazem (z likwidacji) mamy do czynienia z powstaniem przychodu. Mówi o tym art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT.

Jeżeli sprzedaż składników majątku nastąpi przed upłynięciem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność (lub spółkę niebędącą osobą prawną) dochód z jej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu. Wylicza się go jako różnicę między uzyskanym ze sprzedaży przychodem a wydatkami związanymi z nabyciem danego składnika majątku, które w żaden sposób nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych. Dane te są uwzględnione właśnie w wykazie majątku (sporządzonym na dzień likwidacji).

Przychód można pomniejszyć o wydatki w przypadku sprzedaży:

 • towarów handlowych - o wydatki związane z nabyciem te, których nie zaliczono w koszty,
 • środków trwałych - o część która nie została zamortyzowana.

Nie można będzie jednak pomniejszyć przychodu ze sprzedaży wyposażenia bowiem wydatki poniesione na wyposażenie w całości zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym przychód ze zbycia wyposażenia będzie stanowił równocześnie w całości dochód podlegający opodatkowaniu.

Zamknięcie działalności gospodarczej w systemie wFirma.pl

W przypadku likwidacji działalności w systemie wFirma.pl należy wykonać obowiązki rozliczeniowe względem urzędów i ZUS.

Obowiązki rozliczeniowe wraz ze ścieżką postępowania w systemie omawia artykuł pomocy: Likwidacja działalności - z czym się wiąże?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów