Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie firmy na 8 sposobów

Często po założeniu firmy przedsiębiorca nie posiada wystarczających funduszy na jego rozwój. Nie jest to jednak powód do rezygnowania ze swoich planów lub zapożyczania się u rodziny i znajomych. Istnieją bowiem inne możliwości na dofinansowanie firmy. Oto osiem z nich.

Sposób I: Dołączenie do Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem wspierającym powstanie i rozwój firm, szczególnie tych, które są lub będą prowadzone przez:

 • organizacje społeczne,
 • młodzież i studentów,
 • przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku.

Z pomocy Inkubatora można skorzystać w początkowym stadium działalności przedsiębiorstwa i otrzymywać ją przez rok lub nawet kilka lat. Wspieranie firm może przyjmować różne formy, których wybór zależy od oferty i możliwości danej placówki, zajmującej się działaniami z zakresu Inkubatora Przedsiębiorczości. Podstawowa oferta takich zakłada prowadzenie różnorodnych szkoleń.

Specjalnym rodzajem Inkubatorów są te związane z technologią. Ich celem jest przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności. Wyjątkowe są także inkubatory akademickie, do których celów należy między innymi:

 • wspieranie studentów oraz innych osób ze środowiska akademickiego w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw
 • promowanie przedsiębiorczości wyżej wymienionych osób
 • zachęcanie osób związanych z uczelniami do tworzenia własnych firm
 • przyczynianie się do zmniejszania bezrobocia wśród studentów i absolwentów wszystkich uczelni.

Wszystkie rodzaje inkubatorów mają się także przyczyniać do rozwoju gospodarki w Polsce.  

Sposób II: Ubieganie się o kredyt bankowy dla małej firmy

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat banki nie potrzebują już od nowych firm dowodów i poręczeń albo zabezpieczenia majątkowego. Aktualne możliwości oferowane przez instytucje finansowe dzielą się na: kredyt niezabezpieczony i zabezpieczony hipoteką. Pierwszy rodzaj pożyczki może być udzielony tylko w ograniczonej kwocie, a czas na jej spłatę jest dość krótki. W drugim przypadku osoba, która chce wziąć kredyt, musi być właścicielem jakiejś nieruchomości. Mimo że ten warunek może być trudny do spełnienia, pożyczka pod hipotekę cechuje się większą możliwą sumą dofinansowania niż w przypadku kredytu niezabezpieczonego, a także wiąże się z mniejszymi kosztami.

Sposób III: Staranie się o dofinansowanie firmy z lokalnego funduszu pożyczkowego

Jeśli któreś z wymagań stawiane przez bank jest niemożliwe do spełnienia przez początkującego przedsiębiorcę, może on starać się o pomoc z lokalnego funduszu pożyczkowego. Ta instytucja samorządowa działa w niektórych gminach. Jego najważniejszym zamierzeniem jest przyznawanie pożyczek firmom z obszaru wybranej gminy. 

Sposób IV: Inwestowanie w obligacje

Poza wymienionymi dotychczas rodzajami pożyczek istnieją jeszcze obligacje. Mogą być one także formą pożyczki lub kredytu, w której podmiot wystawiający na sprzedaż papiery wartościowe, jest ich pożyczkobiorcą, natomiast osoba nabywająca staje się pożyczkodawcą. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wsparcia finansowego jest to, że emitent - przedsiębiorca - ustala szczegółowe warunki. W ten sposób obligacje są dogodniejszym rozwiązaniem dla początkującej firmy od kredytów oferowanych przez banki.

Sposób V: Ubieganie się o fundusze private equity i venture capital

Fundusze venture capital i private equity dotyczą inwestowania na rynku kapitałowym, który nie leży w rękach państwa. Pozyskane w ten sposób pieniądze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zwrot kapitału obrotowego i doskonalenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Z powyższych funduszy można skorzystać jedynie w pierwszych fazach działalności firmy.  

Mimo że nazwy venture capital i private equity nierzadko są stosowane wymiennie, różnią się między sobą. Pierwszy rodzaj funduszy dotyczy inwestycji związanych z ryzykownymi projektami niewielkich rozmiarów, a drugi odnosi się do lokowania pieniędzy w większe i długoterminowe pomysły.

Sposób VI: Staranie się o dotacje z Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej obejmują różne zakresy dofinansowania. W ramach tych funduszy można wyróżnić m.in:

 

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. 
 • Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Dowiedz się więcej o Europejskim Funduszu Społecznym.
 • Fundusz Spójności  - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:

 • JASPERS i JASMINE - finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
 • JEREMIE - ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania,
 • JESSICA - wspomaga rozwój obszarów miejskich.