0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wstępna opłata leasingowa – rozliczenie pod względem podatkowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. Jedną z najczęstszych form finansowania posiadanych sprzętów w firmie, jest leasing operacyjny. Co ważne, umowa leasingu może obejmować inne składniki niż samochód osobowy, który niewątpliwie wykorzystuje w celu prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców. Wraz z nowelizacją ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ sposób rozliczania umów leasingowych samochodów osobowych. Zasady te obowiązują również w 2021 roku. Czy zmiany te dotyczą również pozostałych składników majątku będących przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, jak jest rozliczana wstępna opłata leasingowa? Sprawdźmy!

Leasing operacyjny – co to jest?

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o PIT, umową leasingu jest umowa, na mocy której jedna ze stron, czyli leasingodawca, oddaje do odpłatnego używania drugiej stronie, czyli leasingobiorcy, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy, stanowi środek trwały leasingodawcy, w związku z czym przysługuje mu prawo do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych, natomiast poniesione opłaty w związku z wykorzystywaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę, będą stanowić jego koszt podatkowy pod warunkiem, że:

  1. Umowa leasingu została zawarta na czas określony, nie krótszy niż:
    a. 40% normatywnego okresu amortyzacji – w przypadku wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;
    b. 5 lat - w przypadku nieruchomości.
  2. Suma opłat wynikająca z umowy leasingu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem leasingu.

Przykład 1.

Pan Jan zawarł umowę najmu na zakup zestawu komputerowego, którego wartość wynosi 25 000 zł. Okres trwania umowy wynosi 6 lat, a suma opłat netto wynikająca z umowy najmu, to wartość 25 500 zł. Czy zawarta przez pana Jana umowa spełnia warunki umowy leasingu operacyjnego?

Tak, ponieważ okres trwania umowy przekracza 40% okresu amortyzacji dla zespołów komputerowych, będących środkiem trwałym, a suma opłat określonych w umowie pomniejszona o podatek VAT, przekracza wartość początkową zestawu komputerowego. W związku z powyższym, pan Jan (jako korzystający) nie może ująć zakupionego zestawu w środkach trwałych firmy.

Wstępna opłata leasingowa a koszt podatkowy

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc, aby zaliczyć dany wydatek do kosztów firmowych, należy wskazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wydatkiem, a osiąganym przychodem.

Część wydatków ponoszonych przez podatników, stanowią koszty pośrednio związane z przychodem, a więc takie, które ciężko jest przypisać do konkretnego przychodu. Do tego typu wydatków należą np. opłaty leasingowe. Jeśli przedmiot umowy leasingu będzie wykorzystywany w toku prowadzonej działalności, to z pewnością spełnia przesłanki uznania go za koszt podatkowy.

W przypadku umów leasingowych często wątpliwość budzi moment zaliczenia w koszty firmowe opłaty wstępnej (inicjalnej). Opłatę tę należy wnieść jeszcze przed uruchomieniem leasingu i ma ona charakter samoistny, nieprzypisany do poszczególnych rat.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBI/1/415-53/12/ESZ), wydanej 6 kwietnia 2012 roku:

“(...) powołany przepis art. 23b ww. ustawy nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć ww. opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Zatem rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów, przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uregulowane w art. 22 ust. 4-6 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) w płaszczyźnie podatkowej opłata ta powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. W konsekwencji w przedstawionym stanie faktycznym wydatki związane z uiszczeniem opłaty wstępnej, wynikającej z zawartej umowy leasingu, Wnioskodawca może zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia”.

Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku, dotyczyła sposobu rozliczania samochodów osobowych sfinansowanych leasingiem. Ograniczenie to wynika bezpośrednio z art. 23 ust. 47a ustawy o PIT, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się opłat wynikających z umów leasingu samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości leasingowanego samochodu. W związku z czym, ograniczeniu do ujmowania w kosztach podatkowych opłat wynikających z umów leasingu, nie podlegają wydatki na zakup innych przedmiotów niż samochody osobowe.

Wstępna opłata leasingowa - księgowanie w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego (w stosunku do innego przedmiotu niż samochód osobowy), wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaksięgowana przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT) i po uzupełnieniu wymaganych danych, jako rodzaj wydatku należy wybrać LEASING LUB DZIERŻAWA.

Wstępna opłata leasingowa - jak ująć w KPIR?

Tak zaksięgowany wydatek, zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupów VAT(w przypadku czynnych podatników VAT).

Więcej na temat rozliczenia rat leasingowych (innych niż samochody osobowe) opisano w artykule: Leasing lub dzierżawa.
Podsumowując, decydując się na zakup przedmiotów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, sfinansowanych leasingiem operacyjnym, przedsiębiorca ma możliwość ujęcia jednorazowo w kosztach podatkowych opłaty wstępnej w pełnej wysokości. Dodatkowo w sytuacji, gdy przedmiotem umowy leasingu nie jest samochód osobowy, podatnik nie stosuje limitu wartościowego w stosunku do opłaty wstępnej, która może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów