Poradnik Przedsiębiorcy

Wstępna opłata leasingowa – rozliczenie pod względem podatkowym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. Jedną z najczęstszych form finansowania posiadanych sprzętów w firmie, jest leasing operacyjny. Co ważne, umowa leasingu może obejmować inne składniki niż samochód osobowy, który niewątpliwie wykorzystuje w celu prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców. Wraz z nowelizacją ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ sposób rozliczania umów leasingowych samochodów osobowych. Czy zmiany te dotyczą również pozostałych składników majątku będących przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, jak jest rozliczana wstępna opłata leasingowa? Sprawdźmy!

Leasing operacyjny – co to jest?

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o PIT, umową leasingu jest umowa, na mocy której jedna ze stron, czyli leasingodawca, oddaje do odpłatnego używania drugiej stronie, czyli leasingobiorcy, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy, stanowi środek trwały leasingodawcy, w związku z czym przysługuje mu prawo do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych, natomiast poniesione opłaty w związku z wykorzystywaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę, będą stanowić jego koszt podatkowy pod warunkiem, że:

  1. Umowa leasingu została zawarta na czas określony, nie krótszy niż:
    a. 40% normatywnego okresu amortyzacji – w przypadku wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;
    b. 5 lat - w przypadku nieruchomości.
  2. Suma opłat wynikająca z umowy leasingu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem leasingu.

Przykład 1.

Pan Jan zawarł umowę najmu na zakup zestawu komputerowego, którego wartość wynosi 25 000 zł. Okres trwania umowy wynosi 6 lat, a suma opłat netto wynikająca z umowy najmu, to wartość 25 500 zł. Czy zawarta przez pana Jana umowa spełnia warunki umowy leasingu operacyjnego?

Tak, ponieważ okres trwania umowy przekracza 40% okresu amortyzacji dla zespołów komputerowych, będących środkiem trwałym, a suma opłat określonych w umowie pomniejszona o podatek VAT, przekracza wartość początkową zestawu komputerowego. W związku z powyższym, pan Jan (jako korzystający) nie może ująć zakupionego zestawu w środkach trwałych firmy.

Wstępna opłata leasingowa a koszt podatkowy

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc, aby zaliczyć dany wydatek do kosztów firmowych, należy wskazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wydatkiem, a osiąganym przychodem.

Część wydatków ponoszonych przez podatników, stanowią koszty pośrednio związane z przychodem, a więc takie, które ciężko jest przypisać do konkretnego przychodu. Do tego typu wydatków należą np. opłaty leasingowe. Jeśli przedmiot umowy leasingu będzie wykorzystywany w toku prowadzonej działalności, to z pewnością spełnia przesłanki uznania go za koszt podatkowy.

W przypadku umów leasingowych często wątpliwość budzi moment zaliczenia w koszty firmowe opłaty wstępnej (inicjalnej). Opłatę tę należy wnieść jeszcze przed uruchomieniem leasingu i ma ona charakter samoistny, nieprzypisany do poszczególnych rat.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBI/1/415-53/12/ESZ), wydanej 6 kwietnia 2012 roku:

“(...) powołany przepis art. 23b ww. ustawy nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć ww. opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Zatem rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów, przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uregulowane w art. 22 ust. 4-6 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) w płaszczyźnie podatkowej opłata ta powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. W konsekwencji w przedstawionym stanie faktycznym wydatki związane z uiszczeniem opłaty wstępnej, wynikającej z zawartej umowy leasingu, Wnioskodawca może zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia”.

Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku, dotyczyła sposobu rozliczania samochodów osobowych sfinansowanych leasingiem. Ograniczenie to wynika bezpośrednio z art. 23 ust. 47a ustawy o PIT, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się opłat wynikających z umów leasingu samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości leasingowanego samochodu. W związku z czym, ograniczeniu do ujmowania w kosztach podatkowych opłat wynikających z umów leasingu, nie podlegają wydatki na zakup innych przedmiotów niż samochody osobowe.

Wstępna opłata leasingowa - księgowanie w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego (w stosunku do innego przedmiotu niż samochód osobowy), wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaksięgowana przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT) i po uzupełnieniu wymaganych danych, jako rodzaj wydatku należy wybrać LEASING LUB DZIERŻAWA.

Wstępna opłata leasingowa - jak ująć w KPIR?

Tak zaksięgowany wydatek, zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupów VAT(w przypadku czynnych podatników VAT).

Więcej na temat rozliczenia rat leasingowych (innych niż samochody osobowe) opisano w artykule: Leasing lub dzierżawa.
Podsumowując, decydując się na zakup przedmiotów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, sfinansowanych leasingiem operacyjnym, przedsiębiorca ma możliwość ujęcia jednorazowo w kosztach podatkowych opłaty wstępnej w pełnej wysokości. Dodatkowo w sytuacji, gdy przedmiotem umowy leasingu nie jest samochód osobowy, podatnik nie stosuje limitu wartościowego w stosunku do opłaty wstępnej, która może stanowić koszt uzyskania przychodu.