Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura za leasing w księdze przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów i otrzymujący faktury za usługi leasingu operacyjnego mają wątpliwości co do sposobu ich ewidencjonowania. Zdarzają się przypadki, kiedy data wystawienia dokumentu oraz data sprzedaży obejmują dwa różne miesiące. Jak w takim wypadku zaksięgować dany wydatek w KPiR oraz rozliczyć naliczony podatek VAT?

Leasing operacyjny jest jedną z najczęściej wybieranych form pozyskania składników majątku. Podczas trwania umowy pozostają one w środkach trwałych leasingodawcy, który zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Korzystający z przedmiotu natomiast zalicza do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe wraz z opłatą wstępną.

Co do zasady fakturę obejmującą raty leasingowe należy zewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą jej wystawienia. W większości przypadków nie ma bowiem znaczenia, czy data sprzedaży została określona na inny miesiąc. W stosunku do podatku od towarów i usług przedsiębiorca ma prawo do jego odliczenia na zasadach ogólnych.

Leasing operacyjny a podatek dochodowy

Zgodnie z zasadami leasing operacyjny stanowi dla korzystającego koszt pośredni działalności gospodarczej. Ustalenie tego faktu jest istotne ze względu na ujmowanie danych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z ustawą o PIT. Według art. 22 ust. 6b za moment poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Należy brać pod uwagę również ust. 4 ww. artykułu, który stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast w przypadku, gdy dany wydatek obejmuje dwa lata podatkowe, powinien być przyporządkowany do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, co wynika bezpośrednio z art. 22 ust. 5c.

Ponieważ fakturowanie zwykle odbywa się na początku danego okresu, a więc “z góry”, fakturę wystawioną przez leasingodawcę za korzystanie z przedmiotu, należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z widniejącą na dokumencie datą wystawienia.

Kwestia podatku VAT

W zakresie, w jakim usługa leasingu jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, przedsiębiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Wówczas prawo powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w określonym powyżej terminie, może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (miesiąc lub kwartał).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w przypadku leasingu powstaje w momencie wystawienia faktury. Zatem fakt ten znacznie ułatwia rozliczenia podatników z tytułu podatku VAT, ponieważ nie są już istotne moment wykonania usługi lub data sprzedaży. W związku z powyższym przedsiębiorca będzie mógł dokonać wpisu do rejestru zakupu VAT zwykle pod datą otrzymania faktury za usługę leasingu.