0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wygrana w zagranicznym kasynie – czy trzeba płacić PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy rezydenci podatkowi mogą uzyskiwać dochody z wielu różnych źródeł. Jako jeden z wielu przykładów można wskazać wygraną w kasynie. Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym tego rodzaju wygranych budzi wątpliwości wśród podatników. Jeszcze więcej problemów rodzi natomiast wygrana w zagranicznym kasynie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić to zagadnienie.

Wygrana w zagranicznym kasynie uzyskana przez polskiego rezydenta

Jeżeli mówimy o dochodach uzyskiwanych za granicą, to pierwszą czynnością, którą należy podjąć, jest określenie, pod którego kraju jurysdykcję podatkową podlega dana osoba. 

W tym zakresie w pierwszej kolejności należy sięgnąć do polskich przepisów, które określają, że jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce, to spoczywa na niej nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że jest zobligowana do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów uzyskiwanych w kraju, jak i za granicą.

Po drugie, jeżeli z danym krajem wiąże Polskę umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to należy sięgnąć do jej zapisów. Typowa umowa oparta na Konwencji Modelowej OECD nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań, jeżeli chodzi o wygrane w kasynach. Dlatego też przyjmuje się, że ma tu zastosowanie przepis odnoszący się do pozostałych dochodów, który w większości umów międzynarodowych ma następującą treść:

dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie”.

Taki zapis powoduje, że dochody polskiego rezydenta z tytułu wygranej w zagranicznym kasynie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. To z kolei powoduje, że nie znajdą tu zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ tak uzyskany dochód podlega wyłącznie pod polskie przepisy podatkowe.

W świetle przepisów międzynarodowych wygrana w zagranicznym kasynie uzyskana przez polskiego rezydenta podatkowego podlega wyłącznie pod polskie przepisy podatkowe. Zasadniczo nie znajdzie tu zastosowania żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ do takiego w ogóle nie powinno dochodzić.

Wygrana w kasynie na gruncie polskich przepisów

Skoro wiemy już, że w zakresie ustalenia zasad opodatkowania powinniśmy się kierować wyłącznie polskimi przepisami, pora wyjaśnić, jakie konkretne regulacje znajdą tu zastosowanie.

Wygrane w kasynach (czy to polskich, czy zagranicznych) nie zostały wyszczególnione jako osobne źródło przychodów w katalogu zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy PIT. Równocześnie tego rodzaju przychody nie zostały wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym, co prowadzi do wniosku, że należy je zaliczyć do tzw. innych źródeł określonych w art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Przepis ten zawiera przykładowe wyliczenie, jakie rodzaje przychodów mieszczą się w tym źródle, jednakże jest to katalog otwarty, zatem w grupie tej mieszczą się również przychody z wygranej w kasynie. 

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT: „od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody”. Dodatkowo ustawa wskazuje, że w tym przypadku nie stosuje się żadnych kosztów podatkowych (art. 30 ust. 3 ustawy), co oznacza, że podatek należy obliczać od całego uzyskanego przychodu

Przychód z wygranej w zagranicznym kasynie położonym na terenie UE lub EOG jest kwalifikowany jako inne źródło przychodu i podlega opodatkowaniu stawką 10%.

Zwolnienie podatkowe

Koniecznie trzeba jednak wspomnieć, że ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku wobec wygranych w grach hazardowych. Jak bowiem czytamy w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT: „wolne od podatku dochodowego są wygrane w:

a. grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,

b. grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

- urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Dodatkowo musimy również wspomnieć o zastrzeżeniu zawartym w art. 21 ust. 23 ustawy PIT, gdzie wskazano, że: „zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone”.

 

Podsumowując powyższe, jeżeli polski rezydent podatkowy uzyska przychód z tytułu wygranej w zagranicznym kasynie w kraju UE lub EOG, które funkcjonuje na podstawie przepisów o grach hazardowych w tym państwie i jednocześnie istnieją odpowiednie zapisy w umowie międzynarodowej, to cały uzyskany w ten sposób przychód będzie w Polsce korzystał ze zwolnienia od podatku.

Powyższe potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora KIS z 12 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.483.2018.1.JK2, w której uznano za prawidłowe stanowisko podatnika, iż wygrana w pokera w kasynie położonym w Hiszpanii jest w Polsce zwolniona od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT.

Wygrane w zagranicznych kasynach mogą być w Polsce całkowicie zwolnione od podatku przy założeniu spełnienia warunków ustawowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6a oraz ust. 23 ustawy PIT.

Przypadki, gdy zwolnienie nie znajdzie zastosowania

Analiza treści wskazanego przepisu pozwala na określenie tych przypadków, w których zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Po pierwsze trzeba podkreślić, że zwolnienie obejmuje wygrane w grach hazardowych odbywających się na terenie krajów należących do UE lub EOG. W konsekwencji w przypadku wygranej uzyskanej w innym państwie zwolnienie nie pojawi się nawet, jeżeli kasyno działa na podstawie przepisów regulujących gry hazardowe w tym kraju.

Przykład 1.

Polski rezydent podatkowy uzyskał przychód z wygranej w kasynie znajdującym się na Ukrainie. Kasyno to działa na podstawie ukraińskich przepisów prawa regulujących gry hazardowe. Z uwagi na fakt, że Ukraina nie jest ani członkiem UE, ani EOG, zwolnienie nie może być zastosowane.

Druga okoliczność znajdująca się poza zakresem zwolnienia obejmuje przypadki, gdy polski rezydent podatkowy uzyskuje dochody z wygranej w zagranicznym kasynie w kraju UE lub EOG, jednakże kasyno to nie działa na podstawie oficjalnych przepisów tego kraju. Przepis stanowiący o zwolnieniu wyraźnie podaje, że wolne od podatku są tylko te wygrane, które zostały osiągnięte w grach hazardowych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot.

Przykład 2.

Polski rezydent podatkowy uzyskał przychód z wygranej w grze w karty we Włoszech. Gra ta była jednak urządzana przez grupę znajomych i nie była prowadzona przez uprawniony podmiot w myśl włoskich przepisów. To powoduje, że zwolnienie od podatku w myśl polskich przepisów nie znajdzie zastosowania.

Przechodząc do podsumowania, wskazać należy, że kwestia opodatkowania wygranych w zagranicznym kasynie może kształtować się w różny sposób. Wiele zależy od miejsca położenia kasyna oraz od tego, jaki podmiot urządza i prowadzi gry hazardowe. Co jednak najważniejsze dla polskich podatników, istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów