0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie nagrody pieniężnej w konkursie zorganizowanym dla klientów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podejmowania akcji promocyjnych, zezwala na organizację konkursów dla klientów. Przy spełnieniu konkretnych wymagań, określonych regulaminem konkursu, laureaci otrzymują nagrody pieniężne lub inne świadczenia. Przeczytaj artykuł i dowiedź się z czym się wiąże przekazanie nagrody pieniężnej w konkursie.

Pojęcie konkursu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się pojęciem konkursu, jednakże nie definiuje jego znaczenia. Dla zrozumienia celu, który przyświecał ustawodawcy, należy odnieść się do definicji słowa konkurs zawartej w „Słowniku Języka Polskiego”, zgodnie z którą konkurs to:

  1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.;

  2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Determinanty przeprowadzenia konkursu nie wynikają z ustaw podatkowych – to orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, na co powinno zwrócić się uwagę, organizując konkurs. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 roku, sygn. akt II FSK 911/12, orzekł: „[...] W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości [...], że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji [...]".

Przekazanie nagrody pieniężnej osobom fizycznym

Przekazanie nagrody pieniężnej wygranej w konkursie po stronie otrzymującego podlega opodatkowaniu. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) m.in. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podatek w wysokości 10% nagrody pieniężnej zostaje z niej potrącony przed dokonaniem wypłaty przez wypłacającego nagrodę. Równocześnie pobierający staje się płatnikiem zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co powoduje, iż w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał zobowiązany jest do wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojego zamieszkania (jeżeli jest osobą fizyczną) lub według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (w przypadku gdy płatnik nie jest osobą fizyczną).

Ponadto do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik obowiązany jest przesłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR (w przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem – deklarację tę należy przekazać do dnia zaprzestania tej działalności).

Przykład 1.

Spółka XYZ zorganizowała konkurs dla swoich klientów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Konkurs nie dotyczył dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, nie był ponadto ogłoszony w środkach masowego przekazu. Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody wyniosły odpowiednio:

  • za I miejsce 5000 zł;

  • za II miejsce 3000 zł;

  • za III miejsce 1000 zł.

Konkurs został rozstrzygnięty 30 września 2019 roku. W tym samym dniu organizator konkursu zgodnie z regulaminem postawił środki do dyspozycji laureatom konkursu.

Organizator zobowiązany był do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania nagród pieniężnych w wygranej w konkursie w wysokości 10% nagrody, tj w łącznej kwocie wynoszącej 800 zł. W terminie do 20 października organizator konkursu, jakim jest spółka XYZ, będzie zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego kwotę pobranego podatku.

Przekazanie nagrody pieniężnej a zwolnienie z opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zwolnienie z opodatkowania wygranych w konkursach przy spełnieniu określonych wymagań. Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku jest:

  • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja);

  • w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu;

  • jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Dla zastosowania omawianego zwolnienia od podatku dochodowego konieczne jest nie tylko emitowanie (ogłoszenie) konkursu w środkach masowego przekazu, ale również wykazanie, że organizator konkursu ma status mass mediów (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 roku, nr 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1).

Przykład 2.

Spółka XYZ, portal internetowy, zorganizowała konkurs dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Konkurs ten dotyczył ekologii i był ogłoszony na portalu internetowym, tym samym przyjęto, iż spełnione zostały kryteria do zastosowania zwolnienia z opodatkowania nagrody pieniężnej otrzymanej w konkursie. Wysokość nagrody głównej w konkursie wynosiła 10 000 zł.

Spółka XYZ, dokonując wypłaty nagrody pieniężnej, zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od nadwyżki w wygranej przekraczającej 2000 zł. Organizator zobligowany będzie do poboru i uiszczenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego w wysokości 800 zł, co wynika z następujących wyliczeń:

(10 000 zł – 2000 zł) x 10%.

Przekazanie nagrody pieniężnej dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

Przekazanie nagrody pieniężnej osobie prowadzącej działalność gospodarczą powoduje zastosowanie zasady opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej którą określają przepisy art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji wygrana w konkursie, zarówno pieniężna, jak i niepieniężna, otrzymana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będzie powodowała powstanie przychodu podatkowego z tej działalności gospodarczej.

Możliwość poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej osiągniętej w konkursie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyklucza dyspozycja art. 44  ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f–3h.

Prawidłowość przedstawionego powyżej stanowiska potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 roku, 0113-KDIPT3.4011.234.2017.1.SK, w której czytamy, że: „Wnioskodawca, jako organizator konkursu, którego laureatem była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, biorąca udział w tym konkursie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (związaną z tematem konkursu), nie był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tytułu wypłaconej laureatowi nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi dokonać samoopodatkowania przychodu uzyskanego w związku z uczestnictwem w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę, na tych samych zasadach, co pozostałe przychody z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej”.

Konkludując, na kształt i wysokość opodatkowania wygranej w konkursie wpływ ma status wygrywającego (osoba fizyczna czy osoba prowadząca działalność gospodarczą) oraz charakter konkursu (forma ogłoszenia konkursu i wskazanych dziedzin nauki).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów