0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w CIT od 2019 roku - dla kogo obniżona stawka 9%

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie liczne zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym, między innymi zmiany w CIT. Jedną z kluczowych nowelizacji jest wprowadzenie obniżonej stawki podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Poniższy artykuł stanowi analizę warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z preferencyjnej 9-procentowej stawki podatku CIT.

Zmiany w CIT - stawka podatku w wysokości 9%

Począwszy od 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku. Jak bowiem stanowi art. 19 ust. 1 ustawy CIT, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że zmiany w CIT - w postaci obniżonej stawki podatku, przewidziane są w 2020 roku dla tych podatników, których przychody w 2020 roku nie przekroczyły kwoty będącej równowartością 1 200 000 euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) oraz przychody w 2019 roku nie przekroczyły kwoty będącej równowartością  2 mln euro, bo tylko to pozwoli mu spełnić status małego podatnika (art. 19 ust. 1d w związku z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).

Przedstawiony warunek odnoszący się do wielkości przychodu odpowiada definicji małego podatnika zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy CIT. Zgodnie z cytowanym przepisem za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości: 2 000 000 euro (limit obowiązujący w 2020 roku); przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Stawka podatku w wysokości 9% dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe co do zasady dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że preferencyjna stawka podatku dotyczy wyłącznie dochodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Należy bowiem mieć na względzie, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów z zysków kapitałowych został natomiast określony w art. 7b ust. 1 ustawy CIT.

Obniżona 9-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania do przychodów z zysków kapitałowych określonych w art. 7b ust. 1 ustawy CIT.

Zmiany w CIT a okoliczności wyłączające możliwość stosowania 9% stawki podatku

Ustawa CIT wskazuje także na okoliczności, które w sposób definitywny wyłączają możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 19 ust. 1a ustawy podatnik, który został utworzony:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
 5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- nie może stosować 9-procentowej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, jak stanowi art. 19 ust. 1c ww. ustawy, obniżonej stawki podatku nie stosuje się do:

 1. spółki dzielonej,
 2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
 • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zmiany w CIT w świetle art. 19 ust. 1b ustawy o podatku od dochodów osób prywatnych, wskazują, iż 9-procentowa stawka podatku nie przysługuje podatkowej grupie kapitałowej.

Podatnicy podatku dochodowego CIT powstali w wyniku działań restrukturyzacyjnych nie mogą stosować obniżonej stawki podatku w wysokości 9%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów