0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2024 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie obowiązuje już od kilku lat i dlatego też większość zleceniodawców zdążyła się już przyzwyczaić do tego obowiązku. Wysokość tej stawki nie jest stała, w związku z czym należy kontrolować zachowanie odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą określają art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. Są to umowy odnoszące się do wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej. Co ważne, minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu obowiązuje również przy przetargach publicznych. Stawka godzinowa nie obejmuje:

  • osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne;
  • umów opiekuńczych:
  • prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
  • opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej;
  • opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Wysokość minimalnej stawki – od czego zależy?

Wysokość godzinowej stawki minimalnej na umowie zleceniu zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że stawka godzinowa wzrasta proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu jest co roku waloryzowana.

Wysokość minimalnej stawki w 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrośnie dwa razy. ym samym wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu będzie wynosiła od stycznia do czerwca 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 28,10 zł/godz.

Rok

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu

2024

27,70 zł/28,10 zł

2023

22,80 zł/23,50 zł

2022

19,70 zł

2021

18,30 zł

2020

17,00 zł

2019

14,70 zł

2018

13,70 zł

2017

13,00 zł

Czy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest dobrowolna, czy obligatoryjna?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest obowiązkowa. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynikającego ze stosunku pracy, stawka godzinowa umów cywilnoprawnych ma charakter gwarancyjny i alimentacyjny i podlega specjalnej ochronie. Aby zapobiec omijaniu prawa, ustawa przewidziała zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia lub przepisania go na osobę trzecią. Ponadto jeśli jedną usługę świadczy kilka osób razem, to każda z nich ma prawo do wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Kwestie te reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla zleceniobiorcy?

Do momentu wprowadzenia obowiązkowej stawki godzinowej na umowie zleceniu wysokość wynagrodzenia była wyłącznie efektem ustaleń między stronami umowy. Przepisy nie regulowały ani ile wynagrodzenie ma wynosić, ani za jaki okres pracy, ani tym bardziej – jak często ma być wypłacane. Tym samym rachunki do umowy zlecenia wystawiane były dość swobodnie, bez większych regulacji. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej zmieniło jednak te zasady, chociaż nie wprost. Jak można się domyślić, jeśli wprowadzony został obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej, to odpowiednie organy (tutaj najczęściej ZUS) muszą mieć podczas kontroli podstawy do zweryfikowania, czy obowiązek ten jest realizowany. Z kolei to po stronie zleceniodawcy leży konieczność udowodnienia, że kwota wypłacona na podstawie rachunku spełnia wymóg zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. W efekcie jasnym się stało, że zleceniodawcy muszą zacząć ewidencjonować czas pracy zleceniobiorców dla celów dowodowych.

Ustawa nie wskazuje konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Ma ona zależeć od indywidualnych ustaleń między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Jeśli strony tego nie zrobią, zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić zleceniodawcy w sposób pisemny, elektroniczny lub dokumentalny liczbę przepracowanych godzin. Podobnie w przypadku umów zawieranych w formie ustnej. Jeśli zasady ewidencjonowania czasu pracy nie zostaną określone pisemnie, to podstawą wynagrodzenia są godziny przepracowane wskazane przez zleceniobiorcę.

W praktyce zleceniodawcy dbają o to, aby zleceniobiorca wraz z rachunkiem przekazał oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin w danym miesiącu. Początkowo wiele podmiotów sugerowało prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, jednak specjaliści prawa pracy wskazali, że tak ścisłe kontrolowanie czasu pracy zleceniobiorcy może sugerować nawiązanie stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji najbezpieczniejsze jest oświadczenie zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu

Wraz z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej wdrożony został jeszcze jeden nowy obowiązek w rozliczaniu się z umowy zlecenia. Mianowicie przepisy wprowadziły konieczność wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy przynajmniej raz w miesiącu. Do czasu wdrożenia tych przepisów, w przypadku umów, które trwały dłużej niż miesiąc, również data wypłaty była kwestią umowną między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Aktualnie zleceniodawca oprócz zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej z wypłaty wynagrodzenia musi wywiązywać się przynajmniej raz w miesiącu.

Głównym celem wprowadzenia stawki godzinowej była walka z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Jest to przeciwdziałanie zjawisku, w którym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia. Stawka godzinowa ma wyrównać te dysproporcje.

Ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorcy w systemie wFirma!

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia może zostać wygenerowana podczas tworzenia umowy zlecenia lub podczas generowania rachunku do tej umowy. W systemie podczas wprowadzania umowy zlecenie z zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE należy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w wFirma.pl

System wfirma pozwala w łatwy sposób wygenerować oświadczenie do umowy zlecenie. Zaznaczenie tej opcji spowoduje dołączenie oświadczenia o przepracowanych godzinach do umowy zlecenie jako załącznika, który zostanie wydrukowany razem z umową.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie - oświadczenie

Dzięki temu zleceniobiorca będzie mógł je wypełnić przed wystawieniem rachunku.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy wykonawcy zlecenia przysługują uprawnienia pracownicze takie jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego?

    Wykonawcy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze takie jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie czy to ze stosunku pracy, czy z umowy cywilnoprawnej, wlicza się do tzw. okresów składkowych dających prawo do emerytury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów