Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie - zmiany od 2019 roku

Od dawna mówiło się o projekcie ustawy, która miała wprowadzić obowiązkową minimalną stawkę godzinową dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Choć projekt ten wzbudzał wiele kontrowersji i wątpliwości, 7 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu do ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę. W związku z tym od 1 stycznia 2017 roku zaczęła obowiązywać minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie?

Wprowadzone przepisy dotyczą zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na podstawie  umowy cywilnoprawnej, którą określają art. 734 i art. 750 kodeksu cywilnego. Są to umowy, które dotyczą wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej. Co ważne minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie obowiązuje również przy przetargach publicznych. Stawka godzinowa nie obejmuje:

  • osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne,

  • umów opiekuńczych:

  • prowadzenia rodzinnego domu pomocy,

  • opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej,

  • opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Wysokość minimalnej stawki - od czego zależy?

Wysokość godzinowej stawki minimalnej na umowie zleceniu zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że stawka godzinowa będzie wzrastała proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Tak więc minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie będzie co roku waloryzowana. Przy wynagrodzeniu minimalnym 2100 zł w roku 2018, stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto.

Wysokość minimalnej stawki w 2019 roku

Minimalna stawka godzinowa od początku 2019 roku będzie wynosiła 14,70 zł brutto za godzinę. Podniesienie minimalne stawki zleceniobiorców wiąże się ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę do 2250,00 zł brutto w 2019 roku, o czym zadecydowała Rada Ministrów.

Czy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest nieobowiązkowa czy obligatoryjna?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu jest obowiązkowa. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynikającego ze stosunku pracy, stawka godzinowa umów cywilnoprawnych ma charakter gwarancyjny i alimentacyjny i podlega specjalnej ochronie. Aby zapobiec omijaniu prawa, ustawa przewidziała zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia lub przepisania go na osobę trzecią. Ponadto jeśli jedną usługę świadczy kilka osób razem, to każda z nich ma prawo do wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla zleceniobiorcy?

Ustawa nie wskazuje konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Ma ona zależeć od indywidualnych ustaleń między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Jeśli strony tego nie zrobią, zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić zleceniodawcy w sposób pisemny, elektroniczny lub dokumentalny liczbę przepracowanych godzin. Podobnie w przypadku umów zawieranych w formie ustnej. Jeśli pisemnie nie zostaną określone zasady ewidencjonowania czasu pracy, to podstawą wynagrodzenia są godziny przepracowane, wskazane przez zleceniobiorcę.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, głównym celem wprowadzenia stawki godzinowej jest walka z nadużywanie umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie stawki godzinowej ma również na zadanie wyrównać poziom zarobków pracowników zarabiających najmniej. Innymi słowy, jest to przeciwdziałanie zjawisku, w którym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia. Stawka godzinowa ma wyrównać te dysproporcje.

Ponadto ustawa likwiduje niższe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku pracy. Ja można przeczytać w uzasadnieniu, jest to przeciwdziałanie dyskryminacji młodych pracowników.