Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie - zmiany od 2021 roku

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie obowiązuje już od kilku lat i dlatego też większość zleceniodawców zdążyła się już przyzwyczaić do tego obowiązku. Wysokość tej stawki nie jest stała, w związku z czym należy kontrolować zachowanie odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą określają art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. Są to umowy odnoszące się do wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej. Co ważne, minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu obowiązuje również przy przetargach publicznych. Stawka godzinowa nie obejmuje:

  • osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne;
  • umów opiekuńczych:
  • prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
  • opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej;
  • opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Wysokość minimalnej stawki – od czego zależy?

Wysokość godzinowej stawki minimalnej na umowie zleceniu zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że stawka godzinowa wzrasta proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu jest co roku waloryzowana.

Wysokość minimalnej stawki w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Tym samym wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu będzie wynosiła 18,30 zł brutto. Jest to wzrost o 1,30 zł na godzinę w porównaniu do roku 2020, gdzie stawka ta wynosiła 17 zł brutto.

Wzrost stawki godzinowej na umowie zleceniu przedstawia poniższa tabela.

Rok

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu

2021

18,30 zł

2020

17,00 zł

2019

14,70 zł

2018

13,70 zł

2017

13,00 zł

Czy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest dobrowolna, czy obligatoryjna?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest obowiązkowa. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynikającego ze stosunku pracy, stawka godzinowa umów cywilnoprawnych ma charakter gwarancyjny i alimentacyjny i podlega specjalnej ochronie. Aby zapobiec omijaniu prawa, ustawa przewidziała zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia lub przepisania go na osobę trzecią. Ponadto jeśli jedną usługę świadczy kilka osób razem, to każda z nich ma prawo do wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej. Kwestie te reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla zleceniobiorcy?

Do momentu wprowadzenia obowiązkowej stawki godzinowej na umowie zleceniu wysokość wynagrodzenia była wyłącznie efektem ustaleń między stronami umowy. Przepisy nie regulowały ani ile wynagrodzenie ma wynosić, ani za jaki okres pracy, ani tym bardziej – jak często ma być wypłacane. Tym samym rachunki do umowy zlecenia wystawiane były dość swobodnie, bez większych regulacji. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej zmieniło jednak te zasady, chociaż nie wprost. Jak można się domyślić, jeśli wprowadzony został obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej, to odpowiednie organy (tutaj najczęściej ZUS) muszą mieć podczas kontroli podstawy do zweryfikowania, czy obowiązek ten jest realizowany. Z kolei to po stronie zleceniodawcy leży konieczność udowodnienia, że kwota wypłacona na podstawie rachunku spełnia wymóg zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. W efekcie jasnym się stało, że zleceniodawcy muszą zacząć ewidencjonować czas pracy zleceniobiorców dla celów dowodowych.

Ustawa nie wskazuje konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Ma ona zależeć od indywidualnych ustaleń między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Jeśli strony tego nie zrobią, zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić zleceniodawcy w sposób pisemny, elektroniczny lub dokumentalny liczbę przepracowanych godzin. Podobnie w przypadku umów zawieranych w formie ustnej. Jeśli zasady ewidencjonowania czasu pracy nie zostaną określone pisemnie, to podstawą wynagrodzenia są godziny przepracowane wskazane przez zleceniobiorcę.

W praktyce zleceniodawcy dbają o to, aby zleceniobiorca wraz z rachunkiem przekazał oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin w danym miesiącu. Początkowo wiele podmiotów sugerowało prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, jednak specjaliści prawa pracy wskazali, że tak ścisłe kontrolowanie czasu pracy zleceniobiorcy może sugerować nawiązanie stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji najbezpieczniejsze jest oświadczenie zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu

Wraz z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej wdrożony został jeszcze jeden nowy obowiązek w rozliczaniu się z umowy zlecenia. Mianowicie przepisy wprowadziły konieczność wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy przynajmniej raz w miesiącu. Do czasu wdrożenia tych przepisów, w przypadku umów, które trwały dłużej niż miesiąc, również data wypłaty była kwestią umowną między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Aktualnie zleceniodawca oprócz zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej z wypłaty wynagrodzenia musi wywiązywać się przynajmniej raz w miesiącu.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, głównym celem wprowadzenia stawki godzinowej jest walka z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie stawki godzinowej ma również za zadanie wyrównać poziom wynagrodzenia pracowników zarabiających najmniej. Innymi słowy, jest to przeciwdziałanie zjawisku, w którym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia. Stawka godzinowa ma wyrównać te dysproporcje.