0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór wraz z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jako jedna z umów cywilnoprawnych jest elastyczniejsza niż standardowa umowa o pracę, co sprawia, że z punktu widzenia pracodawców jest o wiele bardziej atrakcyjną formą zatrudnienia. Największą popularnością cieszy się wśród studentów, bowiem nie wiąże się wówczas z opłacaniem składek ZUS. Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Umowa zlecenie w Kodeksie cywilnym

W art. 734–751 Kodeksu cywilnego zostały zawarte przepisy dotyczące umowy zlecenia. Zgodnie z nimi jako przedmiot umowy zlecenia uznaje się wykonanie określonej czynności prawnej przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Natomiast stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych). Co ważne, umowy zlecenia podlegają zasadzie swobody umów. To oznacza, że warunki umowy mogą być dowolne, zaakceptowane przez obie strony oraz nie mogą łamać prawa.

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.docx

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia może nastąpić z obu stron: zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Kodeks cywilny przewiduje jednak pewne konsekwencje.

Art. 746 Kodeks cywilnego
§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Dający zlecenie może zatem wypowiedzieć je w każdym czasie, ale wtedy ma obowiązek:

 • zwrotu wydatków, które przyjmujący zlecenie poczynił w celu wykonania zlecenia;
 • wypłaty części wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (gdy umowa była odpłatna);
 • naprawienia szkody, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.

Natomiast jeżeli zleceniobiorca rozwiąże umowę, wówczas – gdy nastąpiło to bez ważnego powodu – to on staje się odpowiedzialny za szkodę.

Pośród ważnych powodów wypowiedzenia wymienia się:

 • chorobę strony wypowiadającej;
 • zmianę miejsca zamieszkania lub sytuacji życiowej;
 • utratę zaufania do kontrahenta;
 • nieudolność zleceniobiorcy w wykonywaniu zlecenia;
 • wskazówki zleceniodawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy.

Co ważne, umowa zlecenie opiera się na wzajemnym zaufaniu, dlatego gdy strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych powodów, to nie muszą nawet wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Mogą jednak zastrzec karę umowną na wypadek wypowiedzenia umowy zlecenia bez ważnych powodów.

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2001 roku, sygn. akt III CKN 304/00
„Zlecenie może wypowiedzieć każda ze stron, bowiem jest to stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu i dlatego strony nie mogą z góry zrzec się skutecznie uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 3 kc). Jeżeli więc strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych powodów, to nie muszą nawet – składając drugiej stronie stosowne oświadczenie woli – wskazywać powodów wypowiedzenia”.

Okres wypowiedzenia

W przypadku umowy zlecenia przepisy prawa nie określają terminów wypowiedzenia, dlatego wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym (z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu). Jednak w samej umowie zleceniu lub w treści wypowiedzenia można ustalić inny termin ustania umowy, który może być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

Informacja o okresie wypowiedzenia może być zawarta w umowie zleceniu
Natomiast w przypadku zlecenia stosujemy zasady liczenia terminów wskazane w art. 110–116 kc, z których wynika, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło. W przypadku terminu oznaczonego w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Kodeks cywilny bezwzględnie nie narzuca jednak omawianych zasad, a strony mogą ustalić inny sposób określenia daty końcowej.

Przykład 1.

Zgodnie z ustaleniami termin wypowiedzenia umowy zlecenia wynosi 10 dni. Zleceniodawca wypowiedział umowę 14 marca, zatem początek okresu wypowiedzenia należy liczyć od następnego dnia, tj. od 15 marca. Natomiast umowa rozwiąże się 24 marca.

Forma oraz elementy wypowiedzenia

Osoba składająca wypowiedzenie umowy zlecenia powinna pamiętać, że musi być ono przekazane w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa. Oznacza to, że jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to taką formę powinno przyjąć jej wypowiedzenie. Forma wypowiedzenia powinna zapewnić łatwe zapoznanie się drugiej strony z jego treścią. Dodatkowo należy spełnić warunek opisany w art. 60 Kodeksu cywilnego, czyli wypowiedzenie musi zostać wyrażone w sposób dostateczny.

Przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy powinno zawierać informacje takie jak:

 • datę i miejsce złożenia wypowiedzenia;
 • oznaczenie stron umowy, czyli:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby stron umowy zlecenia;
  • oznaczenie umowy, która jest wypowiadana;
  • oznaczenie strony, którą wypowiada umowę;
  • wskazanie przyczyn, dla których wypowiada się umowę zlecenie, jeśli strony powołują się na ważne powody;
  • jeśli w treści umowy został uwzględniony okres wypowiedzenia, w wypowiedzeniu należy określić, czy zostanie on zachowany i jaka jest jego długość;
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Podsumowując, umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeżeli strony chciałyby takowy ustanowić, powinno to nastąpić w treści umowy, więc przed przygotowaniem wypowiedzenia warto zweryfikować zapisy w umowie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów