0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co zrobić, gdy wyrok sądowy zawiera błędy i omyłki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasem wyrok sądowy czy też jego uzasadnieniu, może zawierać błędy pisarskie lub rachunkowe. Takie omyłki mogą istotnie wpływać na życie powoda i pozwanego. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Wyrok sądowy - wniosek o sprostowanie

Wniosek o sprostowanie wyroku może zostać wniesiony przez każdą osobę, której dotyczy wyrok. Orzeczenie nie może zostać jednak zmienione w sądzie tej samej instancji. Art. 350 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż organ wymiaru sprawiedliwości może sprostować z urzędu niedociągnięcia w wyroku, którymi są błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. I choć przepis wskazuje, że sąd ma uprawnienie do prostowania omyłek, to nie wyklucza to faktu, iż może być ono dokonane zarówno na wniosek strony.

Wyrok sądowy - sprostowanie omyłki

Niestety sprostowanie nie prowadzi do zmiany decyzji sądu. Wynika to z faktu, że sprostowanie może polegać wyłącznie na poprawie niedociągnięć. W tym wypadku, jeśli strony uważają wyrok za niekorzystny, pozostaje jedynie apelacja. Ważną informacją jest również to, że jeśli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, to ten może z urzędu sprostować orzeczenie wydane w pierwszej instancji.

Wyrok sądowy - co podlega sprostowaniu

Ustawodawca w treści przepisu objął wszystkie błędy i omyłki, które nazywane są omyłkami sensu stricto. Wszelkie nieścisłości i wady odznaczają się jedną, wspólną właściwością, którą jest ich oczywistość. Najczęściej natrafiamy na błędy takie jak: błędy w pisownie imion lub nazwisk, niepełne określenie daty ogłoszenia itd. Do błędów pisarskich zaliczamy:

  1. niewłaściwe użycie wyrazu,
  2. widocznie mylna pisownia,
  3. błąd gramatyczny,
  4. niezamierzone opuszczenie jednego lub większej ilości wyrazów.

Mając natomiast na myśli błędy rachunkowe chodzi o pomyłki popełnione w jakimś działaniu matematycznym. Tego typu błąd powstaje przypadkowo, poza rzeczywistą wolą sądu. Przykładem takiej pomyłki może być błąd w zliczaniu wartości łącznie dochodzonych powództwem rocznie.
Z kolei „inne oczywiste pomyłki” są pomyłkami zrównanymi, co do swej istoty z błędami pisarskimi i rachunkowymi. Do grupy tej zaliczamy:

  1. nieścisłości,
  2. usterki,
  3. wydanie orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym w postaci wyroku, zamiast postanowienia.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów