0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany w zamówieniach publicznych dotyczące m.in. progów unijnych i podstaw wykluczenia wykonawców. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co się zmienia w zamówieniach publicznych w 2022 roku oraz wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych.

Zmiana obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwa wskazane w art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do listy przestępstw wskazanych w tym artykule dodano przestępstwo, o którym mowa:

  • w art. 47 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 roku poz. 1133 oraz z 2021 roku poz. 2054);

  • w art. 54 ust. 1-4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 523, 1292, 1559 i 2054).

Zgodnie z art. 47 ustawy o sporcie karze podlega ten, kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46 ustawy o sporcie, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach. Art. 46, do którego odwołuje się powyższy przepis, stanowi natomiast, że karze podlega ten, kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów.

W ramach podmiotowej kwalifikacji wykonawców od 1 stycznia 2022 roku zamawiający zobowiązany będzie weryfikować, czy wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwa polegające na wykorzystaniu wiedzy o „ustawionych” zawodach sportowych do wzięcia udziału w zakładach wzajemnych.

Z kolei zgodnie z art. 54 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych karze podlega ten, kto, zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda w zamian za zachowanie wywierające wpływ na poziom obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych bądź obrót lub powstrzymanie się od obrotu konkretnym lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym podlegającym refundacji ze środków publicznych.

Karze określonej w art. 54 ww. ustawy podlega także ten, kto, będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające refundacji ze środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia.

Zamawiający zobowiązany będzie sprawdzić, czy wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwo związane z łapówkarstwem dotyczącym leków refundowanych.

Podstawą do wykluczenia z udziału w zamówieniu będzie także prawomocne skazanie za popełnienie czynu z art. 54 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z tym artykułem karze podlega ten, kto, będąc osobą zaopatrującą świadczeniodawcę w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne albo będąc świadczeniodawcą lub osobą reprezentującą świadczeniodawcę, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, w zamian za zakup leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego podlegającego refundacji ze środków publicznych.

Przykład 1.

W praktyce wykonawcy będą musieli zatem pamiętać, że od 1 stycznia 2022 roku w sprawie wykazania niepodlegania wykluczeniu przez wykonawcę może okazać się konieczne przedstawienie nowego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, tj. zaświadczenia obejmującego również nowe przestępstwa wymienione w katalogu w art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku stosować należy poprzednie brzmienie ustawy. W takim wypadku zaświadczenie z KRK nie musi obejmować nowych przestępstw. Wykonawca, który pobrał zaświadczenie z KRK przed nowelizacją, przygotowując się do zamówienia wszczętego już po 1 stycznia 2022 roku, będzie musiał wystąpić do KRK o nowe zaświadczenie obejmujące znowelizowany katalog przestępstw.

Wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał obwieszczenie z 3 grudnia 2021 roku w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

W obwieszczeniu ogłoszono nowe progi unijne i ich równowartość w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Nowe progi unijne kształtują się następująco:

  • roboty budowlane – 23 969 275 zł,

  • dostawy i usługi dla zamawiających samorządowych – 957 524 zł,

  • dostawy i usługi dla zamawiających sektorowych – 1 919 502 zł,

  • dostawy i usługi dla zamawiających z sektora obronności i bezpieczeństwa – 1 919 502 zł,

  • dostawy i usługi dla zamawiających z sektora finansów publicznych – 623 504 zł,

  • usługi społeczne i inne usługi szczególne dla zamawiających klasycznych – 3 340 200 zł,

  • usługi społeczne i inne usługi szczególne dla zamawiających sektorowych – 4 453 600 zł,

  • usługi społeczne i inne usługi szczególne dla zamawiających z sektora obronności i bezpieczeństwa – 4 453 600 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów