0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy ZUS w 2021? To kiepska wiadomość dla przedsiębiorców!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiana wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców uzależniona jest od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w danym roku, które podaje GUS. W 2021 r. przewidywany jest jego wzrost, co przełoży się na wysokość składek, które zobligowani są płacić przedsiębiorcy. W dobie trwającej epidemii, a nawet możliwego ponownego lock down-u, perspektywa płacenia wyższych składek ZUS budzi obawy.

W rzeczywistości przewidywany wzrost składek ZUS, to na razie spekulacje, gdyż nie ma pewności, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wrośnie na szacowanym poziomie. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata, zapłacą składki ZUS w standardowej wysokości. W tym miejscu warto podkreślić, że wysokość tych składek obliczana jest na podstawie informacji, które określa prognoza przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast jak zakłada budżet prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2021 ustalone zostało na poziomie 5259 zł. Przy czym podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 3155,40 zł

Na dziś znana jest wyłącznie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Niemożliwe jest jednak ustalenie nowej składki zdrowotnej. Wskaźnik, od którego wysokość składki zależy, zostanie opublikowany na początku roku 2021. Zważywszy na obecny stan gospodarczy spowodowany epidemią COVID-19, można założyć, że w 2021 roku składka zdrowotna również może wzrosnąć. 

 Szacowana miesięczna podwyżka składek ZUS w 2021 wyniesie zatem ok. 46,01 zł, co w skali roku da kwotę 552,12 zł.

Systematyczność regulowania składek

Jeśli przewidywania się sprawdzą, to polscy przedsiębiorcy będą pozostawać na granicy płatności 1500 zł na składki, co miesiąc. Pod znakiem zapytania pozostaje nadal ogólna sytuacja przedsiębiorców w ostatnim kwartale 2020 oraz w przyszłym roku. Nie wiadomo, czy przedsiębiorcy nie będą dopominać się pomocy państwa przy opłacaniu składek, co już w miało miejsce.

Przypomnieć należy, że do 30 czerwca przedsiębiorca mógł złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., w związku z regulacjami, jakie przewidywał pakiet Tarczy Antykryzysowej, uchwalony w związku z COVID-19. Zwolnienie dotyczyło składek:

  • na ubezpieczenia społeczne;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • Fundusz Pracy;
  • Fundusz Solidarnościowy;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Zwolnienie ze składek stanowiło pomoc dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogólnoświatową pandemią, zaczęli mocno odczuwać spadki obrotów w swoich firmach. 

Ingerencja Rzecznika MŚP

Informacje o wzroście składek ZUS, wywołała zaniepokojenie wielu przedsiębiorców, zwłaszcza mając na uwadze, że obroty większości z nich nadal nie wróciły do normy, tj. takich jak przed ogłoszenia stanu epidemii w Polsce.

Zagadnienie spowodowało, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował list do Premiera, wyrażając w nim obawy swoje i reprezentowanej grupy. W realiach ostatnich miesięcy niewątpliwe trudnych dla przedsiębiorców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że metoda ustalania składek ZUS jest oderwana od rzeczywistości. Poniesiona została również kwestia, iż należy kategorycznie zwrócić uwagę, że mechanizm, w którym wysokość składki ZUS ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia w przyszłym roku, jest krzywdzący. Ponieważ nie bierze się pod uwagę, czy przedsiębiorca jest w stanie zapłacić składkę, czy też nie ma na to środków.

Odpowiedź Rzecznika Rządu

W odpowiedzi na niniejszy list Rzecznik Rządu, odnosząc się do zaprezentowanych obaw, zwrócił uwagę, że wzrost składki ZUS jest efektem wzrostu płac w Polsce, a mechanizm ustalenia składek jest z tym wzrostem połączony. Ponadto w liście dano jasno do zrozumienia, że zmian w zakresie składek ZUS nie planuje się, z uwagi na wdrożone w ostatnich latach zmiany dotyczących choćby małego ZUS-u. 

Pomimo, że wzrost składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców spowoduje wzrost kosztów firmy, to Rzecznik Rządu podkreśla, że do rąk przedsiębiorców oddano szereg ułatwień i możliwości, także podatkowych, które mają na celu wsparcie dla przedstawicieli sektora MŚP. Wskazał, że planuje się obniżenie wysokości podatku dochodowego, zmian jednak w systemie pobierania i naliczania składek ZUS na razie nie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2020.266 t.j. 

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U.2017.1949 t.j

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów