Poradnik Przedsiębiorcy

Przejście z ZUS na KRUS - jak to możliwe?

Na pewno niejeden przedsiębiorca zastanawia się, jak obniżyć odprowadzane przez niego składki do ZUS. Rozwiązaniem może być przejście z ZUS na KRUS, gdzie składki są kilkukrotnie niższe. Jednak czy każdy może to zrobić? Otóż nie jest to takie proste. O tym przeczytasz w artykule.

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, z tym że nowego przedsiębiorcę, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązują składki preferencyjne.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku

Rodzaj ubezpieczenia

Kwota

społeczne

emerytalne

558,08 zł

rentowe

228,72 zł

chorobowe

70,05 zł

wypadkowe

47,75 zł

zdrowotne

342,32

Fundusz Pracy

70,05 zł


RAZEM

1316,97 zł

 

Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2019 roku

Rodzaj ubezpieczenia

Kwota

społeczne

emerytalne

131,76 zł

rentowe

54,00 zł

chorobowe

16,54 zł

wypadkowe

11,27 zł

zdrowotne

342,32

Fundusz Pracy

-

RAZEM

555,89 zł

Składki KRUS

Z kolei składka w KRUS przedsiębiorcy, który jest rolnikiem, wynosi w I kwartale 2019 roku minimum 133 zł miesięcznie w tym:

 • 91 zł - ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

 • 42 zł - ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Składka w KRUS płatna jest raz na kwartał i wynosi 399 zł.

Co istotne, przedsiębiorcy będący rolnikami zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy, natomiast ci rolnicy, którzy posiadają mniej niż 6 hektarów gruntu, zwolnieni są również z opłacania składki zdrowotnej. Wówczas składka zdrowotna opłacana jest z budżetu państwa.

Składka społeczna przedsiębiorcy w ZUS wynosi 903,60 zł lub dla nowych przedsiębiorców 213,57 zł miesięcznie. Z kolei rolnik ubezpieczony w KRUS musi płacić miesięcznie 133 zł.

Jak widać, składki w KRUS mogą być kuszące dla przedsiębiorców. Nic dziwnego, że wielu z nich zastanawia się, czy przejście z ZUS na KRUS jest możliwe.

Przejście z ZUS na KRUS - jak to zrobić?

Aby było możliwe przejście z ZUS na KRUS, należy spełnić pewne warunki.

 1. Przede wszystkim należy posiadać na własność minimum 1 hektar gruntu rolnego, przy czym nie wystarczy kupienie jakiegokolwiek hektara ziemi rolnej, istotna jest klasa gruntu.

 2. Następnie konieczne jest wyrejestrowanie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem z ZUS.

 3. Należy zgłosić się do KRUS.

 4. Po zgłoszeniu się do KRUS przyszły przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata i opłacać składkę, która dla rolnika niebędącego jeszcze przedsiębiorcą jest niższa.

 5. Dodatkowo przez okres 3 lat nie można prowadzić działalności gospodarczej i być zatrudnionym jako pracownik etatowy. Dopuszczalne jest jedynie zatrudnienie w ramach umowy o dzieło, która nie jest oskładkowana.

Po spełnieniu tych warunków będzie można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie wymagała zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Od tego momentu składka w KRUS będzie wynosiła 133 zł miesięcznie.

Przejście z ZUS na KRUS - i co dalej?

Aby przedsiębiorca, któremu udało się przejście z ZUS na KRUS, mógł nadal podlegać pod KRUS, musi:

 • w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS,

 • prowadzić działalność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 1 hektar

oraz nie może:

 • być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym,

 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź też do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

a kwota należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty granicznej (art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Kto może podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Poza rolnikiem do ubezpieczenia w KRUS można również zgłosić domownika rolnika, przy czym takim domownikiem jest osoba, która:

 • ukończyła 16 r.ż.,

 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego bądź też w bliskim sąsiedztwie,

 • pracuje w gospodarstwie  rolnym danego rolnika i nie jest związana z nim stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również ci przedsiębiorcy, którzy przeznaczyli swoje grunty rolne do zalesienia.

Emerytura z KRUS

Aby rolnik mógł ubiegać się o emeryturę z KRUS, konieczne jest opłacanie składki w KRUS przez co najmniej 25 lat oraz osiągnięcie wieku określonego w ustawie.

Jak widać, możliwe jest przejście z ZUS na KRUS, przy czym konieczne jest spełnienie pewnych dość wymagających warunków. Dodatkowo po przejściu na KRUS nadal należy spełniać określone warunki.