0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczny podatek dochodowy - czy można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnie znane są zasady odliczania zagranicznego podatku w ramach stosowanych metod unikania podwójnego opodatkowania. Natomiast interesującym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy zagraniczny podatek dochodowy może być kosztem podatkowym.

Zagraniczny podatek dochodowy - istota problemu

Jak powszechnie wiadomo, zagraniczny podatek dochodowy jest rozliczany przez polskich rezydentów albo poprzez metodę wyłączenia z progresją, albo poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że obowiązujące w polskim systemie podatki nie zawsze odpowiadają podatkom obowiązującym w innych krajach.

Jako przykład można wskazać niemiecki podatek Erbschaftsteuer, który jest podatkiem od spadku i jest ściśle związany z przychodem z tytułu nabycia spadku, jednak nie jest odpowiednikiem polskiego podatku od spadków i darowizn. 

Nabycie spadku nie podlega regulowaniu przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dlatego też nie jest możliwe odliczenie tego podatku poprzez metodę wyłączenia z progresją.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy taki podatek może stanowić koszt podatkowy w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Polscy rezydenci uzyskujący przychody w innych krajach mogą być zobowiązani do ponoszenia opłat podatkowych, które nie są wprost określone w przepisach polskich ustaw.

Zagraniczny podatek dochodowy a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, dlatego przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien w myśl powołanego na wstępie przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub źródłem przychodów i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • być właściwie udokumentowany.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodów z danego źródła bądź zachowaniem, bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednak ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. 

Rozpatrując kwestię kosztów podatkowych, trzeba sięgnąć do katalogu wydatków, które nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Konkretnie należy odwołać się do brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT, który podaje, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.

Tutaj jednak pojawia się kwestia tego, czy przepis ten dotyczy wyłącznie polskiego podatku dochodowego (PIT oraz CIT), czy też swym zakresem obejmuje również podatki zapłacone w innych krajach.

Z analizy językowej treści art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT wynika, że ustawodawca odniósł się do podatku dochodowego bez wskazania, że chodzi o podatki o podobnym charakterze płacone w innych krajach. Daje to zatem pole do rozważań, czy taki zagraniczny podatek jak niemiecki podatek od spadku może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Faktem jest również to, że w słowniczku zawartym w art. 5a ustawy o PIT brakuje definicji pojęcia „podatek dochodowy”.

Jednak w ocenie sądów administracyjnych takie zawężające rozumienie treści art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT nie ma uzasadnienia. 

Przykładowo WSA w Gliwicach w wyroku z 18 listopada 2020 roku (I SA/Gl 633/20) wskazał, że z treści omawianego artykułu wynika jednoznacznie brak możliwości ujęcia zarówno zapłaconego podatku dochodowego, jak i podatku od spadków i darowizn jako kosztu uzyskania przychodu. Przepis ten nie różnicuje przy tym, czy podatek ten jest uiszczony w kraju, czy też za granicą. Należy zatem przyjąć, że chodzi tu o jakikolwiek podatek tego rodzaju.

Ponadto warto też podkreślić, że dla zastosowania normy z art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT nie jest istotna literalna nazwa ani dosłowne przetłumaczenie nazwy zagranicznego podatku. Nie musi to być zatem podatek, który dosłownie jest tłumaczony na język polski jako „podatek dochodowy”.

W przedmiotowym wyroku WSA w Gliwicach wskazał też, że niezasadne jest odwoływanie się do treści art. 6 Ordynacji podatkowej, gdzie czytamy, że podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 

Pomimo użytych określeń „Skarb Państwa”, „województwo”, „powiat”, „gmina”, „ustawa podatkowa”, nie sposób uznać, że chodzi wyłącznie o polskie podatki. 

Podatek to każda należność publicznoprawna bez względu na jej nazwę, która będzie miała wszystkie cechy podatku, tj.: nieodpłatność, przymusowość, powszechność i bezzwrotność. W konsekwencji również zagraniczny podatek powinien być traktowany jako podatek na gruncie Ordynacji podatkowej.

Przykład 1.

Pan Zbigniew nabył spadek zlokalizowany w Niemczech po swojej ciotce. Z tego tytułu niemiecki organ podatkowy pobrał od niego podatek od spadku (Erbschaftsteuer). Mężczyzna uznał, że nie jest to odpowiednik polskiego podatku dochodowego i wartość zapłaconego podatku ujął jako koszt podatkowy w rozliczeniu PIT z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy wchodzących w skład spadku. Czy postępowanie pana Zbigniewa było prawidłowe? Biorąc pod uwagę stanowisko sądów administracyjnych, pan Zbigniew naruszył art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT. Tego rodzaju zagraniczne zobowiązanie podatkowe nie może stanowić kosztu podatkowego. Nie podlega również rozliczeniu w ramach metody unikania podwójnego opodatkowania.

Kosztem uzyskania przychodu nie może być ani polski, ani zagraniczny podatek dochodowy. Nie ma znaczenia, jaką nazwę zobowiązania publiczonoprawnego określił zagraniczny ustawodawca.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule, należy wskazać, że niezależnie od literalnego znaczenia oraz przyjętej nomenklatury zagraniczny podatek dochodowy nie może stanowić kosztu podatkowego z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów