0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka u sprzedawcy - w jaki sposób ją rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnie spotykaną praktyką jest pobieranie przez sprzedawców zaliczek na poczet wykonanych w przyszłości dostaw towarów i usług. Otrzymaną zaliczkę należy rozliczyć, co jak wskazuje praktyka niejednokrotnie przysparza problemów przedsiębiorcom. Jak zaliczka u sprzedawcy powinna zostać rozliczona?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Jednocześnie do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Powyższe oznacza, że nie każde otrzymane należności są przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie stanowią zapłaty za wykonane świadczenie, a jedynie przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń. Przysporzenia majątkowe, kwalifikowane jako przychody, muszą mieć bowiem charakter definitywny.

W konsekwencji przychód powstanie dopiero w momencie wykonania usługi czy dostawy towarów.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-65/12/AB, gdzie możemy przeczytać:

(…) otrzymane wpłaty (zarówno częściowe, jak i całkowite) przed zakończeniem kursu, co do zasady stanowią przedpłaty (zaliczki) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W konsekwencji, co do zasady ich otrzymanie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powoduje uzyskania przychodu podatkowego. Jak bowiem wskazano we wniosku zawarta w umowie klauzula stwierdzająca, że wpłaty mają charakter ostateczny nie wywołuje skutków prawnych gdyż, została przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaliczona do katalogu klauzul niedozwolonych. W konsekwencji, przychód z tytułu wykonywanych usług szkoleniowych powstanie w dacie wykonania usługi, niezależnie od tego w którym roku dojdzie do ukończenia kursu.(…).

Jednocześnie można spotkać stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym w sytuacji gdy strony ustaliły cenę ostateczną, nawet pomimo niewykonania usługi powstanie przychód. Taki pogląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2011 r., nr IPTPB1/415-160/11-4/MD, gdzie wskazał, że:

(…) otrzymana kwota potwierdzona fakturą, nie stanowi przedpłaty ani zaliczki. Zapłata z góry za usługi marketingowe, które będą świadczone w okresie 3 lat, stanowi przychód podatkowy w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 14 ust. 1c - w przedmiotowej sprawie z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej. Nie można bowiem traktować otrzymanej kwoty w wysokości 100% wynagrodzenia, jako przedpłaty lub zaliczki na poczet wykonania usługi w przyszłości. Istotne jest nie jak nazwano wpłatę, ale jaki ona ma faktycznie charakter, tj. czy rzeczywiście zaliczkowy, czy też ma charakter trwały i nie będzie podlegać późniejszemu rozliczeniu. Ponadto przedpłaty i zaliczki według definicji słownikowej to część ceny, a nie 100%, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie. (…).

Faktury zaliczkowe w PKPiR

Pobrana zaliczka stanie się przychodem podatkowym dopiero po zrealizowaniu dostawy czy wykonaniu usługi. Wtedy należy wystawić końcową fakturę, na pozostałą kwotę należności. Na jej podstawie należy wpisać w kolumnie 7 księgi łączną wartość uzyskanego przychodu, tj. kwotę netto wynikającą z faktury zaliczkowej plus kwotę netto z faktury końcowej.

Przykład 1.

Wartość transakcji dostawy towarów wyniosła 1000 zł. Podatnik otrzymał w marcu zaliczkę na kwotę 500 zł. W kwietniu w momencie dokonania dostawy otrzymał pozostałą część należności. Oznacza to, iż w kwietniu powinien rozliczyć całą transakcję.

Zaliczka na kasie a przychód

Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził nowe uregulowania, które pozwalają uznać zaliczki ewidencjonowane w kasie fiskalnej za przychód w momencie ich otrzymania.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1j ustawy o PIT w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Przykład 2.

Podatnik pobrał zaliczkę na poczet dostawy towarów w kwocie 1000 zł. Zewidencjonował ją w kasie fiskalnej. Wcześniej dokonał 2. zgłoszenia do urzędu skarbowego, że otrzymane zaliczki, ewidencjonowane w kasie, uznaje za przychód w momencie pobrania wpłaty. W takim przypadku kwota netto zaliczki stanowi dla podatnika przychód w dacie otrzymania. Zaliczkę rozliczy w kolumnie 7 PKPiR – na podstawie raportu kasowego. 

Zaliczka u sprzedawcy a VAT

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W przypadku gdy przed wykonaniem usługi / dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek czy ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w stosunku do kwoty jaka wpłynęła. Kwotę VAT od zaliczki wylicza się metodą “w stu”, co oznacza że otrzymaną wartość należy potraktować jako kwotę brutto.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów