0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwójna zaliczka na podatek dochodowy – czy nadal obowiązuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Sposób regulowania zaliczek na podatek dochodowy w ostatnim czasie uległ zmianie. Zapraszamy do przeczytania artykułu i zapoznania się z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy a nadwyrężenie finansów

Przed dokonaniem zmian w przepisach zaliczki miesięczne na podatek uiszczane były od stycznia do listopada, do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za listopad należało uiścić w podwójnej wysokości, co niejednokrotnie nadwyrężało finanse i nie było najprzyjemniejsze. Nie płacono natomiast zaliczki za grudzień w styczniu kolejnego roku.

Z kolei podatnicy rozliczający się kwartalnie zaliczkę za czwarty kwartał byli zobowiązani wpłacić do 20 grudnia, w wysokości równej zaliczce za kwartał trzeci.

Rozwiązanie to budziło wiele kontrowersji wśród podatników.

Podwójna zaliczka na podatek dochodowy - jak zmieniły się przepisy?

Począwszy od roku 2012, organy podatkowe zlikwidowały obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy, co upraszcza rozliczenia podatkowe.

Miesięczna forma wpłaty zaliczek

  • Obecnie zaliczka za listopad opłacana jest w normalnej wysokości do 20 grudnia. Natomiast zaliczka za grudzień musi zostać wpłacona przez podatnika do 20 stycznia.

  • Istnieje możliwość niewpłacania zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy (grudzień lub IV kwartał), ale wówczas do 20 stycznia kolejnego roku należy złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok. Jeśli z zeznania rocznego wynika podatek do zapłaty, należy go wówczas wpłacić na konto urzędu skarbowego.

Kwartalna forma wpłaty zaliczek

  • W przypadku rozliczeń kwartalnych rozliczenia zaliczki za czwarty kwartał należy dokonać do 20 stycznia kolejnego roku. Wysokość zaliczki wylicza się na podstawie faktycznych kosztów i przychodów. Zaliczkę za czwarty kwartał można zapłacić również przy okazji zeznania rocznego.

  • Warunkiem rozliczeń kwartalnych jest pisemne poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody rozliczania w terminie do 20. lutego danego roku podatkowego.

Ważne!

Kwartalna forma wpłaty zaliczek jest możliwa w przypadku:

  • podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym;

  • małych podatników w każdym roku podatkowym.

Za termin dokonania zapłaty zaliczek na podatek dochodowy uważa się:

  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu;

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów