Poradnik Przedsiębiorcy

Tablice reklamowe a konieczność opłacania podatku od nieruchomości

Istnieje wiele problemów interpretacyjnych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tablic reklamowych, przez co organy podatkowe, jak i sami podatnicy nie wiedzą, jak w takiej sytuacji postępować. Główne wątpliwości dotyczą definicji budowli oraz pojęcia “trwałego związania z gruntem”.

Definicje ustawowe - budowla

W myśl przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związanego z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast przepisy ustawy Prawo budowlane zawierają definicję obiektu budowlanego. Jest nim:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową oraz
  • obiekt małej architektury.

Ustawa ta zdefiniowała również pojęcie budowli jako każdego obiektu budowlanego niebędącego budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady czy wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.  

Tablica reklamowa jako budowla

Problemów przysparza kwestia dotycząca uznania tablic reklamowych za budowle, a co za tym idzie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 2% ich wartości. W myśl Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią, obok budynków i budowli, jeden z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.  

Prawo budowlane określa jako budowle m.in. “wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe”. W myśl powyższej definicji tablice reklamowe podlegają opodatkowaniu, gdy są trwale związane z gruntem. Jednakże powstaje pytanie: co należy rozumieć przez zwrot “trwale związany”?

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zagadnienie “trwałości” było przedmiotem interpelacji poselskiej. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach uznało, że jeżeli do umiejscowienia urządzenia reklamowego wymagane jest dostosowanie miejsca jego przeznaczenia za pomocą specjalistycznego sprzętu, to w tej sytuacji urządzenie będzie uznane jako trwale związane z gruntem. Czyli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jeżeli urządzenie reklamowe może zostać przeniesione w inne miejsce przy pomocy siły fizycznej, a umiejscowienie nie wymaga instalacji bądź dostosowania podłoża w dowolnym miejscu (przez co urządzenie nie traciłoby walorów użytkowych), to nie ma w tym przypadku przesłanek, by uważać je za trwale związane z gruntem.

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. o sygn. IIFSK 1405/10 stwierdził: “(...) zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane definicja budowli, która wymienia między innymi jako budowlę tablice reklamowe trwale związane z gruntem, nie może mieć przesądzającego znaczenia dla wyniku dokonywanej oceny prawnej. (...) tablice reklamowe, bez względu na sposób związania ich z gruntem podlegają zaliczeniu do obiektów

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

 budowlanych - budowli. Skoro tak, przez "trwałe związanie z gruntem", w kontekście art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, należy rozumieć takie połączenie danej budowli z gruntem o charakterze techniczno-użytkowym, które uwzględnia, z jednej strony, określony typ tablic reklamowych (ze względu na podłoże, do którego są one przymocowywane), a z drugiej strony bierze pod uwagę fakt, iż tablice reklamowe jako konstrukcja przestrzenna muszą stawiać czoło parciu wiatrów oraz innym czynnikom atmosferycznym. “

W świetle wyroku NSA urządzenia reklamowe nie muszą być trwale związane z gruntem, by powstał obowiązek uiszczenia podatku.

Podatnik podatku od nieruchomości

Kolejna istotną kwestią jest ustalenie tego, kto jest obowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej. Decydujące znaczenie w tym przypadku ma kryterium trwałego związku tablic reklamowych z gruntem. W tym celu należy posłużyć się regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

Ważne!

W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (...).

Natomiast art. 47 reguluje:

§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Określenie podatnika - kto zapłaci podatek?

Jeżeli tablica nie będzie trwale związana z gruntem, to w takiej sytuacji podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości będzie właściciel tablicy.  W przeciwnym wypadku, tj. gdy tablica będzie stanowiła część składową nieruchomości (w rozumieniu art.48 KC), jej właścicielem będzie właściciel gruntu, czyli to on będzie musiał uiścić podatek.