0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tablice reklamowe a konieczność opłacania podatku od nieruchomości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istnieje wiele problemów interpretacyjnych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tablic reklamowych, przez co organy podatkowe, jak i sami podatnicy nie wiedzą, jak w takiej sytuacji postępować. Główne wątpliwości dotyczą definicji budowli oraz pojęcia “trwałego związania z gruntem”.

Definicje ustawowe - budowla

W myśl przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związanego z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast przepisy ustawy Prawo budowlane zawierają definicję obiektu budowlanego. Jest nim:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową oraz
  • obiekt małej architektury.

Ustawa ta zdefiniowała również pojęcie budowli jako każdego obiektu budowlanego niebędącego budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady czy wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.  

Tablica reklamowa jako budowla

Problemów przysparza kwestia dotycząca uznania tablic reklamowych za budowle, a co za tym idzie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 2% ich wartości. W myśl Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią, obok budynków i budowli, jeden z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.  

Prawo budowlane określa jako budowle m.in. “wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe”. W myśl powyższej definicji tablice reklamowe podlegają opodatkowaniu, gdy są trwale związane z gruntem. Jednakże powstaje pytanie: co należy rozumieć przez zwrot “trwale związany”?

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zagadnienie “trwałości” było przedmiotem interpelacji poselskiej. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach uznało, że jeżeli do umiejscowienia urządzenia reklamowego wymagane jest dostosowanie miejsca jego przeznaczenia za pomocą specjalistycznego sprzętu, to w tej sytuacji urządzenie będzie uznane jako trwale związane z gruntem. Czyli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jeżeli urządzenie reklamowe może zostać przeniesione w inne miejsce przy pomocy siły fizycznej, a umiejscowienie nie wymaga instalacji bądź dostosowania podłoża w dowolnym miejscu (przez co urządzenie nie traciłoby walorów użytkowych), to nie ma w tym przypadku przesłanek, by uważać je za trwale związane z gruntem.

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. o sygn. IIFSK 1405/10 stwierdził: “(...) zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane definicja budowli, która wymienia między innymi jako budowlę tablice reklamowe trwale związane z gruntem, nie może mieć przesądzającego znaczenia dla wyniku dokonywanej oceny prawnej. (...) tablice reklamowe, bez względu na sposób związania ich z gruntem podlegają zaliczeniu do obiektów

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

 budowlanych - budowli. Skoro tak, przez "trwałe związanie z gruntem", w kontekście art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, należy rozumieć takie połączenie danej budowli z gruntem o charakterze techniczno-użytkowym, które uwzględnia, z jednej strony, określony typ tablic reklamowych (ze względu na podłoże, do którego są one przymocowywane), a z drugiej strony bierze pod uwagę fakt, iż tablice reklamowe jako konstrukcja przestrzenna muszą stawiać czoło parciu wiatrów oraz innym czynnikom atmosferycznym. “

W świetle wyroku NSA urządzenia reklamowe nie muszą być trwale związane z gruntem, by powstał obowiązek uiszczenia podatku.

Podatnik podatku od nieruchomości

Kolejna istotną kwestią jest ustalenie tego, kto jest obowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej. Decydujące znaczenie w tym przypadku ma kryterium trwałego związku tablic reklamowych z gruntem. W tym celu należy posłużyć się regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

Ważne!

W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (...).

Natomiast art. 47 reguluje:

§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Określenie podatnika - kto zapłaci podatek?

Jeżeli tablica nie będzie trwale związana z gruntem, to w takiej sytuacji podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości będzie właściciel tablicy.  W przeciwnym wypadku, tj. gdy tablica będzie stanowiła część składową nieruchomości (w rozumieniu art.48 KC), jej właścicielem będzie właściciel gruntu, czyli to on będzie musiał uiścić podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów