0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady obliczania terminów podatkowych - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady obliczania terminów podatkowych określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca w Dziale I Przepisy ogólne w art. 12 doprecyzował sposoby obliczania terminów podatkowych. Podkreślić należy, że przy obliczaniu terminów trzeba mieć na uwadze kilka istotnych zasad. Nieprawidłowe obliczenie terminu podatkowego może skutkować dla podatnika negatywnymi konsekwencjami, w tym karą grzywny czy też brakiem możliwości skorzystania z określonej preferencji, np. ulgi.

Zasady obliczania terminów podatkowych - Dzień „po”

Podstawowa zasada przy wyznaczaniu terminów podatkowych określa, że jeżeli początkiem wskazanego terminu jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przykład 1.

Podatnik zakupił w ramach umowy kupna sprzedaży samochód osobowy, który chce wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Umowa została zawarta 14 stycznia 2019 roku. W celu obliczenia terminu złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dzień zawarcia umowy, tj. 14 stycznia 2019 r. nie wlicza się do terminu na złożenie deklaracji. Pierwszym dniem na złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) będzie 15 stycznia 2019 r.

Terminy określone w tygodniach

Ustawodawca wskazuje, że terminy określone w tygodniach kończą się z upływem dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykład 2.

Spółka Panda sp. z o.o. założyła nowy rachunek bankowy dotyczący działalności operacyjnej z kredytem w rachunku bieżącym. Umowa otwarcia rachunku bankowego została zawarta 11 marca 2019 r. Zgodnie z przepisami prawa spółka zobligowana jest do złożenia aktualizującego NIP-8 w terminie 7 dni. Księgowość spółki Panda może dokonać zgłoszenia aktualizującego nie później niż 18 marca 2019 r.

Terminy określone w miesiącach

W przypadku terminów określonych w miesiącach oblicza się je w następujący sposób: określone w miesiącach kończą się z upływem dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeśli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Można to przedstawić na przykładzie.

Przykład 3.

Spółka Panda sp. z o.o. złożyła wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej. 10 marca 2019 r. otrzymała wezwanie do przedłożenia wyjaśnień w terminie 30 dni. Termin miesięczny upłynie 10 kwietnia 2019 r.

W sytuacji gdy termin upływa w dniu, którego dany miesiąc nie posiada, to termin ten liczony jest do dnia poprzedzającego. Przykładowo, gdyby spółka Panda otrzymała informację 31 marca 2019 r., termin miesięczny upłynąłby 30 kwietnia 2019 r.

Terminy określone w latach

Terminy tego typu kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Przykład 4.

Panda sp. z o.o. posiada kasę rejestrującą. Ostatni jej przegląd dokonany był 15 marca 2019 r. Zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego powinno być dokonywane nie rzadziej niż co 2 lata. Kolejny przegląd techniczny powinien być przez spółkę dokonany nie później niż 15 marca 2021 r.

Gdy termin kończy się w święto

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Przykład 5.

Rok obrotowy spółki Panda sp. z o.o. skończył się z 31 grudnia 2018 r.. Spółka zobligowana jest do złożenia CIT-8 za rok 2018 w terminie do 31 marca 2019 r. Przypada on w niedzielę, w związku z tym złożenie CIT przez spółkę 1 kwietnia 2019 r. (w poniedziałek) stanowić będzie zachowanie ustawowego terminu.

Za dni ustawowo wolne od pracy uznaje się:
I święta stałe:
1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Trzech Króli,
1 maja – Święto Państwowe,
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia – Boże Narodzenia,
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
II święta ruchome:
Wielkanoc,
Poniedziałek Wielkanocny,
Zielone Świątki,
Boże Ciało.

Termin zachowany

Ustawodawca przewidział sytuacje (określone w art. 12 § 6 ustawy ordynacja podatkowa), w których termin uznaje się za zachowany. Uznaje się go za dotrzymany, jeśli przesłane pismo zostało:

  1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Przykład 6.

Pracownik administracyjny nadał 28 lutego PIT-11 do pracowników. W celu zagwarantowania szybkości zapewnienia PIT pracownikom, skorzystano z usług kurierskich. Usługa została nadana w ostatnim dniu ustawowego terminu na przekazanie deklaracji podatnikom. Z tego powodu należy uznać, że termin ten nie został dochowany. Usługi komercyjnych firm kurierskich nie stanowią usług świadczonych przez operatora świadczącego usługi pocztowe.

Przykład 7.

Pan Adam jest marynarzem. W okresie od 1 marca do 31 maja 2019 r. przebywa w pracy na statku. Wypełnił on zeznanie roczne PIT-37 za rok 2018 w formie papierowej i złożył je kapitanowi statku 30 kwietnia 2019 r. Należy uznać, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej termin złożenia zeznania przez pana Adama został dotrzymany.

Podsumowując, przy określaniu terminów podatkowych, należy stosować zasady obliczania terminów podatkowych, które zostały ściśle określone w ustawie Ordynacja podatkowa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów