0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji po kontroli celno-skarbowej - kiedy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Oprócz standardowej kontroli podatkowej przepisy przewidują także możliwość wszczęcia w stosunku do podatnika kontroli celno-skarbowej. Zasady prowadzenia takiej kontroli zostały opisane w ustawie o KAS. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak w świetle tych przepisów przedstawia się korekta deklaracji po kontroli celno-skarbowej oraz czy są sytuacje, w których nie może zostać ona złożona.

Czynności kontrolne

Katalog sytuacji, w których naczelnik urzędu celno-skarbowego może wszcząć wobec podatnika kontrolę, został opisany w art. 54 ustawy o KAS. Nas jednak interesuje przede wszystkim procedura przeprowadzenia kontroli oraz jej zakończenie.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w omawianym zakresie nastąpiła nowelizacja przepisów z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2019 r. Poniżej prezentujemy aktualny stan prawny.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Wskazać należy, że już na tym etapie podatnik ma możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej. W myśl art. 62 ust. 4 ustawy kontrolowanemu przysługuje bowiem w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji po kontroli celno-skarbowej składana jest do właściwego urzędu skarbowego, a naczelnik informuje o tym fakcie naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o jej uwzględnieniu. Przesyła się je do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji kończy kontrolę celno-skarbową (art. 62 ust. 4a–4c).

Podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji już na etapie wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Może tego dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Uwzględnienie przez naczelnika złożonej korekty oraz doręczenie podatnikowi zawiadomienia o jej uwzględnieniu kończy kontrolę celno-skarbową już na tym etapie.

Przykład 1.

Przedsiębiorca otrzymał 1 stycznia upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku VAT. 8 stycznia podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 dotyczącą kontrolowanego okresu. Naczelnik urzędu celno-skarbowego zaakceptował złożoną korektę. 12 stycznia podatnik otrzymał zawiadomienie o uwzględnieniu korekty. Z tym dniem zakończyła się kontrola celno-skarbowa.

Zakończenie kontroli

Kwestia możliwości dokonania korekty pojawia się ponownie w momencie zakończenia kontroli. 

Jak stanowi art. 82 ust. 1 ustawy, po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej sporządza się wynik kontroli. Jego doręczenie kończy kontrolę celno-skarbową. Jej wynik zawiera m.in. pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji. 

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy KAS w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu nie wywołuje skutków prawnych.

Podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Korekta złożona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Co natomiast się wydarzy, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty lub złoży ją po upływie przewidzianego terminu? 

Jak stanowi art. 83 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli:

  1. kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo

  2. organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo

  3. organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług lub istnieją przesłanki do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie „pustych faktur”. 

Przekształcenie, o którym mowa, następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie służy zażalenie (art. 83 ust. 3 ustawy).

Skutkiem niedokonania korekty lub też złożenia korekty niezgodnej z wynikiem kontroli jest przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.

Przykład 2.

Kontrolowany przedsiębiorca otrzymał 14 lutego wynik kontroli celno-skarbowej. W ciągu kolejnych 14 dni nie złożył korekty deklaracji podatkowej dotyczącej kontrolowanego okresu. Powoduje to, że naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest wydać i doręczyć podatnikowi postanowienie o przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe.

 

Korekta deklaracji po kontroli celno-skarbowej - kiedy nie można jej sporządzić?

Ustawa KAS przewiduje także takie okoliczności, w których złożenie korekty po otrzymaniu wyniku kontroli jest niemożliwe.

Jak wynika z treści art. 83 ust. 1c ustawy ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Organ zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności. 

Celem wprowadzenia do ustawy powyższego przepisu jest uniknięcie sytuacji, w której uprawnienie do skorygowania deklaracji byłoby wykorzystywane jako narzędzie do niweczenia oraz cofania ustaleń dokonanych w toku kontroli celno-skarbowej.

Przykład 3.

Kontrolowany przedsiębiorca otrzymał 14 lutego wynik kontroli celno-skarbowej. W ciągu kolejnych 14 dni złożył korektę deklaracji zgodną z wynikiem kontroli. Spowodowało to, że nie wszczęto w stosunku do niego postępowania podatkowego. W kwietniu podatnik złożył ponowną korektę tej samej deklaracji, która określała wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynika to z przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. Taka korekta nie wywołuje skutków prawnych.

Ponowna korekta deklaracji podatkowej będącej przedmiotem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli przewiduje cofnięcie ustaleń kontrolnych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 83 ust. 1d ustawy PIT ponowne skorygowanie deklaracji będzie prawnie skuteczne, jeżeli:

  1. ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli;

  2. ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów