Terminy rozliczeń przedsiębiorców na koniec roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec roku podatkowego to gorący okres dla każdego przedsiębiorcy. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo rozliczyć uzyskane dochody z działalności gospodarczej oraz również osiągnięte poza nią. Dowiedz się, jakie obowiązują terminy rozliczeń przedsiębiorców na koniec roku oraz w jaki sposób dopiąć wszystkie sprawy w ustawowym terminie.

Koniec roku - zeznanie roczne z działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, co roku rozlicza się z fiskusem z uzyskanych dochodów. To, jaki PIT powinien wypełnić, zależy od tego w jaki sposób prowadzi swoją działalność gospodarczą oraz jaki sposób opodatkowania wybrał. Poniżej podpowiadamy, jaki PIT należy wybrać i do kiedy trzeba go rozliczyć.

Zeznania roczne składane na drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 są automatycznie wypełniane na Portalu Podatkowym przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT a następnie udostępniane podatnikom w terminie od 15 lutego. Wystarczy zweryfikować wypełniony PIT roczny przez urząd, w razie potrzeby dokonać w nim zmian (np. odliczenie ulg podatkowych lub wskazanie organizacji pożytku publicznego, na rzecz której ma być przeznaczony 1% podatku) a następnie potwierdzić jego poprawność. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem.

Na czym polega usługa Twój e-PIT dokładnie wyjaśnia artykuł: Usługa Twój e-PIT czyli rozliczenie zeznania rocznego przez urząd

PIT-28 - ryczałt ewidencjonowany

Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników, którzy opodatkowują swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Istnieją dwa rodzaje przychodów, które można rozliczać w taki sposób:

  • uzyskane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności w formie spółki cywilnej,

  • powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych o podobnym charakterze), gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zeznanie podatkowe PIT- 28 zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca lutego, czyli za 2020 rok w terminie do 1 marca 2021 roku, gdyż 28 lutego przypada na niedzielę.

PIT-16A - karta podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się opodatkować swoją działalność kartą podatkową, są obowiązani do złożenia druku PIT-16A. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Formularz PIT-16A należy złożyć, do końca stycznia następnego roku podatkowego po roku rozliczanym.

PIT-36L - podatek liniowy

PIT-36L składają przedsiębiorcy, którzy opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym, czyli stałą stawką w wysokości 19%. Ta forma rozliczenia dyskwalifikuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Druk PIT-36L składają przedsiębiorcy:

  • prowadzący działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, którzy złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy.

PIT-36L należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku rozliczanym. 

PIT-36 - skala podatkowa

Deklaracja PIT-36 składana jest w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową, której stawka od 2020 roku wynosi 17% oraz 32% od nadwyżki przychodów przekraczających 85.528 zł. Jest deklaracją roczną najczęściej składaną przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy równocześnie mogą na tym formularzu rozliczyć inne przychody osiągnięte poza działalnością (np. z pracy na etacie), jak również dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych. 

Termin złożenia deklaracji PIT-36 przypada ostatecznie do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Terminy rozliczeń przedsiębiorców - rozliczenie roczne pracowników

PIT-4R - deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Przy pomocy deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje zaliczki na podatek pobierane i opłacane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców itp.).

PIT-4R za dany rok należy złożyć do końca stycznia kolejnego roku. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika, gdy pracodawca jest osobą fizyczną,
  • siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby według miejsca prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną.

PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika (zakład pracy). Pracodawca ma obowiązek przekazania jej do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. 

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa ostatniego dnia stycznia. Można tę deklarację złożyć wyłącznie elektronicznie. Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 dla podatnika (pracownika) upływał będzie niezmiennie ostatniego dnia lutego.

Jeżeli na dzień złożenia deklaracji przypada weekend, spowoduje to stosowne przesunięcie terminów złożenia deklaracji do najbliższego dnia roboczego.

Kalendarz przedsiębiorcy zamykającego 2019 rok

Do kiedy? Jaka czynność?
31 grudnia 2020 r. / 
1 stycznia 2021 r.
Sporządzenie spisu z natury (remanentu) na dzień 31.12.2020 r. / 1.01.2021 r.

14 stycznia 2021 r. 

Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury

20 stycznia 2021 r. 

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał 2020 r.

20 lutego 2021 r.

Wnioskowanie o zmianę formy opodatkowania dochodów za 2020 rok na podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany (zakładając, że pierwszy przychód z działalności w 2021 r. osiągnięty został w styczniu 2021 r.)

31 stycznia 2021 r. Złożenie PIT-16A dla karty podatkowej;
Złożenie PIT-11 i PIT-4R
1 marca 2021 r. Złożenie PIT-28 dla ryczałtu ewidencjonowanego
30 kwietnia 2021 r. Termin złożenia PIT-36 (skala podatkowa) i PIT-36L (podatek liniowy)

Złożenie zeznania rocznego przez system wfirma

W systemie wfirma.pl w prosty sposób można wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać właściwy formularz, zgodny z przyjętą formą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Terminy rozliczeń przedsiębiorców - generowanie deklaracji rocznej

Następnie wskazać rok, za który deklaracja jest składana i cel złożenia deklaracji jako “złożenie deklaracji”. 

Terminy rozliczeń przedsiębiorców - wybór okresu złożenia deklaracji

W kolejnych krokach wyświetlone zostaną wartości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów oraz uzyskanego dochodu z danego roku podatkowego a następnie wartości odliczonych składek społecznych i zdrowotnych oraz należnych i zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Dane te uzupełniane są automatycznie na podstawie danych posiadanych w systemie. W momencie generowania zeznania rocznego można je zweryfikować i w razie potrzeby poprawić.

Terminy rozliczeń przedsiębiorców - dodawanie deklaracji

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów