Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenia z ZUS - najważniejsze terminy rozliczeń

Właściciele działalności gospodarczych są zobowiązani do opłacania składek ZUS za siebie, a jeżeli zatrudniają pracowników, to także za nich. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym powstaje już od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Jedynie w okresie zawieszenia działalności (ustawa prawo przedsiębiorców) może nastąpić jednoczesne zawieszenie opłacania składek. Sprawdź, jakie składki opłacamy w ramach rozliczenia z ZUS!

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania przedsiębiorca, realizujący rozliczenia z ZUS, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

  • emerytalnemu;
  • rentowemu;
  • wypadkowemu;
  • zdrowotnemu.

Ubezpieczenie dobrowolne jakiemu może, ale nie ma obowiązku, podlegać osoba prowadząca działalność gospodarczą to:

  • ubezpieczenie chorobowe.

Okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu liczy się od dnia wskazanego we wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA), nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek zgłoszono.

Dodatkowo osoby prowadzące działalność, w ramach rozliczenia z ZUS, mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy. Jednak nie wszystkich będzie dotyczył ten obowiązek. Składki te bowiem opłacane są w przypadku gdy kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej tyle co minimalne wynagrodzenie za pracę (w roku 2018 to 2100 zł). Dodatkowo z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy zwolnione są osoby, które ukończyły 55 (kobiety) i 60 (mężczyźni) rok życia.

Jak płacić składki do ZUS - terminy rozliczenia z ZUS?

Osoba fizyczna, indywidualnie prowadząca działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie społeczne wykazuje w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Deklarację oraz opłatę w wysokości wyliczonych składek należy złożyć w terminie do:

  • 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy nie zatrudnia się w działalności pracowników, za których również przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek;
  • 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy w działalności zatrudniani są pracownicy podlegający obowiązkowi ubezpieczenia.

Aktualna na 2018 r. podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to kwota nie niższa niż 2665,80 zł stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

A zatem obowiązujące stawki procentowe oraz minimalne składki ubezpieczeń na rok 2018 wynoszą odpowiednio:

SKŁADKISTAWKA PROCENTOWAKWOTA
emerytalne 19,52% 520,36 zł
rentowe 8% 213,26 zł
chorobowe 2,45% 65,31 zł
wypadkowe (wymiar dla działalności zatrudniającej do 9 osób) 1,67% 44,52 zł
Fundusz Pracy 2,45% 65,31 zł
zdrowotne (podstawa wymiaru składki 3104,57 zł) 9% (do odliczenia od podatku 7,75% wymiaru) 297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)