0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorcy mają jednak prawo do podjęcia decyzji o dobrowolnym opłacaniu składki. Czy wiesz, w jaki sposób należy zgłosić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy? Dowiedz się, czytając nasz artykuł!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wniosek

Przedsiębiorca, który decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie społeczne, musi ten fakt zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA w części VIII dotyczącej dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, wypełniając pole 05 i 06.

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Z dniem, który został wpisany w polu 06, przedsiębiorca zaczyna podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie  chorobowe, jednakże nie może to być termin wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Podstawę do wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż:

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w przypadku korzystania z ulgi dla nowych przedsiębiorców,

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które zostało przyjęte do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych - w przypadku opłacania składek od standardowej podstawy, tzw. duży ZUS.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 20 ust. 3 ustawy ubezpieczeniowej, podstawa wymiaru składek nie może przekraczać 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie zostało osiągnięte w poprzednim kwartale, w przypadku gdy przedsiębiorca podlega dobrowolnie pod ubezpieczenie chorobowe.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłaca się w wysokości 2,45% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - opłacanie składek

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, mają obowiązek opłacania składki w ściśle określonych terminach.

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jeśli opłaca składki wyłącznie za siebie, ma obowiązek dokonać wpłaty do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, termin ten wydłuża się do 15. dnia miesiąca następnego.

W przypadku gdy termin płatności składki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty składki ulega automatycznemu przeniesieniu na najbliższy dzień roboczy.

Ważne!

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek przelewem z konta bankowego płatnika. Podatnicy posiadający status mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) wpłaty składki mogą dokonać przekazem pocztowym.

 

Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego płatnika na podstawie polecenia przelewu.

Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy?

W przypadku podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy pamiętać, że ustaje ono:

  • w dniu ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu,

  • w dniu wskazanym we wniosku o wyłącznie z dobrowolnego ubezpieczenia, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.

Wyrejestrowania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA, należy pamiętać, aby data wskazana we wniosku była taka sama jak dzień wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego, rentowego i emerytalnego.  

Ważne!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje również w pierwszym dniu miesiąca, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie nie została opłacona w terminie.

Powrót do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorcy, którzy z powodu nieopłacenia składki w terminie zostali wyłączeni z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, mają możliwość zachowania ciągłości ubezpieczenia. Konieczne jest w tym celu zwrócenie się do ZUS-u o wyrażenie zgody na opłacenie zaległych składek po terminie.

Wniosek należy złożyć w jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Konieczne we wniosku jest podanie przyczyny nieopłacenia w terminie składki.

ZUS rozpatruje każdą sprawę indywidualnie, pod uwagę brana jest zarówno przyczyna nieopłacenia składki, jak i fakt:

  • czy podatnik nie posiada zaległości podatkowych,

  • czy jest to pierwsze opóźnienie, czy też kolejne.

Ważnym aspektem jest również liczba przedkładanych zwolnień lekarskich.

Decyzja ZUS-u jest dla ubezpieczonego zobowiązująca. Jeśli ZUS nie wyrazi zgody na opłacenie składki po terminie, ubezpieczonemu nie przysługuje w tej kwestii prawo odwołania się do sądu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów