0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnianie obcokrajowców – zaproszenie dla cudzoziemca a zezwolenie na pracę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaproszenie dla cudzoziemca umożliwia obcokrajowcom ubieganie się o uzyskanie wizy w polskim konsulacie. Nie jest jednak dokumentem dającym prawo wjazdu do Polski ani uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium kraju. Czym więc jest zaproszenia dla cudzoziemca i jak obcokrajowcy mogą legalnie ubiegać się o zatrudnienie?

Zaproszenie dla cudzoziemca – co to jest?

Zaproszenie dla cudzoziemca to dokument potwierdzający fakt posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski. Są to przede wszystkim koszty zakwaterowania i wyżywienia, a ponadto podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania bądź kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zaproszenie dla cudzoziemca może zostać przedstawione w trakcie ubiegania się o wizę w polskim konsulacie lub podczas kontroli granicznej. Zaproszenie nie uprawnia natomiast cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce.

Co bardzo istotne, obowiązek pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Polski spoczywa na zapraszającym. Jeśli nie dotrzyma on tego zobowiązania, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Zapraszający pokrywa także koszty wynikające z ewentualnego wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Kto może wystawić zaproszenie dla cudzoziemca?

Zgodnie z przepisami, zaproszenie dla cudzoziemca może wystawić:

  • polski obywatel, który zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wystawić zaproszenie dla cudzoziemca?

By wystawić zaproszenie dla cudzoziemca, zapraszający powinien złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest ono ważne w okresie wskazanym przez zapraszającego, ale nie dłuższym niż 1 rok. Zapraszający powinien wypełnić formularz wniosku osobiście, ale może on zostać wysłany pocztą lub złożony za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Zapraszający może być reprezentowany przez pełnomocnika podczas całego postępowania, ale w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji stroną jest wyłącznie zapraszający.

Zaproszenie dla cudzoziemca a wiza

Zaproszenie dla cudzoziemca nie uprawnia go do wjazdu na terytorium Polski. Po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o uzyskanie wizy w polskim konsulacie – oczywiście o ile w jego przypadku jest ona wymagania. W tym przypadku mowa o wizie wydawanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, która jest oznaczona numerem „02”.

Zaproszenie dla cudzoziemca nie jest również dokumentem dającym prawo do podjęcia pracy na terytorium Polski. Osoby przyjeżdżające do Polski na podstawie wizy wydanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół mogą pracować jedynie pod warunkiem zarejestrowanego dla niego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub posiadania zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół oraz pracujący w oparciu o zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy nie może ubiegać się o zezwolenie jednolite – na pobyt i pracę. Zgodnie z przepisami dotyczy to cudzoziemców:

  • przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
  • przebywających na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Kiedy cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Do wykonywania pracy na terytorium Polski uprawnieni się cudzoziemcy, którzy:

  • przebywają w Polsce legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane,
  • mają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu wykonywania pracy musi więc zadbać o to, by jego pobyt był legalny. Zatrudniający go podmiot powinien natomiast uzyskać dokumenty, które uprawnią cudzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz umożliwiające wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu. Należy bowiem mieć świadomość, że poprzez nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemiec naraża się na grzywnę nie niższą niż 1000 zł oraz wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Z kolei podmiotowi powierzającemu mu wykonywanie pracy grozi odpowiedzialność wykroczeniowa lub karna.

Zaproszenie dla cudzoziemca nie jest dokumentem uprawniającym ani do wjazdu do Polski, ani do pracy na terytorium kraju. Zaproszenie może zostać przedstawione w trakcie ubiegania się o wizę w polskim konsulacie, jednak do podjęcia pracy przez cudzoziemca w większości przypadków wymagane jest odrębne pozwolenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów