0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wizerunek jest bezspornie daną osobową, w związku z czym podlega on odpowiedniej ochronie. Jeżeli przedsiębiorca chce zatem wykorzystać wizerunek swojego pracownika, powinien na początek prawnie się zabezpieczyć. Jednym z elementów zabezpieczenia jest uzyskanie zgody na publikację wizerunku pracownika.

Czym jest wizerunek?

Wyjaśnienie pojęcia wizerunku należałoby szukać w przepisach kodeksu cywilnego, jak i w słowniku języka polskiego.

Wizerunek w Kodeksie Cywilnym

Zgodnie z treścią KC wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, które podlega ochronie równolegle na różnych gruntach prawnych.

 

Art. 23 Kodeks Cywilny

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wizerunek w słowniku języka polskiego

Nieco inaczej pojęcie wizerunku wyjaśnia słownik języka polskiego, wskazując jego bardziej namacalny wymiar.

 

Wizerunek - Słownik języka polskiego

1. «czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.»

2. «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana»

Ochrona wizerunku pracownika

Która gałąź prawa chroni wizerunek pracownika? Okazuje się, że niejedna. Wizerunek chroniony jest bowiem zarówno przez ustawę o ochronie danych osobowych, jak i ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale także przez kodeks cywilny.

Publikacja wizerunku pracownika a prawo autorskie

Wizerunek podlega ochronie na wielu gruntach prawnych, w tym na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według jej postanowień, aby rozpowszechnić czyjś wizerunek, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od osoby, o której dobro osobiste chodzi (za pewnymi wyjątkami, o których wprost mowa w przepisach).

 

Art. 81 ust. 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • 1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

 • 2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Zatem według prawa autorskiego pracodawca, chcący wykorzystać wizerunek pracownika, powinien otrzymać od niego zgodę na wykorzystanie wizerunku. Zgodę tę najlepiej uzyskać na piśmie. Dokument taki bowiem w razie potrzeby będzie mógł posłużyć jako dowód w sprawie.

Publikacja wizerunku pracownika a ochrona danych osobowych

Poza prawem autorskim i przepisami kodeksu cywilnego wizerunek chroniony jest również przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dlaczego? Z uwagi na fakt, że wizerunek należy do kategorii danych osobowych - pozwala bowiem na zidentyfikowanie osoby fizycznej, zwykle bez nadmiernych nakładów.

 

Art. 6 ust. 1. Ustawa o ochronie danych osobowych

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie wizerunku jest zatem możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Są to:

 • zgodność z prawem,

 • celowość,

 • adekwatność.

 

Art. 7. Ustawa o ochronie danych osobowych

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)

2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

Zatem przedsiębiorca, decydujący się na publikację wizerunku zatrudnionego pracownika, poza konieczną zgodą na jego wykorzystanie powinien zadbać o spełnienie przesłanek, będących podstawą do przetwarzania danych osobowych.  

 

Art. 23 ust. 1 Ustawa o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

 • 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

 • 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Pamiętać należy, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania danych osobowych, o jakich mowa w przepisach kodeksu pracy:

 

Art. 221 Kodeks Pracy

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko;

 • imiona rodziców;

 • datę urodzenia;

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • wykształcenie;

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

 • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 

Wszelkie dane ponad te, na które wskazują przepisy, regulujące stosunek pracy, mogą być pozyskane od pracownika jedynie za jego zgodą i w uzasadnionym gospodarczo celu.

Jakie elementy powinna zawierać zgoda na publikację wizerunku pracownika?

Zgoda na publikację wizerunku pracownika powinna być jasno sformułowana oraz, co ważne, wskazywać cel i zakres jego wykorzystania. A zatem podstawowymi elementami zgody winny być:

 • data i miejsce jej udzielenia;

 • cel,

 • zakres (np. umieszczenie na identyfikatorze, w gazetce zakładowej, na stronie www),

 • czas, na jaki działa udzielona zgoda (np. ograniczona czasowo trwa od… do.../nieograniczona czasowo),

 • podpis potwierdzający jej udzielenie.

Do pobrania:

Zgoda na publikację wizerunku pracownika.pdf
Zgoda na publikację wizerunku pracownika.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów