Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja samochodu osobowego na 3 sposoby

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności bez pojazdu jest niemal niemożliwe. Każdy przedsiębiorca albo kupuje go na firmę, albo wnosi swój prywatny pojazd do działalności lub też decyduje się na leasing. Przedsiębiorcy, którzy kupują pojazd na firmę lub wprowadzają prywatny składnik majątku do Ewidencji środków trwałych czeka poważne zadanie - amortyzacja samochodu osobowego. Poznaj trzy sprytne sposoby, dzięki którym zrobisz w try miga!

Amortyzacja samochodu osobowego - jak to działa?

Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów wartości środków trwałych, w tym również samochodu osobowego. Polega ona na stopniowym, comiesięcznym zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem majątku trwałego, których wartość przekroczyła 10 000 zł. Służą do tego tzw. odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju środka trwałego.

Amortyzacja samochodu osobowego - metody

Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej z metod amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać:

  • według metody liniowej, gdzie maksymalna roczna stawka wynosi 20%,

  • według metody indywidualnej, z zastosowaniem indywidualnej stawki dla samochodów używanych - max. 40 %,

  • jednorazowo - ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 10 000 zł (netto - w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT).

Przykład 1. 

Pan Wiktor prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Postanowił kupić używany pojazd na firmę. Wartość początkowa samochodu kupionego przez Pana Wiktora (wraz ze wszystkimi wydatkami poniesionymi do dnia wprowadzenia pojazdu do firmy) wyniosła 11.500 zł netto. Jaką metodę amortyzacji samochodu osobowego może zastosować Pan Wiktor? Czy możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji? 

Nie, podatnik nie może zastosować jednorazowej amortyzacji składników majątku do 10 000 zł z racji tego, że wartość początkowa przekracza limit dla jednorazowej amortyzacji. Podatnik może zastosować amortyzację liniową lub indywidualną. 

Amortyzacja samochodu osobowego - limity

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności firmowe samochody osobowe powinni pamiętać o ważnych ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów wydatków z nimi związanych. Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych w przypadku samochodów osobowych nie uznaje się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Wynika z tego, że jeżeli samochód jest droższy, to wartości powyżej 20 000 euro nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Samochody elektryczne a amortyzacja

W przypadku zakupu pojazdu elektrycznego przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych do wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP z dnia przekazania składnika majątku do użytkowania. 

Art. 23 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 30.000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).

Oznacza to, że kwota przewyższająca równowartość 30 000 euro nie może może stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Przykład 2.

Podatnik zakupił pojazd elektryczny, którego wartość początkowa wynosi 135 000 zł. Składnik spełnia definicję środka trwałego i ma zostać ujęty w dniu 11.06.2018 roku w Ewidencji środków trwałych. Od jakiej wartości mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne? 

Z racji tego, że wartość początkowa przekracza limit 30 000 euro podatnik jest zobowiązany obliczyć wartość początkową składnika, od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

30 000 euro* 4,2717 (średni kurs NBP z dnia 11.06.2018) = 128 151,00 zł

135 000 zł - 128 151 zł = 6849 zł

Jak wynika z obliczeń za wartość początkową pojazdu należy ująć kwotę 128 151 zł, natomiast pozostała kwota 6849 zł nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.