Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Czy split payment będzie mnie obowiązywał? W jaki sposób należy otworzyć rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności dla mojego firmowego konta?

 Krzysztof, Tychy

 

Dla każdego przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT do 30 czerwca 2018 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT, a dokładnie poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 1a obejmującego art. 108a–108d ustawy, został utworzony specjalny rachunek VAT. Otwarcie rachunku VAT jest możliwe wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców. Nie ma natomiast możliwości otwarcia rachunku VAT dla rachunków typu ROR, gdyż dotyczą one głównie osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Split payment w praktyce obejmuje wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami VAT, jednak gdy nie są spełnione warunki do jego zastosowania, jego stosowanie jest dobrowolne.

Za otwarcie rachunków VAT używanych w mechanizmie podzielonej płatności są odpowiedzialne banki lub SKOK-i, w których przedsiębiorca posiada konto. Na wykonanie tego zadania banki (SKOK-i) miały termin do 30 czerwca 2018 r., bowiem już od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast bank lub SKOK powinien do tego czasu poinformować przedsiębiorcę o numerze jego rachunku VAT oraz zasadach związanych z jego zarządzaniem.

Dla jednego posiadacza rachunku bank lub SKOK jest prowadzony jeden rachunek VAT, bez względu na liczbę posiadanych przez niego rachunków. Istnieje możliwość otwarcia większej liczby rachunków VAT, jednak czynność ta jest dokonywana na wniosek posiadacza rachunków. Ponadto prowadzenie rachunku VAT nie jest objęte dodatkowymi opłatami.

Split payment może być stosowany wyłącznie w transakcjach B2B, czyli między firmami, gdzie obie strony muszą być podatnikami VAT. Ponadto rachunki VAT będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej, nie ma natomiast możliwości użycia split payment w przelewach w walucie obcej.

Stosując split payment, przedsiębiorca wykonuje tak jak dotychczas jeden przelew należności za nabywaną usługę lub towar. Wzór komunikatu przelewu ma być określony z góry przez bank lub SKOK i udostępniony dla przedsiębiorcy. Według przepisów art. 108a ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, powinien on zawierać dodatkowe informacje, takie jak:

  • numer faktury, za którą dokonywana jest płatność,

  • kwotę brutto (w całości lub części wartości sprzedaży brutto),

  • kwotę podatku VAT wynikająca z faktury (w całości lub części kwoty podatku VAT), która trafi na rachunek VAT sprzedawcy,

  • NIP dostawcy towaru lub usługi.

Zgromadzone środki na rachunku VAT mogą być wykorzystywane przez posiadacza rachunku tylko na określone cele wymienione w art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe, dotyczące przede wszystkim regulowania należności i zobowiązań z tytułu podatku VAT. Natomiast decyzję o wykonaniu przelewu z wykorzystaniem rachunku VAT będzie podejmował nabywca towarów lub usług. Zatem sprzedawca, aby posiadać pośrednią kontrolę nad przepływem środków na rachunek VAT, powinien w związku z dokonaną transakcją skonsultować jej rozliczenie z nabywcą (przy czym ostateczna decyzja należy do nabywcy).