0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

12 listopada dniem wolnym od pracy, ale czy dla wszystkich?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską uchwalono ustawę, w myśl której dzień następujący po 11 listopada będzie świętem narodowym. Mimo tego, że ustawa jest krótka i ma charakter jednorazowy, jej wejście w życie wywoła spore zamieszanie nie tylko w zakładach pracy, lecz także wśród urzędników. Czego możemy się spodziewać w związku z ustaleniem 12 listopada dniem wolnym od pracy?

12 listopada dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich

Większość pracowników cieszy się z dodatkowego dnia wolnego od pracy i już pewnie planuje, jak go wykorzystać. Jednak nie wszyscy dostaną możliwość odpoczynku. Ustawa jasno wskazuje, że w tym dniu funkcjonować będą:

  • placówki służby zdrowia,

  • apteki ogólnodostępne.

Co więcej, 12 listopada obowiązuje również zakaz handlu, choć pierwotnie ustawa zakładała możliwość pracy sklepów w tym dniu. Ostatecznie zrezygnowano z tego zapisu.

Nieprzygotowanie zakładów pracy

Ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy zaburzy tok pracy niejednej firmy. Niezaprzeczalnie cel ustawy jest szczytny, jednak rząd nie daje przedsiębiorcom czasu na przygotowanie się do takich zmian. Konieczne będą modyfikacje w harmonogramach czasu pracy pracowników, przekładanie terminów wykonania zleceń czy zamówień oraz umówionych wcześniej spotkań. Jeden dzień zaburzyć może organizację całego miesiąca. Oczywiście, najważniejszy aspekt to utrata możliwych do osiągnięcia w tym dniu przychodów.

12 listopada zamknięte będą również wszystkie urzędy i sądy. Co z terminami rozpraw zaplanowanymi na ten dzień? Co z osobami, które chcą w tym dniu wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego? Nikt jeszcze nie zna odpowiedzi na te pytania.

Co jeszcze przyniesie dodatkowy dzień wolny w ciągu roku?

Temat sam w sobie wzbudza wiele kontrowersji. Ustawa pojawiła się z dnia na dzień i w związku z jej wejściem w życie narodziło się wiele pytań.

Uczynienie 12 listopada dniem wolnym od pracy skutkuje również :

  • koniecznością wypłaty 100% dodatku do wynagrodzeń czy rekompensatę innym dniem wolnym za pracę w tym dniu,

  • obniżeniem wysokości płacy dla pracowników akordowych, tu właśnie od przepracowanych godzin zależy bowiem pensja pracownika,

  • ponownym przeliczeniem wskaźnika niezbędnego do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, który obliczony jest m.in. w oparciu o liczbę dni wolnych w ciągu roku,

  • zmianą nominału czasu pracy w listopadzie w związku z dodatkowym dniem świątecznym,

  • przeliczeniem na nowo dodatku za pracę w nocy w listopadzie,

  • większym dodatkiem za pracę nadliczbową.

Kto może pracować w dzień świąteczny?

Kodeks pracy daje możliwość pracy w święto. Dozwolone jest to w przypadkach określonych w artykule 15110.

art. 15110 Kodeksu pracy

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) (uchylona),

b)  zakładach świadczących usługi dla ludności

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej*) i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów