0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pora nocna obejmuje osiem godzin między 21:00 a 7:00. Pracodawca wskazuje porę nocną w regulaminie zakładu pracy, a jeżeli nie jest zobowiązany do wydania regulaminu, przekazuje pracownikowi w formie pisemnej informację dodatkową o warunkach zatrudnienia. Praca w porze nocnej może mieć dowolny układ godzin z zastrzeżeniem, że musi się zawierać w przedziale między godzinami 21:00 a 7:00 i obejmować co najmniej osiem kolejnych godzin. Pora nocna nie musi zostać wyznaczona dla każdego pracownika w sposób identyczny. 

W przypadku niewyznaczenia w zakładzie 8 godzin trwania pory nocnej, wszystkie 10 godzin przypadających od 21:00 do 7:00 traktowane są jako godziny nocne.

Praca w porze nocnej

W przepisach Kodeksu pracy zostało uregulowane pojęcie pracujących w nocy. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Powyższe nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia bądź środowiska albo usunięcia awarii.

Na pisemny wniosek pracującego w porze nocnej pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Rekompensata za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może ustalić inną stawkę, pod warunkiem, że będzie wyższa niż minimalna. Dodatek za pracę w porze nocnej należy się nawet za jedną godzinę takiej pracy, bez względu na to, czy pracownik wykonuje pracę w nocy stale, czy epizodycznie.

Sposób obliczenia dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej uregulowano w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z postanowieniami § 4b ww. rozporządzenia przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia przysługującego za pracę w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

 Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Tabela z informacją, jak kształtuje się dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 roku:

Mies.

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

176 godz.

2250 zł /176 h = 12,78 zł × 20%

2,56 zł

II

160 godz.

2250 zł /160 h = 14,06 zł × 20%

2,81 zł

III

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39 zł × 20%

2,68 zł

IV

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39 zł × 20%

2,68 zł

V

168 godz.

2250 zł /168 h =13,39 zł × 20%

2,68 zł

VI

152 godz.

2250 zł /152 h = 14,80 zł × 20%

2,96 zł

VII

184 godz.

2250 zł /184 h = 12,23  zł × 20%

2,45 zł

VIII

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39  zł × 20%

2,68 zł

IX

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39  zł × 20%

2,68 zł

X

184 godz.

2250 zł /184 h = 12,23 zł × 20%

2,45 zł

XI

152 godz.

2250 zł /152 h = 14,80 zł × 20%

2,96 zł

XII

160 godz.

2250 zł /160 h = 14,06 zł × 20%

2,81 zł

Praca w porze nocnej - kiedy jest zabroniona?

Niektóre grupy pracowników objęte są bezwzględnym zakazem świadczenia pracy w nocy, a w niektórych przypadkach praca w nocy możliwa jest za zgodą pracownika lub po wyrażeniu zgody przez lekarza.

Praca w porze nocnej zabroniona jest dla:

  • kobiet w ciąży,

  • pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat - bez ich zgody,

  • pracowników młodocianych,

  • pracowników niepełnosprawnych - bez zgody lekarza sprawującego opiekę. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów