Poradnik Przedsiębiorcy

Praca w niedzielę - jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi?

Dniem wolnym od pracy jest każda niedziela i święto określone jako dzień wolny od pracy. Praca w niedzielę i święto to praca wykonywana w godzinach pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a 6.00 w dniu następnym, chyba że w danym zakładzie pracy ustalono inną godzinę. 

Kiedy dopuszczalna jest praca w niedzielę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy praca w niedzielę i święta (także w święta przypadające w niedzielę) jest niedopuszczalna w placówkach handlowych.

Ważne!

Praca w niedzielę w placówkach handlowych jest dopuszczalna, jeżeli dotyczy prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

W pozostałych zakładach pracy praca w niedzielę jest dopuszczalna:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 • przy systemie pracy w ruchu ciągłym,

 • przy pracy zmianowej,

 • przy niezbędnych remontach,

 • w transporcie i komunikacji,

 • w zakładowych służbach ratowniczych i strażach pożarnych,

 • przy pilnowaniu mienia i ochronie osób,

 • w rolnictwie i hodowli,

 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, czyli w:

  • zakładach świadczących usługi dla ludności,

  • gastronomii,

  • hotelach,

  • jednostkach gospodarki komunalnej,

  • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,

  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy.