Poradnik Przedsiębiorcy

Praca w niedzielę - jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi?

Dniem wolnym od pracy jest każda niedziela i święto określone jako dzień wolny od pracy. Praca w niedzielę i święto to praca wykonywana w godzinach pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a 6.00 w dniu następnym, chyba że w danym zakładzie pracy ustalono inną godzinę. 

Kiedy dopuszczalna jest praca w niedzielę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy praca w niedzielę i święta (także w święta przypadające w niedzielę) jest niedopuszczalna w placówkach handlowych.

Ważne!

Praca w niedzielę w placówkach handlowych jest dopuszczalna, jeżeli dotyczy prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

W pozostałych zakładach pracy praca w niedzielę jest dopuszczalna:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 • przy systemie pracy w ruchu ciągłym,

 • przy pracy zmianowej,

 • przy niezbędnych remontach,

 • w transporcie i komunikacji,

 • w zakładowych służbach ratowniczych i strażach pożarnych,

 • przy pilnowaniu mienia i ochronie osób,

 • w rolnictwie i hodowli,

 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, czyli w:

  • zakładach świadczących usługi dla ludności,

  • gastronomii,

  • hotelach,

  • jednostkach gospodarki komunalnej,

  • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,

  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy.

Dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto

Jak już wspomniano za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 danego dnia a godziną 6.00 dnia następnego, pracodawca może jednak ustalić inną godzinę.

Ważne!

Pracodawca ma obowiązek by pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę i święta zapewnić inny dzień wolny od pracy. Powinien tego dokonać:

 • w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli - gdy pracownik wykonuje pracę w niedzielę,

 • w ciągu okresu rozliczeniowego - gdy pracownik wykonuje pracę w święto.

W przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę w powyższym terminie, pracodawca powinien udzielić dnia wolnego do końca danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego, wówczas pracodawca ma obowiązek wypłaty dodatku do wynagrodzenia. To samo dotyczy rekompensaty za wykonywanie pracy w święto.

Ważne!

Jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę i święto, nie ma obowiązku wypłacania dodatku do wynagrodzenia.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedzielę lub święto

Jeżeli pracownik nie może otrzymać dnia wolnego za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto, wówczas ma prawo do otrzymania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100%, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Ważne!

Osoby zatrudnione w weekendowym systemie czasu pracy, które pracują wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, nie mają prawa do otrzymania dodatku za pracę w niedzielę i święta.

Przykład 1.

Pracownik wykonujący pracę od poniedziałku do piątku, 7.08.2016 r. (w niedzielę) świadczył pracę przez 4 godziny. W zamian za wykonaną w niedzielę pracę pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi całego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych następujących po niedzieli, w której pracownik wykonywał pracę. Jeżeli udzielenie dnia wolnego jest niemożliwe do końca okresu rozliczeniowego, wówczas pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowane 4 godziny w niedzielę 7.08.2016 r oraz dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą z godzin wykonywania pracy w niedzielę, czyli za 4 godziny.