0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bankowy Tytuł Egzekucyjny został zlikwidowany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym był Bankowy Tytuł Egzekucyjny? 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) stanowił dokument, który stwierdzał istnienie danej wierzytelności banku wobec osoby biorącej kredyt lub dokonującej innej czynności bankowej . Jeżeli osoba taka, bez względu na przyczynę, nie wywiązała się z umowy, bank wystawiał wówczas Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Co prawda aby taki BTE mógł stanowić podstawę do wszczęcia przez komornika egzekucji przeciwko dłużnikowi, musiał zostać opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Można by się pokusić o stwierdzenie, iż opatrywanie klauzulą wykonalności BTE stanowiło jedynie formalność. Sąd bowiem zazwyczaj dokonywał jedynie sprawdzenia poprawności danych osobowych dłużnika oraz podpisów a następnie upewniał się, czy od daty wypowiedzenia umowy kredytowej nie minęło 10 lat. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione w sposób prawidłowy a zatem brak było jakichkolwiek błędów formalnych, sąd udzielał klauzuli wykonalności takiemu BTE poprzez przystawieniu na dokumencie pieczątki. Warto w tym momencie wspomnieć, iż sąd nie badał sprawy pod kontem merytorycznym nie wnikając w strukturę i historię zadłużenia, warunki umowy itp.

Likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Na posiedzeniu Sejmu jakie odbyło się we wrześniu 2015r. nowelizacji uległa ustawa Prawo bankowe, likwidując Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem, brak możliwości wystawiania przez banki tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Takie rozwiązanie w myśl ustawy służy zapewnieniu dłużnikom tych instytucji należytego prawa do sprawiedliwego i merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Powyższe rozwiązanie stanowi realizacja werdyktu Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 45/12), który w swoim wyroku jednoznacznie uznał, że prawo do wystawiania Bankowych Tytułów Egzekucyjnych stanowi przywilej przewidziany jedynie dla banków. Takie rozwiązanie rażąco narusza zasadę równego traktowania z uwagi na to, iż bank - mimo że jest tylko stroną umowy, zyskuje prawo do wydawania orzeczeń zastępujących wyrok sądu i to bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Nowelizacja zakładająca likwidację Bankowego Tytułu Egzekucyjnego  weszła w życie 27 listopada 2015 r. Pomimo, iż rezygnacja z wystawiania BTE wydawać się może dość radykalnym rozwiązaniem, z pewnością nie osłabi w znacznym stopniu zabezpieczeń banków udzielających kredyty. Banki muszą znaleźć inne zabezpieczenia dla pożyczanych pieniędzy i w tym przedmiocie najprawdopodobniej będzie to zastosowanie weksli in blanco. Takie rozwiązanie z punktu widzenia klientów nie stanowi zbyt dużej różnicy w porównaniu do niefunkcjonujących już BTE, ponieważ potwierdzony w sądzie weksel będzie tak samo skuteczną metodą na ściągnięcie należności  jak BTE. Jedynie cała procedura ulegnie znacznemu wydłużeniu, gdyż dla przypomnienia dodajmy że na rozpatrzenie BTE sąd miał zaledwie 3 dni.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów