0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa ugody - jakie elementy powinna zawierać?

Wielkość tekstu:

Czym jest umowa ugody?

Ugoda jest umową zawartą pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, w której oba podmioty dokonują pewnych ustępstw względem siebie w celu polubownego wykonania zobowiązania lub rozstrzygnięcia powstałego między nimi sporu dotyczącego spłaty długu. Najczęściej umowa ugody zawiera albo zapis dotyczący rozłożenia spłaty zobowiązania na raty, albo sytuację, w której po dokonaniu jednorazowej spłaty części zadłużenia przez dłużnika, wierzyciel zwalnia go z pozostałej części długu, innymi słowy skutkuje to umorzeniem długu wobec dłużnika.

Z czego powinna składać się umowa ugody? 

Elementy z jakich powinna składać się umowa ugody:

1. Na początku ugody trzeba określić jej rodzaj, czas w którym zostaje zawarta oraz miejsce zawarcia. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż stanowi podstawę prawną w przypadku celów dowodowych.

2. Następnie istotne jest prawidłowe oznaczenie stron umowy. Trzeba jasno zaznaczyć, która strona dochodzi spłaty zobowiązania, a która jest obowiązana do zapłaty, należy użyć sformułowań „wierzyciel” oraz „dłużnik”. Warto zaznaczyć, iż przy dokonywaniu oznaczenia stron należy zachować szczególną ostrożność, na wypadek gdyby druga strona nie dopełniła swoich zobowiązań przewidzianych w treści umowy - ułatwi to w przyszłości dochodzenie roszczeń. Warto więc zażądać w przypadku osób reprezentujących drugą stronę umowy, aby przedłożyli w tym zakresie swoje umocowanie (pełnomocnictwo) bądź odpis z KRS, tym sposobem zyskamy pewność, że druga strona jest należycie reprezentowana. Ważne jest, że umowa zawarta z naruszeniem zasady reprezentacji poskutkuje jej nieważnością.

3. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zadbanie o to, żeby w umowie ugody dłużnik wyraźnie dokonał oświadczenia o uznaniu swojego długu. W tym przypadku można posłużyć się przykładowym zapisem:

Dłużnik oświadcza, że przysługuje w stosunku do niego niesporna i wymagalna wierzytelność pieniężna z tytułu......................, która wynosi ......... zł.

Również należy pamiętać o dokładnym określeniu wierzytelności, której dotyczy zawarte porozumienie. Jak pokazano w powyższym przykładzie, należy wskazać podstawę z jakiej wynika owa wierzytelność (np. z tytułu niezapłaconej faktury) oraz jej wartość pieniężną. Przy czym w przypadku wielości podstaw do dochodzenia wierzytelności (np. faktur) nie ma konieczności wymienienia ich w treści ugody, a najwygodniej będzie posłużyć się załącznikiem dołączonym do porozumienia (np. zestawieniem w formie tabeli). W takim przypadku w treści ugody należy wskazać jedynie kwotę łączną wszystkich wierzytelności (także z odsetkami).

4. Kolejnym krokiem jest określenie terminu i sposobu spłaty wierzytelności. Spłata wyznaczonych rat może mieć dowolną formę w zależności od ustaleń strony. Najczęściej spotyka się formę przelewu bankowego na rachunek wierzyciela. Bardzo ważne jest, aby sposób zapłaty rat wynikał wprost i jasno z treści zawartej ugody. W szczególności obligatoryjnie musi się znaleźć:    

  • Określenie liczby rat, 
  • Częstotliwość spłaty rat (tygodniowo, miesięcznie, rocznie itp.), 
  • Wartość pieniężna poszczególnych rat, 
  • Termin zapłaty poszczególnych rat. 

Jeżeli poszczególne raty różnią się od siebie, trzeba każdą z nich opisać poprzez wyraźne wskazanie jej terminu zapłaty i kwoty w jakiej ma zostać uiszczona, np.: 

  • rata w wysokości 100 zł płatna do 15.03.2015 r. 
  • rata w wysokości 500 zł płatna do 20.05.2015 r. itd.

5. W przypadku, gdy zamiast rozłożenia spłat wierzytelności na raty wierzyciel decyduje się na częściowe zwolnienie dłużnika z długu, powinien on wskazać na jakich warunkach zwalnia dłużnika ze zobowiązania. Należy w takim wypadku określić kwotę oraz termin, w którym dłużnik ma dokonać spłaty części zobowiązania i dopiero po zapłacie określonej sumy zostanie on zwolniony z reszty długu. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli wierzyciel zwolni dłużnika z długu od razu, tzn. zanim dokona on spłaty części zobowiązania w wyznaczonym terminie, utraci możliwość dochodzenia od niego całego długu. Warto tez zawrzeć zapis, że w przypadku gdy dłużnik w przewidzianym terminie nie dokona zapłaty określonej sumy pieniężnej, sankcją będzie natychmiastowa wymagalność całej „wcześniejszej” wierzytelności wraz z odsetkami, a także wszczęcie postępowania sądowego w celu odzyskania należności.

6. Ostatnim elementem prawidłowo sporządzonej ugody jest dopilnowanie, aby pod jej treścią znalazły się podpisy osób wymienionych na wstępie jako uprawnione do reprezentacji obu stron.

Autor: Mateusz Jakóbiak

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów