0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa ugody - z jakich elementów powinna się składać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa ugody - definicja  

Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że przez pojęcie ugody rozumiemy umowę zawartą pomiędzy stronami - wierzycielem i dłużnikiem - w której obie strony względem siebie dokonują pewnych ustępstw po to by w sposób polubowny wykonać zobowiązanie lub rozstrzygnąć powstały między nimi z tego powodu spór. W umowie takiej zazwyczaj można spotkać dwa rodzaje rozwiązań. Jednym jest rozłożenie spłaty zobowiązania na raty, a drugim (rzadziej stosowanym) umorzenie długu w zamian za jednorazową spłatę części zobowiązania. Poniżej wyjaśniamy co powinna zawierać umowa ugody.

Z jakich elementów powinna składać się umowa ugody?

Wskażmy teraz co powinna zawierać taka umowa ugody, aby była sporządzona w sposób prawidłowy.

  • określenie rodzaju umowy, czasu w którym zostaje zawarta oraz miejsca jej zawarcia;

  • oznaczenie stron umowy poprzez użycie słów „wierzyciel” oraz „dłużnik”. Warto żądać w przypadku osób reprezentujących drugą stronę umowy aby przedłożyli umocowanie (pełnomocnictwo) bądź odpis z KRS, gdyż zyskamy pewność, że druga strona jest należycie reprezentowana. Jest to o tyle ważna kwestia, gdyż umowa zawarta z naruszeniem zasady reprezentacji poskutkuje jej nieważnością;

  • dokładne określenie wierzytelności,  której dotyczy zawarte porozumienie, wraz ze wskazaniem podstawy z jakiej wynika wierzytelność (np. z tytułu niezapłaconej faktury) oraz jej wartość pieniężną. Można w tym przypadku posłużyć się gotowym wzorem o treści:

„Dłużnik oświadcza, że przysługuje w stosunku do niego niesporna i wymagalna wierzytelność pieniężna z tytułu .........................................................., która wynosi .........zł.”

  • określenie terminu i sposobu spłaty wierzytelności określenie ilości rat, częstotliwość spłaty rat (tygodniowo, miesięcznie, rocznie itp.), wartość pieniężna poszczególnych rat termin zapłaty poszczególnych rat);

  • jeżeli wierzyciel decyduje się na częściowe zwolnienie dłużnika z długu, zamiast rozłożenia spłat na raty, powinien on wskazać na jakich warunkach zwalnia z zobowiązania dłużnika;

  • podpisy osób wymienionych na wstępie jako uprawnionych do reprezentacji obu stron.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów