0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa franczyzowa - jak należy ją rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Franczyza inaczej określana franchisingiem jest dość specyficznym systemem sprzedażowym, który polega na ciągłej i ścisłej współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Franczyzodawca nadaje prawa oraz wskazuje obowiązki franczyzobiorcy. Dodatkowo dostarcza swojemu partnerowi markę oraz - co najważniejsze - wiedzę. Zapisy na ten temat zawiera umowa franczyzowa.

Umowa franczyzowa a wstępna opłata franczyzowa

W ramach umowy franczyzowej, jak już wcześniej wspomniano, dochodzi do przekazania praw (np. do posługiwania się nazwą i logiem firmy) w tym także licencji i patentów. Wówczas franczyzodawca pobiera wstępną opłatę franczyzową, którą dokumentuje fakturą. Jak podatnik prowadzący księgowość uproszczoną powinien ją rozliczyć?

Umowa franczyzowa w ocenie organów podatkowych jest podobna do umowy licencyjnej, dlatego też, jeżeli wartość wstępnej opłaty franczyzowej przekracza kwotę 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), oraz prawa i licencje będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż 1 rok, podatnik powinien potraktować ją jako wartość niematerialną i prawną, a co za tym idzie - poddać amortyzacji.

Od stycznia 2018 roku limit jednorazowej amortyzacji został podniesiony z kwoty 3500 zł do 10 000 zł.
Dlatego też, w ocenie Spółki, powyższe oznacza, iż ponoszona opłata wstępna stanowi wydatek na nabycie licencji, która na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Kryteria, jakie na gruncie art. 16b ust. 1 ww. ustawy są niezbędne do uznania, iż licencja stanowi wartość niematerialną i prawną zostały spełnione, gdyż:Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 roku o sygn. ILPB4/423-281/12-2/ŁM: “(...) W związku z udzieleniem Spółce zezwolenia franczyzowego, Spółka otrzymuje prawo do wykorzystywania Systemu opracowanego przez Franczyzodawcę. Poszczególne elementy wchodzące w skład Systemu stanowią dobra niematerialne, jakie chronione są na gruncie PA lub PWP oraz co do zasady, mogą być przedmiotem licencji (znak towarowy, czy też know-how). Zdaniem Spółki, prawo do korzystania z Systemu oraz jego części składowych udzielane jest Spółce w oparciu o umowę licencji, tj. udzielana jest Spółce kompleksowa licencja na wykorzystywanie znaku towarowego, know-how oraz innych elementów prawnie chronionych.

  • zakup licencji dokonywany jest przez Spółkę w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz
  • przedmiotowa licencja będzie wykorzystywana przez Spółkę w okresie dłuższym niż jeden rok (...).”

Przedstawione wyjaśnienia spółki zostały uznane za prawidłowe.

Amortyzacja wstępnej opłaty franczyzowej

Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • licencje,
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 60 miesięcy (5 lat) w przypadku pozostałych WNiP, co wynika z art. 22m ust. 1 pkt 4 updof. W konsekwencji maksymalna stawka amortyzacyjna w tym przypadku wynosi 20% w skali roku.

Podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów, wspomnianą WNiP powinien wykazać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast odpisy amortyzacyjne należy ujmować w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki. W przypadku ryczałtowców, WNiP należy wykazać w odpowiedniej ewidencji, w której wykazywany jest majątek firmowy.

Umowa franczyzowa a opłaty dodatkowe

W sytuacji, gdy obok opłaty wstępnej przedsiębiorca ponosi inne opłaty np. uzależnione od osiągniętego zysku, powinny one być rozliczane bezpośrednio w kosztach. Podatnik nie traktuje ich wówczas jako wartości niematerialne i prawne. Prowadząc KPiR należy zewidencjonować je w kol. 13 księgi - pozostałe wydatki. Natomiast podmioty opodatkowane w formie ryczałtu w związku z tym, że nie prowadzą ewidencji kosztów nie księgują tego typu wydatków. Jednak co do zasady są zobligowane do przechowywania faktur, które je dokumentują.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów