Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy częściowa spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia?

Częściowa spłata zadłużenia a przedawnienie

Częściowa spłata zadłużenia (np. rata) jest uznaniem roszczenia przez dłużnika. Dokonując wpłaty pewnej sumy pieniędzy, dłużnik przyznaje, że jest winien wierzycielowi pewną sumę pieniędzy, a tym samym potwierdza istnienie oraz zasadność wierzytelności w stosunku do siebie. Wierzyciel może taką częściową zapłatę odebrać jako aktywność ze strony dłużnika zmierzającą do całkowitego zaspokojenia. Zabieg taki na mocy art. 123 § 1 kodeksu cywilnego stanowi przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko wtedy, gdy przed upływem terminu przedawnienia wierzytelności dłużnik uzna swój dług. Art. 123 kodeksu cywilnego wskazuje, kiedy bieg przedawnienia ulega przerwaniu, a więc poprzez dokonanie każdej czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy dojdzie do procesu sądowego, inicjatorem procesu jest dłużnik występujący z wnioskiem o uznanie przedawnienia, ale to na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia częściowej zapłaty zobowiązania przez dłużnika. Dlatego też ważne jest, aby zachowywać wszelkie dokumenty świadczące za otrzymaniem części długu np. potwierdzenie przyjęcia przelewu, pokwitowanie zapłaty.